CLASA 16

Alte asigurări de bunuri

CONDIŢII

de asigurare de risc comercial

şi antreprenorial

 

 

 

1. PRINCIPII GENERALE

 

1.1. Condiţiile date sunt aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova cu privire la asigurări, includ principii, pe baza cărora Compania de Asigurări          “AUTO – Siguranta” S.A., care activează în baza Statutului şi este numită în continuare “Asigurător”, încheie:

1.1.1. Contracte de asigurare facultativă de risc comercial şi antreprenorial;

1.1.2. Contracte de asigurare facultativă a riscurilor financiare în sectorul agrar.

1.2. Potrivit Condiţiilor date, în calitate de “Asiguraţi”, adică persoane care încheie contracte de asigurare cu Asigurătorul şi achită prima de asigurare, pot fi persoane juridice de orice formă organizatorico-juridică şi persoane fizice, care participă în diverse operaţiuni comerciale, de antreprenoriat sau efectuează investiţii financiare anuale (sezoniere) în sectorul agrar.

1.3. La încheierea contractului de asigurare pe baza principiilor Condiţiilor date, aceste principii devin parte integrantă a contractului de asigurare şi obligatorii pentru Asigurat şi Asigurător, numiţi în continuare “Părţi”. Condiţiile asigurării se remit Asiguratului în baza semnăturii.

1.4. La încheierea contractului de asigurare, Părţile pot conveni în privinţa modificării (excluderii) unor principii din Condiţiile date şi / sau completării contractului de asigurare cu principii care nu vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu Condiţiile date. Despre toate modificările şi completările din contractul de asigurare se face o remarcă corespunzătoare.

 

           

 

Compartimentul I

Asigurarea de risc comercial şi antreprenorial

 

1. OBIECTUL  ASIGURĂRII

             

     Obiectul asigurării de risc comercial şi antreprenorial constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de efectuarea operaţiunii comerciale concrete, în rezultatul efectuării căreia “Asiguratul” (Beneficiarul – persoana care are dreptul la primirea despăgubirii de asigurare) ar putea suferi anumite pierderi, ca urmare a încălcării (neîndeplinirii sau îndeplinirii incorecte) a operaţiunii comerciale de către participanţii la ea.

      

2. CONTRACTUL  DE  ASIGURARE  ŞI  ORDINEA  ÎNCHEIERII  LUI

 

2.1. Conform contractului de asigurare, încheiat în concordanţă cu Condiţiile date, Asigurătorul este obligat, pentru prima de asigurare stabilită în contract, la survenirea evenimentului specificat în contractul de asigurare (cazului asigurat), să achite despăgubirea de asigurare în cuantumul daunei pricinuite Asiguratului ca urmare a încălcării (neîndeplinirii sau îndeplinirii incorecte) a operaţiunii comerciale de către participanţii la ea, dar nu mai mult decît suma asigurată stabilită în contractul de asigurare.

2.2. Contractul de asigurare se încheie în baza Cererii scrise a Asiguratului (Anexa 1), întocmită pe un formular, modelul căruia este stabilit de către Asigurător, cu indicarea informaţiei prevăzute de modelul Cererii.

2.3. Asigurătorul, după primirea Cererii de asigurare scrise, are dreptul să ceară de la Asigurat documente şi informaţii, legate direct sau indirect cu împrejurări care au însemnătate pentru determinarea probabilităţii survenirii cazului asigurat şi mărimii daunelor posibile ca urmare a survenirii lui.

2.4. Contractul de asigurare se încheie prin transmiterea de către Asigurător Asiguratului, în baza cererii scrise, a poliţei de asigurare (Anexa 6), semnată de către persoana împuternicită din numele Asigurătorului.

2.5. Dacă după încheierea contractului de asigurare se va descoperi că Asiguratul, în Cererea sa de asigurare şi în continuare, în răspunsurile sale la interpelările Asigurătorului, a comunicat intenţionat informaţii false, Asigurătorul are dreptul de a cere rezilierea contractului de asigurare şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

2.6. Contractul de asigurare poate fi încheiat în folosul persoanei terţe – Beneficiarului. Această persoană poate fi numită de către Asigurat la încheierea contractului de asigurare sau poate fi urmaşul legal (urmaşii) şi / sau succesorul în drepturi (succesorii).

2.7. În cazul transmiterii de către Asigurat a drepturilor asupra operaţiunii comerciale asigurate altei persoane, ultima este obligată neîntîrziat să se adreseze în scris către Asigurător pentru perfectarea contractului. În cazul neîndeplinirii condiţiei date sau a refuzului de perfectare a contractului din partea Asigurătorului, contractul se consideră anulat din momentul transmiterii drepturilor de către Asigurat. În acest caz o parte din prima de asigurare i se întoarce Asiguratului în condiţiile menţionate în p. 5.7.

 

3. TIPURILE DE RISC ŞI CAZURILE ASIGURATE

 

3.1. Caz asigurat în asigurarea riscurilor comerciale şi de antreprenoriat se consideră pentru Asigurat (Beneficiar) încălcarea neprevăzută şi neintenţionată a operaţiunii comerciale de către participanţii la ea, care au provocat pierderi Asiguratului (Beneficiarului).

3.2. Pierderi sunt considerate:

-          cheltuieli, legate de restabilirea dreptului încălcat ca urmare a încălcării neprevăzute şi neintenţionate a operaţiunii comerciale;

-          pierderea (deteriorarea) averii care reprezintă obiectul operaţiunii comerciale;

-          neobţinerea veniturilor aşteptate, care puteau fi primite în caz de îndeplinire corespunzătoare a operaţiunii comerciale.

În componenţa pierderilor pot fi incluse cheltuielile suportate pentru luarea măsurilor de preîntîmpinare şi reducere a pierderilor, intentarea proceselor judiciare.

3.3. Caz asigurat se consideră încălcarea operaţiunii comerciale de către partenerul Asiguratului, provocată de următoarele tipuri de risc:

-          refuzul total sau parţial de achitare, întoarcere a sumelor;

-          întârzierea în achitare, întoarcere a sumei;

-          nelivrarea sai livrarea incompletă;

-          necorespunderea rezultatului obţinut, celui aşteptat;

-          insolvabilitate;

-          refuzul unilateral de la operaţiunea comercială.

3.4. Riscurile comerciale specifice operaţiunii comerciale concrete se indică în contractul de asigurare şi în poliţa de asigurare.

3.5. Nu beneficiază de protecţie prin asigurare pierderile, produse de acţiunile persoanelor terţe, care contravin legislaţiei sau încălcarea intenţionată a operaţiunii comerciale de către participanţii la ea.

3.6. De protecţie prin asigurare nu beneficiază pierderile, survenite în urma:

-          acţiunilor militare sau altor măsuri cu caracter militar;

-          sustragerii, confiscării, arestului averii;

-          aprobării actelor legislative, care ar împiedica îndeplinirea condiţiilor operaţiunii comerciale;

-          cutremurului, inundaţiei, altor calamităţi;

-          altor împrejurări de forţă majoră.

 

            4. SUMA ASIGURATĂ

 

4.1. Suma asigurată se stabileşte prin acord comun între Asigurător şi Asigurat, reieşind din valoarea de asigurare a riscurilor comerciale şi de antreprenoriat.

4.2. Valoarea de asigurare a riscului se stabileşte reieşind din mărimea presupusului prejudiciu, la transmiterea în asigurare a operaţiunii comerciale.

4.3. La încheierea contractului de asigurare, cu acordul Părţilor, poate fi stabilită mărimea limită a sumei asigurate pentru o operaţiune comercială concretă şi franşiza necondiţională (deductibilă) (partea prejudiciului care nu se restituie de către Asigurător) în procente de la suma asigurată. Asigurătorul poartă răspundere numai în limitele sumei asigurate, minus franşiza.

 

5. PRIMA DE ASIGURARE

 

5.1. Mărimea primei de asigurare se stabileşte aplicînd tarifele stabilite de Asigurător (Anexa 3), reieşind din riscurile alese de Asigurat, mărimea sumei asigurate şi termenii de asigurare.

            5.2. Prima de asigurare poate fi achitată în numerar sau prin virament, concomitent sau în tranşe, în termenii stabiliţi în contract.

5.3. În caz de mărire a riscului comercial şi de antreprenoriat în perioada acţiunii contractului de asigurare, Asigurătorul are dreptul să ceară de la Asigurat (Beneficiar) schimbarea condiţiilor contractului de asigurare, inclusiv achitarea primei de asigurare suplimentare.

5.4. Asigurătorul poate acorda Asiguratului reduceri de la prima de asigurare şi facilităţi în termenii de achitare a ei.

5.5. În caz de neachitare de către Asigurat a primelor de asigurare în mărimea şi termenii stabiliţi, acţiunea contractului de asigurare încetează.

5.6. Dacă la momentul survenirii cazului asigurat prima de asigurare pentru perioada respectivă de asigurare nu este achitată, Asigurătorul are dreptul să refuze achitarea despăgubirii de asigurare. În anumite cazuri Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a efectua plata despăgubirii de asigurare proporţional primei de asigurare achitate.

5.7. În cazul încetării acţiunii contractului de asigurare pînă la termenul stabilit iniţial, Asiguratului i se întoarce prima de asigurare primită în baza contractului pentru termenul neexpirat, cu reţinerea cheltuielilor de gestiune.

 

6. TERMENII DE ACŢIUNE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 

6.1. Contractul de asigurare se încheie pentru orice termen, convenit de către Părţi. Data începutului şi sfîrşitului termenului de asigurare se indică în contractul şi poliţa de asigurare.

6.2. Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirea de asigurare în cazurile provocării daunelor (recunoscute drept cazuri asigurate), care au avut loc pe parcursul termenului de asigurare, începînd cu ora 00 şi 00 minute a zilei, indicate în contractul de asigurare ca data începutului termenului de asigurare (dar nu mai devreme de ora 00 şi 00 minute a zilei ce urmează după data achitării primei de asigurare (primei tranşe a primei de asigurare) şi pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei, indicate în contract ca dată a expirării termenului de asigurare.

6.3. În cazul neachitării de către Asigurat a următoarei tranşe a primei de asigurare în termenul prevăzut de contractul de asigurare sau achitării ei într-o mărime mai mică decît cea prevăzută în contractul de asigurare, obligaţiile Asigurătorului de a plăti despăgubirea de asigurare nu se extinde asupra cazurilor de provocare a daunei, care au avut loc în perioada de timp calculată da la ora 00 şi 00 minute a zilei următoare datei indicate în contract ca dată a achitării următoarei tranşe a primei de asigurare, pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei de achitare efectivă a sumei datoriei.

 

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

7.1. Asiguratul are dreptul:

7.1.1. Să primească despăgubirea de asigurare în mărimea pagubei reale directe, în limitele sumei asigurate, luînd în consideraţie franşiza, stabilite în contractul de asigurare. Ordinea achitării despăgubirii de asigurare este stabilită în capitolul 9 al prezentelor Condiţii.

7.1.2. Să încheie contractul de asigurare în favoarea persoanelor terţe. În acest caz, pesoana care deţine de poliţa de asigurare dispune de drepturile menţionate în contractul de asigurare.

7.1.3. Să modifice condiţiile contractului de asigurare, conform prezentelor Condiţii.

7.1.4. Să rezilieze contractul de asigurare conform prezentelor Condiţii.

 

7.2. Asiguratul este obligat:

7.2.1. Să comunice Asigurătorului, la încheierea contractului de asigurare, toată informaţia cerută de la el, care caracterizează împrejurările importante pentru aprecierea gradului de risc.

7.2.2. Să anunţe imediat, prin orice mijloc accesibil (iar în scris - timp de 48 ore), Asigurătorul despre schimbările survenite în condiţiile comunicate la încheierea contractului de asigurare, despre care a aflat (sau despre care trebuia să afle). Faptul, că această obligaţie a fost îndeplinită în mod corespunzător, trebuie să fie confirmat în scris.

7.2.3. Să achite prima de asigurare în mărimea şi ordinea stabilită în contractul de asigurare.

7.2.4. Să ia toate măsurile de precauţie pentru evitarea prejudiciului şi micşorarea nivelului de risc.

 

7.3. Asigurătorul are dreptul:

7.3.1. Să verifice informaţia prezentată de Asigurat referitoare la operaţiunea comercială.

7.3.2. În măsura posibilităţilor, să ia toate măsurile dependente de el pentru micşorarea urmărilor cazului asigurat.

7.3.3. Să efectueze o anchetă proprie a cauzelor şi împrejurărilor cazului asigurat. În acest caz, Asiguratul nu are dreptul să împiedice Asigurătorul.

7.3.4. Să ceară de la Asigurat documente şi informaţii necesare pentru stabilirea faptului survenirii cazului asigurat şi mărimii pierderii, inclusiv informaţii care constituie taină comercială.

7.3.5. În caz de necesitate, să trimită interpelare în organele competente referitor la documentele şi informaţiile care confirmă faptul şi cauzele survenirii cazului asigurat.

 

7.4. Asigurătorul este obligat:

7.4.1. Să aducă la cunoştinţa Asiguratului Condiţiile de asigurare.

7.4.2. Să garanteze, la încheierea contractului de asigurare, îndeplinirea obligaţiilor sale.

7.4.3. La survenirea cazului asigurat, să achite despăgubirea de asigurare în termenii stabiliţi în contract.

7.4.4. Să nu divulge informaţii despre Asigurat, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

7.4.5. În cazul primirii de la Asigurat a informaţiei despre schimbările în condiţiile de asigurare, în termen de cinci zile să introducă schimbările în contractul de asigurare sau să-l rezilieze, comunicînd acest fapt Asiguratului.

 

8. ÎNCETAREA VALABILITĂŢII CONTRACTULUI

 

8.1. Contractul de asigurare îşi întrerupe valabilitatea:

8.1.1. În cazul neachitării de către Asigurat a primei de asigurare în termenii prevăzuţi de contractul de asigurare – din ziua următoare celei, care este limită de achitare a primei de asigurare sau a unei părţi a ei.

8.1.2. La expirarea termenului stabilit în contract – din ziua următoare celei menţionate în contract ca ziua expirării termenului asigurării.

8.1.3. La achitarea despăgubirii de asigurare în mărimea sumei asigurate – din ziua achitării depline. Dacă despăgubirea de asigurare achitată nu epuizează suma asigurată stabilită, asigurarea continuă să acţioneze în mărimea sumei asigurate, minus despăgubirea de asigurare achitată.

8.1.4. La lichidarea Asiguratului, dacă este persoană juridică, sau moartea Asiguratului, dacă este persoană fizică.

8.1.5. La primirea de către judecată a hotărârii despre recunoaşterea contractului ca fiind nevalabil – din momentul primirii acesteia.

8.1.6. La rezilierea lui din iniţiativa cel puţin a unei Părţi – din ziua următoare celei menţionate în înştiinţarea scrisă despre rezilierea contractului. Despre intenţia de reziliere a contractului, Părţile sunt obligate să se înştiinţeze în scris cu 30 de zile înainte de ziua presupusă a rezilierii. În acest caz, de la data primirii înştiinţării de către una din Părţi până la momentul rezilierii, acţiunea contractului se întrerupe. Asiguratului i se întoarce prima de asigurare pentru perioada neexpirată, excluzînd cheltuielile de gestiune.

8.2. Contractul de asigurare poate fi reînnoit, dacă acţiunea sa a încetat în urma neachitării de către Asigurat a următoarei tranşe din prima de asigurare. Pentru reînnoirea acţiunii contractului, Asiguratul trebuie să achite partea restantă a primei de asigurare. Termenul acţiunii contractului, în acest caz, nu se prelungeşte. Asigurătorul nu poartă răspundere în baza contractului de asigurare pentru perioada calculată din momentul rezilierii sale până în momentul reînnoirii.

 

 

 

9. ACHITAREA DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE

 

9.1. Despăgubirea de asigurare este suma resurselor băneşti, achitată Asiguratului în contul despăgubirii pagubei în rezultatul survenirii cazului asigurat, în conformitate cu contractul de asigurare a riscurilor comerciale şi de antreprenoriat.

9.2. Despăgubirea de asigurare se achită de către Asigurător în baza cererii scrise a Asiguratului despre survenirea cazului asigurat.

9.3. Asiguratul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiilor menţionate în cererea de achitate a despăgubirii de asigurare.

9.4. Mărimea despăgubirii de asigurare se stabileşte, reieşind din pierderile suportate de Asigurat (Beneficiar) în rezultatul survenirii cazului asigurat.

9.5. Despăgubirea de asigurare se achită în mărimea pagubei, în limita sumei asigurate stabilite în contract, luînd în consideraţie franşiza.

9.6. Despăgubirea de asigurare nu se achită, dacă mărimea pagubei nu depăşeşete mărimea franşizei.

9.7. Mărimea pagubei se stabileşte de către reprezentantul Asigurătorului, în conformitate cu condiţiile contractului de asigurare. În caz de neînţelegere, fiecare Parte poate cere concluzia experţilor referitor la mărimea pagubei. Expertiza se efectuează din contul Părţii care a cerut efectuarea ei.

9.8. Despăgubirea de asigurare se achită numai în cazul în care toată suma primei de asigurare este achitată Asigurătorului.

9.9. Dacă despăgubirea de asigurare este achitată de către persoanele terţe care au provocat dauna, Asigurătorul achită doar diferenţa dintre despăgubirea calculată în baza contractului de asigurare şi suma despăgubirii achitată de către persoanele terţe.

            9.10. În limita despăgubirii de asigurare achitată, Asigurătorul primeşte dreptul de regres, pe care Asiguratul sau altă persoană, care a primit despăgubirea de asigurare îl deţinea faţă de persoana terţă, responsabilă de paguba produsă.

9.11. Dacă Asiguratul se dezice de drepturile sale faţă de persoana care a provocat paguba, sau realizarea acestor drepturi este imposibilă din vina Asiguratului, Asigurătorul are dreptul de a refuza achitarea despăgubirii de asigurare integral, sau părţii corespunzătoare şi are dreptul să ceară restituirea despăgubirii de asigurare achitate în exces.

9.12. Despăgubirea de asigurare nu se achită şi în următoarele cazuri:

-  acţiunilor intenţionate ale Asiguratului, îndreptate spre survenirea cazului asigurat;

- dacă Asiguratul comunică Asigurătorului informaţii false despre operaţiunea comercială, în cazul în care acestă informaţie a avut importanţă substanţială pentru stabilirea de către Asigurător a gradului de risc;

- dacă în organele competente nu a fost depusă declaraţia despre cazul asigurat, iar împrejurările cazului asigurat presupuneau aceasta, de asemenea şi dacă însăşi cazul asigurat sau adresarea în organele competente nu este confirmată.

- dacă persoana vinovată a achitat Asiguratului despăgubirea pagubei în întregime.

 

10. RELAŢIILE DINTRE PĂRŢI LA APARIŢIA

CAZULUI ASIGURAT

 

10.1. La apariţia cazului asigurat Asiguratul este obligat:

- imediat, nu mai târziu de 48 de ore din momentul când a aflat despre survenirea cazului asigurat, să informeze Asigurătorul despre aceasta, şi să expedieze cererea în scris în aceleaşi limite de timp;

- să ia toate măsurile posibile pentru reducerea volumului pierderilor şi constatarea cauzelor apariţiei cazului asigurat;

- să înainteze pretenţie oficială partenerului său;

- în cazul acţiunilor ilegale (inacţiunii) partenerului în operaţiunea comercială asigurată, să comunice organelor competente despre aceasta;

- să comunice Asigurătorului despre toate acţiunile, legate de apariţia cazului asigurat pe operaţiunea comercială asigurată, inclusiv despre toate măsurile, acţiunile directe sau indirecte luate, pentru soluţionarea situaţiei apărute în urma survenirii cazului asigurat;

- să ofere Asigurătorului posibilitatea examinării şi cercetării libere a documentelor şi dovezilor existente, constatării cauzelor, volumului pierderilor şi altor împrejurări ale survenirii cazului asigurat;

- la cererea Asigurătorului, să atragă reprezentanţii săi în procesul de reglementare a  cazului asigurat, eliberînd, în caz de necesitate, procurile şi împuternicirile corespunzătoare.

Acţiunile Asigurătorului şi reprezentanţilor săi în procesul cercetării împrejurărilor cazului asigurat nu prezintă bază pentru primirea despăgubirii de asigurare de către Asigurat.

10.2. Dacă în rezultatul neîndeplinirii sau îndeplinirii incorecte a obligaţiilor enumerate în p.10.1. de către Asigurat, pentru Asigurător devine imposibilă primirea hotărîrii referitoare la despăgubirea de asigurare, Asigurătorul are dreptul să refuze achitarea ei total sau parţial.

10.3. La apariţia cazului asigurat Asigurătorul este obligat:

- să cheme reprezentantul Asiguratului pentru stabilirea împrejurărilor cazului asigurat şi să întocmească actul de constatare a pagubei;

- împreună cu Asiguratul, să calculeze pierderile şi să stabilească mărimea despăgubirii de asigurare;

- la aprecierea cazului ca fiind asigurat, să efectuieze achitarea despăgubirii de asigurare.

10.4. Asigurătorul are dreptul să stabilească de sinestătător cauzele şi împrejurările cazului asigurat, să efectueze cercetarea lui.

10.5. Dacă Asigurătorul refuză plata despăgubirii de asigurare, el este obligat să înştiinţeze în formă scrisă Asiguratul, menţionînd cauzele refuzului în decurs de 72 de ore din momentul finalizării cercetărilor proprii.

 

11. NEVALABILITATEA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 

11.1. Contractul se consideră nevalabil din momentul încheierii dacă:

- este încheiat cu încălcarea legislaţiei în vigoare;

- este încheiat după apariţia cazului asigurat.

11.2. În cazul recunoaşterii contractului de asigurare ca fiind nevalabil, prima de asigurare se întoarce Asiguratului, excluzînd cheltuielile de gestiune. Despăgubirea de asigurare achitată se întoarce Asigurătorului în întregime.

 

12. ASIGURAREA DUBLĂ

 

12.1. Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre toate contractele de asigurare încheiate referitor la operaţiunea comercială asigurată cu alţi asigurători. În acest caz, el trebuie să menţioneze numele celorlalţi asigurători, riscurile asigurate şi mărimile sumelor asigurate.

12.2. Dacă la momentul apariţiei cazului asigurat pe operaţiunea comercială asigurată, erau în vigoare şi alte contracte de asigurare pentru riscurile analogice, despăgubirea pagubei se efectuează proporţional corelaţiei sumelor pentru care este asigurat obiectul dat de către fiecare organizaţie de asigurare. Asigurătorul achită despăgubirea de asigurare doar în proporţie corespunzătoare părţii sale.

 

 

 

 

 

13. INTRODUCEREA SCHIMBĂRILOR ÎN CONTRACTUL DE ASIGURARE

 

13.1. Schimbarea condiţiilor în contractul de asigurare se înfăptuieşte prin acord comun între Asigurat şi Asigurător, în baza cererii uneia dintre Părţi, în decurs de 5 zile din momentul primirii cererii de către partea a doua şi se perfectează prin acordul suplimentar dintre Părţi.

13.2. Dacă una dintre Părţi nu este de acord cu introducerea schimbărilor în contractul de asigurare, în termen de 5 zile se ia o decizie referitor la termenele iniţiale de acţiune a contractului de asigurare sau referitor la rezilierea lui.

13.3. Din momentul primirii cererii de către una dintre Părţi, pînă la primirea hotărîrii referitor la p. 13.1. şi 13.2., contractul acţionează în baza condiţiilor iniţiale.

 

14. REZOLVAREA LITIGIILOR

 

14.1. Litigiile referitoare la contractul de asigurare, apărute între Asigurător şi Asigurat, urmează a fi rezolvate pe calea tratativelor.

14.2. În cazul cînd nu se realizează un acord referitor la litigiile apărute, rezolvarea lor se transmite spre examinare organelor judiciare în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

 

 

Compartimentul II

Asigurarea riscurilor financiare în sectorul agrar

 

 

1. OBIECTUL  ASIGURĂRII

 

1.1. Obiect al asigurării sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de efectuarea investiţiilor financiare anuale (sezoniere) în sectorul agrar.

1.2. Pot fi cuprinse prin asigurare toate culturile agricole - cereale, plante tehnice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor, arbuşti fructiferi, căpşun, culturile din sere, solarii şi răsădite, pepinierele, plantaţiile de portaltoi.

            1.3. Răspunderea asigurătorului priveşte numai cheltuielile tehnologice efectuate pentru producţia principală a culturii agricole.

            1.4. La culturi cu mai multe recolte pe an se asigură cheltuielile tehnologice efectuate pentru întreaga producţie anuală.

 

2. CONTRACTUL  DE  ASIGURARE  ŞI  ORDINEA  ÎNCHEIERII  LUI

 

2.1. Conform contractului de asigurare, încheiat în concordanţă cu Condiţiile date, Asigurătorul este obligat, pentru prima de asigurare stabilită în contract, la survenirea evenimentului specificat în contractul de asigurare (cazului asigurat), să achite despăgubirea de asigurare în cuantumul daunei pricinuite Asiguratului ca urmare a distrugerii culturilor agricole, dar nu mai mult decît suma asigurată stabilită în contractul de asigurare.

2.2. Contractul de asigurare se consideră încheiat prin semnare şi încasarea primei de asigurare - integral sau prima rata - şi intrarea banilor în casieria sau contul asigurătorului şi după efectuarea inspecţiei de risc.

2.3. Contractul de asigurare se încheie în baza Cererii scrise a Asiguratului (Anexa 2), întocmită pe un formular, modelul căruia este stabilit de către Asigurător, cu indicarea informaţiei prevăzute de modelul Cererii.

2.4. Asigurătorul, după primirea Cererii de asigurare scrise, are dreptul să ceară de la Asigurat documente şi informaţii, legate direct sau indirect cu împrejurări care au însemnătate pentru determinarea probabilităţii survenirii cazului asigurat şi mărimii daunelor posibile ca urmare a survenirii lui.

2.5. Contractul de asigurare se încheie prin transmiterea de către Asigurător Asiguratului, în baza cererii scrise, a poliţei de asigurare (Anexa 6), semnată de către persoana împuternicită din numele Asigurătorului.

2.6. Contractul de asigurare nu produce efecte juridice, chiar dacă a fost semnat, dar nu a fost încasată prima de asigurare sau cea dintîi rată a acesteia şi nu s-a efectuat inspecţia de risc. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există început de dovadă scrisă.

2.7. Condiţiile de asigurare, cererea de asigurare, raportul inspecţiei de risc, fişele tehnologice ale culturilor asigurate şi planul de situaţie sau schiţa cu amplasarea culturilor fac parte integranta din contractul de asigurare.

2.8. Din aceeaşi specie de plante se asigură întreaga suprafaţă cultivată pe gospodărie, iar la persoane juridice, cel puţin la nivelul unei ferme, materializate pe un plan de situaţie sau schiţă cu amplasarea culturilor.

            2.9. În cazul în care, după producerea unui eveniment asigurat pentru care s-au acordat despăgubiri, pe terenul în cauza se seamănă aceeaşi cultură sau alta, aceasta se consideră asigurată, numai dacă se încheie un alt contract de asigurare dimensionat la suprafaţa respectivă.

            2.10. În perioada de valabilitate a contractului de asigurare, Asiguratul poate solicita introducerea unor culturi sau riscuri noi şi atunci se încheie un act adiţional la contractul de bază, cu o nouă sumă asigurată şi o primă majorată, repartizată corespunzător pe termene de plată.

2.11. Dacă după încheierea contractului de asigurare se va descoperi că Asiguratul, în Cererea sa de asigurare şi în continuare, în răspunsurile sale la interpelările Asigurătorului, a comunicat intenţionat informaţii false, Asigurătorul are dreptul de a cere rezilierea contractului de asigurare şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

2.12. Asiguratul poate desemna în contractul de asigurare Beneficiarul asigurării - persoana îndreptăţită să primească despăgubirea în caz de daună.

 

3. CAZURILE  ASIGURATE

 

3.1. Conform Condiţiilor date, se consideră caz asigurat provocarea în decursul termenului de asigurare а pagubei culturilor agricole, ca rezultat al calamităţilor naturale şi / sau acţiunilor persoanelor terţe.

3.2. Pagube sunt considerate cheltuielile suportate pentru efectuarea proceselor tehnologice de creştere a producţiei agricole. În componenţa pagubelor pot fi incluse şi cheltuielile suportate pentru luarea măsurilor de preîntîmpinare şi reducere a pierderilor şi de intentare a proceselor judiciare.

3.3. Caz asigurat se consideră paguba provocată de următoarele tipuri de risc:

·         îngheţuri tîrzii de primăvară;

·         grindină;

·         efectele directe ale ploilor torenţiale şi ale furtunilor (spălarea solului din jurul plantelor, dezgolirea rădăcinilor, mîlirea produsă de şuvoaie, deplasarea plantelor cu sau fără pămîntul din jurul lor, frîngerea sau ruperea tulpinilor, lăstarilor, florilor, căderea fructelor, culcarea la pămînt a plantelor fără redresare ulterioara);

·         incendiul provocat de descărcările electrice (trăsnete);

·         prăbuşirile şi alunecările de terenuri cultivate;

·         îngheţuri timpurii de toamnă;

·         incendierea cîmpurilor cu roadă de către persoane terţe;

·         distrugerea intenţonată a semănăturilor şi plantaţiilor de către persoane terţe, prin aplicarea diverselor substanţe chimice.

3.4. Se despăgubesc numai pagubele suferite prin pierderi cantitative ale recoltelor, nu şi pagubele calitative ale acestora. Pagubele provocate de alte cauze, cum ar fi bolile şi dăunătorii plantelor, înţepăturile insectelor, maturarea excesivă datorată întîrzierii recoltatului, nerespectarea tehnologiilor de cultură şi altele asemănătoare nu se despăgubesc, chiar dacă sunt în legătură cu efectele factorilor de risc asiguraţi.

¨ îngheţurile tîrzii de primăvară sunt fenomene de scădere a temperaturii stratului de aer sub limita de rezistenţă biologică a plantelor după intrarea acestora în perioada de vegetaţie activă; sunt considerate îngheţuri tîrzii de primăvara cele care survin după data medie calendaristica de înregistrare a ultimului îngheţ.

             ¨ grindina este precipitaţia care cade sub formă de granule de gheaţă de diferite forme şi mărimi, singure sau împreună cu ploaie în averse repezi, cu caracter torenţial, precedată şi însoţită de vînt puternic şi descărcări electrice - tunete, fulgere, trăsnete.

¨ ploile torenţiale sunt precipitaţii de scurtă durată care dau o cantitate mare de apă într-un interval de timp mic şi sunt însoţite de fulgere şi tunete; ploile torenţiale au loc în perioada caldă a anului, în care temperatura aerului a înregistrat valori mari, peste 25 °C; intensitatea ploilor torenţiale este deosebit de mare (5-10 litri / minut / mp), iar durata - invers proporţională cu intensitatea (5-10 minute, rareori pînă la 30 minute).

¨ furtuna sau vijelia este un fenomen meteorologic determinat de viteze în rafale mari ale vîntului şi de schimbări bruşte ale direcţiei acestuia; viteza vîntului la rafală poate depăşi 12-16 m/s sau chiar 20 m/s; adeseori furtunile (vijeliile) sunt însoţite de grindină şi ploi torenţiale cu acţiuni mecanice asupra culturilor aflate în plină vegetaţie.

¨ îngheţurile timpurii de toamna reprezintă scăderea temperaturii aerului de lîngă sol sub 0 °C, înainte de încheierea normală a  ciclului vegetativ sau de ajungere a culturilor la maturitatea de recoltare; sunt considerate îngheţuri timpurii de toamnă scăderile de temperatură sub limita de rezistenţă a plantelor care survin înaintea datei medii calendaristice de înregistrare a primului îngheţ.

 

3.5. La inspecţia de risc nu se va accepta pentru asigurare sau nu se va menţine în asigurare suprafaţa:

·         pe care a fost înfiinţată o cultură după ultima dată admisă, recunoscută tehnologic, decît dacă Asigurătorul acceptă, iar Asiguratul consimte în scris la o acoperire redusă;

·         cu culturi nerăsărite sau răsărite parţial, fără densitate normală;

·         pe care se plantează o specie sau soi de plantă de cultură ce nu este considerată adaptată la zonă;

·         pe care s-a înfiinţat o altă cultură decît cea asigurată, fără acceptul Asigurătorului de a menţine valabilă asigurarea;

·         pe care cultura nu îndeplineşte cerinţele tehnologice privind înfiinţarea şi lucrările de întreţinere precum şi de asolament;

·         la care solicitantul asigurării dovedeşte incapacitate de a aplica practicile agricole recunoscute la culturile asigurate;

·         de pe care cultura a fost distrusă într-o proporţie semnificativă şi care poate şi se recomandă a fi reînfiinţată (cu aceeaşi sau cu o altă cultură) dar nu a fost reînfiinţată;

·         pe care nu s-a înfiinţat şi recoltat nici o cultură în ultimii 3 ani, decît dacă suprafaţa a fost în conservare şi stabilizare;

·         pe care cultura a fost deja dăunată, oricare ar fi cauza dăunării;

·         pe care cultura nu garantează randamentul normal specific speciei şi soiului.

 

3.6. În conformitate cu Condiţiile date, nu se consideră caz asigurat provocarea daunei culturilor agricole, dacă ea s-a întîmplat ca urmare a:

3.6.1. Intenţiei Asiguratului sau complotului dintre Asigurat şi persoana care a provocat dauna.

3.6.2. Oricăror operaţii, acţiuni, exerciţii militare (indiferent dacă ele au fost anunţate sau nu) şi consecinţelor lor, războiului civil, operaţiilor formaţiunilor militare sau ale teroriştilor, tulburărilor şi grevelor maselor populare, actelor de sabotaj.

3.6.3. Acţiunii directe sau indirecte a exploziei atomice, radiaţiei sau contaminării radioactive datorate oricărei utilizări a energiei atomice.

 

4. SUMA  ASIGURATĂ

 

4.1. Suma asigurată se stabileşte de Asigurat, împreună cu reprezentantul Asigurătorului, pînă la nivelul cheltuielilor tehnologice necesare pentru realizarea producţiei înscrise în contractul de asigurare (exclusiv cheltuielile de recoltare). Aceste cheltuieli, stabilite pe ha pentru o producţie programată, trebuie corespundă cu normativele de cheltuieli tehnologice acceptate de Asigurător şi care fac parte integrantă din contractul de asigurare.

            4.2. Pentru acoperirea inflaţiei sumele asigurate se pot stabili în valută, situaţie în care primele şi despăgubirea se pot plăti în lei la cursul de schimb al B.N.M. din ziua efectuării plăţii; Asiguratul poate cere în scris Asigurătorului majorarea sumei asigurate în contract, situaţie în care şi primele de asigurare se majorează în mod corespunzător. Solicitarea făcută după ce a intervenit dauna nu va fi luată în considerare.

            4.3. Dacă suma asigurată este supraevaluată, Asigurătorul nu are obligaţia de a despăgubi decît dauna constatată la nivelul pagubei reale.

4.4. Dacă suma asigurată este subevaluată, Asigurătorul are obligaţia de a despăgubi numai acea parte a daunei corespunzătoare procentului de acoperire prin asigurare (respectiv maximum suma asigurată).

4.5. În limita sumei asigurate poate fi stabilită limita răspunderii Asigurătorului pentru un caz asigurat.

4.6. Suma asigurată se micşorează cu suma despăgubirii de asigurare plătită, din data plăţii.

 

5. FRANŞIZA

 

5.1. În contractul de asigurare Părţile pot stabili mărimea prejudiciului care nu se compensează de către Asigurător - franşiza.

5.2. Franşiza se stabileşte în procente faţă de suma asigurată. Asigurătorul plăteşte despăgubirea de asigurare, din care se scade suma franşizei.

 

6. PRIMA DE ASIGURARE, FORMA ŞI ORDINEA EI DE PLATĂ

 

            6.1. Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul se obligă, prin contractul de asigurare, să o plătească Asigurătorului la termenele stabilite în schimbul despăgubirii pe care acesta i-o acordă, în cazul producerii unor pagube datorate riscurilor asigurate.

            6.2. Prima tarifară reprezintă un anumit procent din suma asigurată, fiind determinată în funcţie de specificul culturii, gradul de sensibilitate al acesteia la factorii de risc asiguraţi, evoluţia daunelor datorate efectului acestor factori în zona respectivă şi riscurile asigurate. În Anexa 4 la condiţiile de asigurare sunt prezentate primele tarifare corespunzătoare culturilor de cîmp, rodului viilor şi pomilor, diferenţiate în funcţie de încadrarea tarifară a culturilor şi felul asigurărilor (riscurile asigurate).

            6.3. Nu se pot emite pretenţii de despăgubire dacă nu s-au achitat primele de asigurare la scadenţa stabilită prin contractul de asigurare. Asigurătorul nu are obligaţia de a reaminti Asiguratului scadenţa primei.

            6.4. Primele de asigurare se pot achita integral sau în rate, în numerar sau prin virament.

6.5. Data achitării primei de asigurare se consideră:

- data încasării mijloacelor băneşti de către reprezentantul împuternicit al Asigurătorului sau data achitării mijloacelor băneşti în casa Asigurătorului - în cazul decontărilor în numerar;

- data înregistrării mijloacelor băneşti la contul de decontare al Asigurătorului - în cazul decontărilor prin virament.

            6.6. Asiguraţii care optează în contractul de asigurare pentru plata în rate a primelor de asigurare, vor avea în vedere următoarele termene :

            - rata I, la încheierea contractului de asigurare, 30 % din volumul total al primelor de asigurare;

            - rata II, timp de o lună de la încheierea contractului de asigurare, 30 % din volumul total al primelor de asigurare;

            - rata III, timp de două luni de la încheierea contractului de asigurare, 40 % din volumul total al primelor de asigurare;

6.7. În cazul plăţii în rate a primelor de asigurare, nerespectarea termenelor scadente prevăzute în contractul de asigurare atrage după sine, în mod tacit, rezilierea contractului şi exonerarea de răspundere a Asigurătorului inclusiv pentru ratele încasate.

6.8. Dacă un teren care a beneficiat de protecţie prin asigurare (indiferent cu ce cultură) este liber de daune (nu are pagube datorate efectului riscurilor asigurate) un an, începînd cu al doilea şi următorii ani liberi de daune, prima de asigurare completă, aferentă culturilor de pe acea parcelă, se reduce cu cîte 5 %, pînă la maximum 30 % din prima completă. De această bonificaţie beneficiază Asiguraţii, care încheie contracte anuale, dar menţin raporturile de asigurare cu Asigurătorul mai mulţi ani consecutivi. Dacă şirul anilor lipsiţi de daune este întrerupt de un an cu daune, în mod automat, în anul următor acestuia, prima de asigurare revine la 100 % din prima completă.

 

7. TERMENUL ACŢIUNII CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 

7.1. Contractul de asigurare se încheie pe termen de un an sau pe alt termen, convenit de către Părţi. Data începutului şi sfîrşitului termenului de asigurare se indică în contractul de asigurare.

7.2. Răspunderea Asigurătorului începe:

- la culturile înfiinţate prin semănat: pentru toate riscurile asigurate, după răsărirea culturilor şi după efectuarea inspecţiei de risc;

- la culturile răsădite: pentru toate riscurile asigurate, după plantarea şi prinderea răsadurilor şi după efectuarea inspecţiei de risc;

- pentru riscurile asigurate: îngheţuri tîrzii de primăvara, grindină, ploi torenţiale, furtuni, prăbuşiri sau alunecări de terenuri plantate, incendii, îngheţuri timpurii de toamnă - la rodul viilor, odată cu apariţia lăstarilor şi la rodul pomilor, odată cu dezmugurirea şi apariţia butonilor florali şi, în toate cazurile, după efectuarea inspecţiei de risc;

- numai pentru riscul de grindină: la rodul viilor şi pomilor, după legarea definitivă a rodului şi după efectuarea inspecţiei de risc;

- pentru contractele încheiate în timpul vegetaţiei, după 3 zile de la data la care contractul a intrat în vigoare şi după efectuarea inspecţiei de risc.

 7.3. Răspunderea Asigurătorului încetează:

- la culturile de cîmp, din momentul recoltării, în cadrul perioadei optime tehnologice de recoltare, specifice culturii şi soiului;

- la rodul viilor şi pomilor, odată cu culesul, la maturitatea tehnologică;

            - odată cu plata despăgubirii în cazul distrugerii totale a culturii de către riscuri asigurate;

            - odată cu distrugerea culturii din orice alte cauze, neasigurate.

7.4. În toate cazurile Asigurătorul este absolvit de obligaţia acordării de despăgubiri dacă Asiguratul, nerespectînd perioada optimă de recoltare a culturii, a suferit daune şi diminuări de recoltă în urma producerii evenimentelor asigurate.

            7.5. În situaţia cînd o parte din culturile agricole este distrusă sau vătămată de riscurile asigurate sau din orice altă cauză, înaintea intrării în vigoare a contractului de asigurare sau înaintea începerii răspunderii Asigurătorului, primele de asigurare plătite, aferente suprafeţelor distruse sau vătămate, se restituie (mai puţin cheltuielile de administrare ale Asigurătorului),  acesta neavînd obligaţia contractuală de a acorda despăgubiri. Dacă întreaga suprafaţă, pentru care a fost încheiat contract de asigurare a riscului financiar în sectorul agrar, a suferit asemenea fenomene, odată cu restituirea primelor, contractul de asigurare se reziliază de drept.

7.6. Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirea de asigurare în cazurile provocării daunelor (recunoscute drept cazuri asigurate), care au avut loc pe parcursul termenului de asigurare, începînd cu ora 00 şi 00 minute a zilei, indicate în contractul de asigurare ca data începutului termenului de asigurare (dar nu mai devreme de ora 00 şi 00 minute a zilei ce urmează după data achitării primei de asigurare (primei tranşe a primei de asigurare) şi pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei, indicate în contract ca dată a expirării termenului de asigurare.

7.7. În cazul neachitării de către Asigurat a următoarei tranşe a primei de asigurare în termenul prevăzut de contractul de asigurare sau achitării ei într-o mărime mai mică decît cea prevăzută în contractul de asigurare, obligaţiile Asigurătorului de a plăti despăgubirea de asigurare nu se extinde asupra cazurilor de provocare a daunei culturilor agricole, care au avut loc în perioada de timp calculată da la ora 00 şi 00 minute a zilei următoare datei indicate în contract ca dată a achitării următoarei tranşe a primei de asigurare, pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei de achitare efectivă a sumei datoriei.

 

 

8. MODIFICAREA GRADULUI  DE  RISC

 

8.1. În perioada de acţiune a contractului de asigurare Asiguratul este obligat să anunţe imediat, prin orice mijloc accesibil (iar în scris - timp de 3 zile), Asigurătorul despre schimbările survenite în condiţiile comunicate la încheierea contractului de asigurare, despre care a aflat (sau despre care trebuia să afle).

Faptul, că această obligaţie a fost îndeplinită în mod corespunzător, trebuie să fie confirmat în scris.

8.2. Asigurătorul, informat despre circumstanţele care au drept consecinţă mărirea gradului de risc, are dreptul de a cere modificarea condiţiilor contractului de asigurare sau plata unei prime de asigurare suplimentare proporţional cu mărirea gradului de risc.

Dacă Asiguratul nu este de acord cu modificarea condiţiilor contractului de asigurare sau cu plata suplimentară a primei de asigurare, atunci Asigurătorul are dreptul de a cere rezilierea contractului de asigurare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.3. Dacă Asiguratul nu a îndeplinit obligaţia prevăzută în punctul 8.1 al Condiţiilor date, obligaţiile Asigurătorului conform contractului de asigurare se consideră anulate din momentul survenirii modificărilor în gradul de risc.

În acest caz Asigurătorul:

8.3.1. Nu este obligat să achite despăgubirea de asigurare pentru cazurile asigurate survenite în rezultatul calamităţilor naturale şi / sau acţiunilor persoanelor terţe, începînd din momentul în care au avut loc modificări în gradul de risc.

8.3.2. Restituie Asiguratului partea din prima de asigurare corespunzătoare duratei de timp rămasă pînă la expirarea contractului de asigurare, din care se scad cheltuielile de gestiune.

8.4. Principiile cuprinse în punctul 8.3 al Condiţiilor date nu se aplică, dacă la momentul survenirii evenimentelor indicate în punctul 8.3.1 circumstanţele care conduc la mărirea riscului asigurat nu au deja importanţă.

 

9. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR  CONFORM CONTRACTULUI  DE  ASIGURARE

 

            9.1. Pe parcursul termenului de acţiune a contractului de asigurare Asiguratul este obligat imediat (prin orice mijloc posibil) să anunţe Asigurătorul despre dauna provocată culturilor agricole ca urmare a calamităţilor naturale şi / sau acţiunilor intenţionate ale persoanelor terţe, indicînd, totodată, toată informaţia cunoscută de el referitor la circumstanţele care au cauzat aceste pagube şi confirmînd, în mod obligatoriu în scris, această informaţie.

9.2. Confirmarea scrisă trebuie să fie trimisă pe adresa Asigurătorului prin poştă, telegraf sau fax, sau să fie transmisă reprezentantului Asigurătorului în decursul a trei zile lucrătoare, începînd cu data survenirii cazului asigurat.

Faptul executării corecte a acestei obligaţii trebuie să fie confirmate în scris.

9.3. La apariţia circumstanţelor care pot provoca cazul asigurat, Asiguratul este obligat să ia măsuri rezonabile şi accesibile în aceste condiţii, cu scopul de a micşora pierderile posibile la survenirea cazului asigurat.

9.4. Asiguratul are obligaţia de a dovedi că pînă la producerea pagubei, a întreţinut culturile în bune condiţii, a respectat şi aplicat la timp toate regulile agrotehnice prevăzute în tehnologia culturii şi că a luat măsuri de prevenire a efectului negativ al riscurilor asigurate.

9.5. Pînă la constatarea pagubei, Asiguratul nu poate efectua lucrări de distrugere a culturilor agricole care au suferit daune (arat, discuit, schimbarea destinaţiei culturii, dat foc sau ridicat paiele, cocenii sau altele asemănătoare, precum şi recoltatul culturii afectate) fără acordul Asigurătorului. În astfel de cazuri, Asiguratul trebuie transmită anunţul de daună în cel mult 24 de ore de la eveniment, pentru că Asigurătorul să poată efectua în timp util constatarea daunei.

9.6. Asiguratul are obligaţia de a crea condiţii de verificare în teren a culturilor şi faciliteze reprezentantului Asigurătorului accesul la actele şi evidenţele necesare pentru determinarea corectă a mărimii valorii daunei şi stabilirea dreptului la despăgubire. Asigurătorul are dreptul de a verifica, prin reprezentanţii săi, modul în care culturile sunt întreţinute şi dacă stadiul lor de dezvoltare corespunde fenofazei date.

             Dacă Asiguratul nu respectă obligaţiile prevăzute mai sus şi din această cauză riscul Asigurătorului se majorează sau nu mai este posibilă o constatare corecta a nivelului daunei sau al cuantumului despăgubirii, Asigurătorul poate refuza plata despăgubirii.

9.7. După constatarea survenirii cazului asigurat, Asiguratul este obligat să prezinte Asigurătorului în scris Cererea de achitare a despăgubirii de asigurare, în forma stabilită, cît şi originalul şi / sau copia următoarelor documente:

9.7.1. Contractului de asigurare (poliţei de asigurare).

9.7.2. Documente care confirmă tipul şi volumul investiţiilor efectuate.

Faptul primirii de către Asigurător a cererii de achitare a despăgubirii de asigurare şi documentelor corespunzătoare se confirmă prin recipisa reprezentantului împuternicit al Asigurătorului.

9.8. Asigurătorul are dreptul de a cere de la Asigurat documente suplimentare, dacă lipsa lor, luînd în consideraţie condiţiile concrete, conduce la imposibilitatea de a stabili faptul survenirii cazului asigurat şi / sau de a evalua mărimea daunei.

9.9. Asigurătorul este obligat:

9.9.1. Să studieze documentele primite de la Asigurat.

9.9.2. În cazul recunoaşterii faptului survenirii cazului asigurat, să calculeze şi să achite despăgubirea de asigurare în termen nu mai mare de 10 zile, începînd cu ziua primirii de la Asigurat a tuturor documentelor necesare, enumerate în punctele 9.7 şi 9.8 ale Condiţiilor date.

9.9.3. În cazul refuzului de a achita despăgubirea de asigurare, să anunţe în scris Asiguratul şi să motiveze acest refuz în termenul indicat în punctul 9.9.2. al Condiţiilor date.

 

10. CALCULUL  ŞI  PLATA  DESPĂGUBIRII  DE  ASIGURARE

 

10.1. În cazul recunoaşterii faptului survenirii cazului asigurat Asigurătorul efectuează achitarea despăgubirii de asigurare egală cu daunele suportate de Asigurat, ca urmare a calamităţilor naturale şi / sau acţiunilor persoanelor terţe, dar nu mai mare de suma asigurată, conform contractului de asigurare (sau nu mai mare de limita stabilită în contractul de asigurare pentru un caz asigurat).

Despăgubirea de asigurare este determinată de dauna reală provocată de distrugerea culturilor agricole:

- în cazul distrugerii depline a culturilor agricole, dauna reală este egală cu cheltuielile efective suportate pentru efectuarea proceselor tehnologice de creştere a producţiei agricole care a fost distrusă (calculate pînă la momentul survenirii cazului asigurat);

- în cazul distrugerii parţiale a culturilor agricole, paguba reală este echivalentă cu partea din cheltuielile suportate pentru efectuarea proceselor tehnologice de creştere a producţiei agricole, care este proporţională cu suprafaţa culturilor agricole distruse în rezultatul survenirii cazului asigurat.

10.2. În suma despăgubirii de asigurare se includ următoarele cheltuieli suplimentare ale Asiguratului:

10.2.1. Cheltuielile efectuate pentru reducerea pierderilor ce urmează a fi recuperate de către Asigurător, dacă aceste cheltuieli au fost necesare şi au fost efectuate conform dispoziţiilor Asigurătorului.

10.2.2. Cheltuielile pentru înaintarea în organele judiciare a proceselor privind cazurile asigurate, dacă aceste cheltuieli au fost efectuate conform dispoziţiilor scrise ale Asigurătorului sau cu acordul lui în scris (dacă acest fapt este prevăzut de condiţiile contractului de asigurare).

10.3. Mărimea totală a despăgubirii de asigurare nu poate depăşi suma asigurată stabilită în contractul de asigurare.

10.4. Despăgubirea de asigurare se achită Asiguratului prin virament sau în numerar, din casa Asigurătorului.

10.5. Ziua achitării despăgubirii de asigurare se consideră:

- ziua transferării mijloacelor băneşti de pe contul de decontare al Asigurătorului - în cazul decontărilor prin virament;

- ziua achitării despăgubirii de asigurare din casa Asigurătorului - în cazul decontărilor în numerar.

10.6. Dacă pînă la data survenirii cazului asigurat erau în vigoare şi alte contracte de asigurare a investiţiilor în sectorul agrar, referitor la aceeaşi cultură agricolă, încheiate de către Asigurat cu alte companii de asigurare, atunci Asigurătorul achită despăgubirea de asigurare în mărime proporţională raportului dintre suma asigurată conform contractului de asigurare încheiat de către el şi totalul sumelor asigurate pentru toate contractele de asigurare încheiate de către Asigurat.

10.7. Din suma despăgubirii de asigurare se scade partea din prima de asigurare care nu a fost achitată pînă în ziua aprobării Procesului - verbal de constatare a cazului asigurat şi suma franşizei necondiţionale.

10.8. Asigurătorul este scutit de obligaţia de a achita despăgubirea de asigurare în cazurile  cînd pagubele provocate culturilor agricole, au apărut ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor Asiguratului, enumerate în capitolul 9 al Condiţiilor date.

10.9. Asigurătorul are dreptul de a mări termenul achitării despăgubirii de asigurare, dacă a fost deschis un dosar penal referitor la circumstanţele legate de survenirea cazului asigurat. În acest caz Asigurătorul ia decizia de a achita despăgubirea de asigurare sau de a refuza achitarea ei în termenul indicat în punctul 9.9.2. al Condiţiilor date, începînd cu data intrării în vigoare a hotărîrii organelor competente.

 

11. ORDINEA  SOLUŢIONĂRII  LITIGIILOR

 

Litigiile care apar în procesul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de contractul de asigurare se rezolvă prin intermediul tratativelor. În cazul cînd nu se realizează un acord referitor la litigiile apărute, rezolvarea lor se transmite spre examinare organelor judiciare în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

 

 

                                                                    Anexa nr. 3

                                                                                                 la "Condiţiile de asigurare de

 risc comercial şi antreprenorial"

                                                                                                   din "___" _____________ 2008

 

 

 

Taxele tarifare de bază

pentru asigurarea de risc comercial

şi antreprenorial

 

 

 

 

Riscurile asigurate

 

Tariful

(în % de la suma asigurată)

 

1. Refuzul total sau parţial de achitare sau rambursare a mijloacelor băneşti

5 %

2. Întârzieri în achitarea sau rambursarea mijloacelor băneşti

2 %

3. Nelivrarea sau livrarea neintegrală

3 %

4. Necorespunderea rezultatului obţinut cu cel scontat

5 %

5. Insolvabilitatea

4 %

6. Refuzul unilateral de la operaţia comercială

4 %

 

 

 

            Remarcă: Asigurătorul are dreptul de a corecta tarifele de bază, în dependenţă de gradul de risc aferent operaţiunii comerciale asigurate, termenul asigurării şi alte condiţii.

 

 

 

 

Directorul General al                                                                              Mihai Panfilii

C.A. "AUTO - Siguranta" S.A.

 

                                                         

                                                                                                     Anexa Nr. 4

la "Condiţiile de asigurare de risc

                                                                                           comercial şi antreprenorial"

                                                                                                din "___" _____________ 2008

 

 

 

Taxele tarifare anuale pentru asigurarea

riscurilor financiare în sectorul agrar

 

 

 

Denumirea

culturilor agricole

 

Taxele tarifare anuale

(% faţă de suma asigurată)

Inclusiv pe tipuri de risc:

 

Grindină

 

Îngheţ

 

Prăbuşirile şi alunecările de teren

 

Înnec cauzat de ploi sau revărsări de ape

 

Incendii

provocate de descărcările electrice şi de către persoanele terţe

 

Distrugerea intenţonată a semănăturilor şi plantaţiilor de către persoane terţe, prin aplicarea diverselor substanţe chimice

 

1. Cerealiere de toamnă

9

2 - 2,5

3

1

1 - 1,5

1

1,5

2. Cerealiere de primăvară

6,5

2 - 2,5

-

1 - 1,5

1 - 1,5

1

1,5

3. Leguminoase

9

3

2

1 – 1,5

2 - 2,5

-

1,5

4. Sfeclă de zahăr

10

3

3 - 4

2

1

-

1,5

5. Tutun

8

3

2

1 - 1,5

1

-

1,5

6. Porumb

9

3

2

1 - 1,5

1 - 2

1

1,5

7. Floarea soarelui

10

4

2

1 - 1,5

1 - 1,5

1

1,5

8. Eteroleaginoase

7

4

-

1 - 1,5

1 - 1,5

-

1,5

9. Cartofi

9

4

3

-

1 - 1,5

-

1,5

10. Legume şi culturi de pepeni

9

4

3

-

1-1,5

-

1,5

11. Ierburi anuale şi multianuale

4

2

-

1 - 1,5

-

1

1,5

12. Grădini cu culturi de seminţe selecţionate

13

5

5 - 6

2 - 3

-

1

1,5

13. Viţă de vie

13

5

5

2 - 3

-

-

1,5

14. Pomii fructiferi

13

5

5

2 - 3

-

-

1,5

15. Sere

7

-

6

-

-

-

1,5

16. Flori cultivate pe sol deschis

9

3

4

-

1 - 2

-

1,5

17. Zmeurişuri

6

4

-

-

1 - 2

-

1,5

 

 

            Remarcă: Asigurătorul are dreptul de a corecta tarifele de bază cu 50 %, în dependenţă de gradul de risc aferent terenului pe care sunt cultivate culturile agricole şi de alte condiţii.

 

 

 

 

 

Directorul General al                                                                              Mihai Panfilii

C.A. "AUTO - Siguranta" S.A.