CLASA 13

Asigurările de răspundere civilă generală

(CONDIŢII

DE  ASIGURARE  A  RĂSPUNDERII  PENTRU  DAUNA  CAUZATĂ 

CA URMARE A EXPLOATĂRII OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE)

 

 

1.      PRINCIPII GENERALE

 

1.1. Prezentele Condiţii sunt aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova cu privire la asigurări, includ principii, pe baza cărora                                            Compania de Asigurări "AUTO - Siguranta" S.A., care activează în baza Statutului şi este numită în continuare "Asigurător", încheie contracte de asigurare de răspundere pentru dauna cauzată vieţii, sănătăţii sau averii persoanelor terţe şi mediului înconjurător în rezultatul avariilor la obiectele industriale periculoase şi sunt destinate pentru determinarea conţinutului acestor contracte.

1.2. Potrivit Condiţiilor date, în calitate de Asiguraţi, adică persoane care încheie contracte de asigurare cu Asigurătorul şi achită prima de asigurare, pot fi persoane juridice de orice formă organizatorico-juridică, care exploatează obiecte industriale periculoase şi sunt obligate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase Nr. 803 – XIV din 11.02.2000, să posede licenţă pentru dreptul de exploatare a obiectelor industriale periculoase.

1.3. Contractul de asigurare încheiat în baza prezentelor Condiţii se consideră încheiat în favoarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi statului, cărora le pot fi pricinuite daune, ca urmare a survenirii cazurilor asigurate prevăzute de contractul de asigurare, chiar dacă el este încheiat în favoarea Asiguratului sau în contractul de asigurare nu se specifică în favoarea cui el este încheiat.

1.4. La încheierea contractului de asigurare pe baza principiilor Condiţiilor date, aceste principii devin parte integrantă a contractului de asigurare şi obligatorii pentru Asigurat şi Asigurător, numiţi în continuare "Părţi".

Condiţiile asigurării se remit Asiguratului în baza semnăturii.

1.5. La încheierea contractului de asigurare, Părţile pot conveni în privinţa modificării (excluderii) unor principii din Condiţiile date şi / sau completării contractului de asigurare cu principii care nu vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu Condiţiile date. Despre toate modificările şi completările din contractul de asigurare se face o remarcă corespunzătoare.

 

2.      CONTRACTUL  DE  ASIGURARE  ŞI  ORDINEA  ÎNCHEIERII  LUI

 

2.1. Conform contractului de asigurare, încheiat în concordanţă cu Condiţiile date, Asigurătorul este obligat, pentru prima de asigurare stabilită în contract, la survenirea evenimentului specificat în contractul de asigurare (cazului asigurat), să achite despăgubirea de asigurare în cuantumul daunei pricinuite vieţii, sănătăţii şi / sau averii persoanelor fizice, averii persoanelor juridice sau mediului ambiant, ca urmare a avariilor la obiectele industriale periculoase indicate în contractul de asigurare, dar nu mai mult decît suma asigurată stabilită în contractul de asigurare.

2.2. Contractul de asigurare se încheie în baza Cererii scrise a Asiguratului (Anexa 2), întocmită pe un formular, modelul căruia este stabilit de către Asigurător, cu indicarea informaţiei prevăzute de modelul Cererii.

2.3. Asigurătorul, după primirea Cererii de asigurare scrise, are dreptul să ceară de la Asigurat:

2.3.1. Statutul şi certificatul de înregistrare de stat a Asiguratului în calitate de persoană juridică.

2.3.2. Licenţa Asiguratului pentru dreptul de a desfăşura activitatea corespunzătoare, eliberată în ordinea stabilită de către organul de stat.

2.3.3. Concluzia expertizei securităţii industriale, care conţine, în particular, identificarea obiectului industrial periculos exploatat de către Asigurat, cerută de organul de administraţie publică abilitat în domeniul securităţii industriale.

2.3.4. Alte documente şi informaţii, legate direct sau indirect cu împrejurări care au însemnătate pentru determinarea probabilităţii survenirii cazului asigurat şi mărimii daunelor posibile ca urmare a survenirii lui.

2.4. Contractul de asigurare (Anexa 3) se încheie prin transmiterea de către Asigurător Asiguratului, în baza cererii scrise, a poliţei de asigurare, semnată de către persoana împuternicită din numele Asigurătorului.

2.5. Asigurătorul are dreptul de a efectua expertiza obiectului asigurării, cu forţe proprii sau cu ajutorul experţilor independenţi, cu scopul determinării gradului de risc, în particular, să ia cunoştinţă de starea şi condiţiile de exploatare a obiectului industrial periculos, precum şi de actele corespunzătoare.

2.6. Dacă după încheierea contractului de asigurare se va descoperi că Asiguratul, în Cererea sa de asigurare şi în continuare, în răspunsurile sale la interpelările Asigurătorului, a comunicat intenţionat informaţii false, Asigurătorul are dreptul de a cere rezilierea contractului de asigurare şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

 

3.      OBIECTUL  ASIGURĂRII

 

3.1. Obiect al asigurării sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de obligaţia sa, în baza legislaţiei civile, de a compensa dauna provocată vieţii, sănătăţii sau averii persoanelor terţe sau mediului înconjurător, ca urmare a avariilor la obiectele industriale periculoase exploatate de către Asigurat.

3.2. Conform prezentelor Condiţii poate fi asigurat doar riscul răspunderii Asiguratului şi numai în favoarea persoanelor terţe (Beneficiarilor).

3.3. Obiectul industrial periculos, pentru care se încheie contractul de asigurare, trebuie să corespundă criteriilor de securitate industrială, care vor fi confirmate de către Asigurat prin acte întocmite în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase Nr. 803 – XIV din 11.02.2000.

 

 

 

4.      CAZURILE  ASIGURATE

 

4.1. Conform Condiţiilor date, se consideră caz asigurat provocarea în decursul termenului de asigurare а pagubei vieţii, sănătăţii şi / sau averii persoanelor terţe sau mediului înconjurător ca rezultat al avariilor la obiectul industrial periculos exploatat de către Asigurat şi indicat în contractul de asigurare, care a fost confirmată prin hotărîrea organelor judiciare.

4.2. Avarie la obiectul industrial periculos se consideră distrugerea construcţiei şi / sau instalaţiei tehnice, utilizate la obiectul industrial periculos, explozia şi / sau aruncarea, scurgerea substanţelor periculoase, care corespund condiţiilor Legii Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase Nr. 803 – XIV din 11.02.2000 şi prezentelor Condiţii şi care au avut loc în perioada de acţiune a licenţei pentru exploatarea obiectului industrial periculos şi a contractului de asigurare.

4.3. Determinarea caracteristicilor tehnice ale avariei, circumstanţelor, cauzelor şi consecinţelor ei se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare, care reglementează problemele tehnice de exploatare a obiectului industrial periculos, actul expertizei tehnice a cauzelor avariei, concluziilor organului de administraţie publică abilitat în domeniul securităţii industriale, altor organe specializate de expertiză.

4.4. În conformitate cu Condiţiile date, nu se consideră caz asigurat provocarea daunei vieţii, sănătăţii şi / sau averii persoanelor terţe sau mediului înconjurător, dacă ea s-a întîmplat ca urmare a:

4.4.1. Intenţiei Asiguratului sau Beneficiarului (persoanei terţe care a fost prejudiciată).

4.4.2. Acţiunii directe sau indirecte a exploziei atomice, radiaţiei sau contaminării radioactive datorate oricărei utilizări a energiei atomice.

4.4.3. Oricăror operaţii, acţiuni, exerciţii militare (indiferent dacă ele au fost anunţate sau nu) şi consecinţelor lor, războiului civil, operaţiilor formaţiunilor militare sau ale teroriştilor, tulburărilor şi grevelor maselor populare, actelor de sabotaj.

4.4.4. Acţiunii forţelor majore: calamităţi naturale, fenomene naturale cu caracter de stihie.

4.4.5. Acţiunilor ilegale ale persoanelor terţe, atunci cînd obiectul industrial periculos a ieşit de sub controlul Asiguratului în rezultatul acestor acţiuni, cu excepţia cazurilor cînd ieşirea de sub control este din vina Asiguratului (luînd în consideraţie tezele subpunctului 4.4.1.).

4.4.6. Altor circumstanţe care nu sunt legate nemijlocit de exploatarea obiectului industrial periculos.

Acţiuni din vina Asiguratului sunt considerate acţiunile reprezentantului Asiguratului, dacă acest reprezentant a cunoscut sau trebuia să cunoască efectele negative ale acţiunii (inacţiunii) sale, în conformitate cu actele normative sau alte acte în vigoare, practica exploatării obiectului industrial periculos.

4.5. În conformitate cu Condiţiile date, nu se despăgubesc:

4.5.1. Dauna morală;

4.5.2. Dauna provocată angajaţilor Asiguratului în timpul executării de către aceştia a obligaţiilor lor de muncă, în conformitate cu contractul de muncă;

4.5.3. Dauna provocată averii care aparţine Asiguratului cu drept de proprietate, administrare, sau în altă bază legală (cu drept de arendă, contract de păstrare, în baza procurii, în baza dispoziţiei organului respectiv de transmitere Asiguratului a averii, etc.);

4.5.4. Pierderile Asiguratului cauzate de achitarea despăgubirii (amenzii, penalităţii), îndeplinirii obligaţiilor de garanţie şi altora analogice, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;

4.5.5. Pierderile care reprezintă profituri pierdute.

 

 

 

 

5.      SUMA  ASIGURATĂ

 

5.1. Suma asigurată pentru contractul de asigurare se stabileşte cu acordul Părţilor (în dependenţă de tipul şi volumul substanţelor periculoase care se produc, se utilizează, se prelucrează, se formează, se depozitează, se transportă, se nimicesc de către Asigurat la obiectele industriale periculoase) şi reprezintă mărimea maximă a despăgubirii de asigurare, care poate fi plătită pentru toate cazurile asigurate, survenite pe parcursul termenului de asigurare.

5.2. Mărimea minimă a sumei asigurate la asigurarea de răspundere pentru dauna provocată vieţii, sănătăţii sau averii persoanelor terţe sau mediului înconjurător, ca urmare a avariilor la obiectele industriale periculoase exploatate de către Asigurat este stabilită conform Anexei 1.

5.3. În limita sumei asigurate poate fi stabilită limita răspunderii Asigurătorului pentru un caz asigurat.

5.4. Suma asigurată se micşorează cu suma despăgubirii de asigurare plătită, din data plăţii.

 

6.      FRANŞIZA

 

6.1. În contractul de asigurare Părţile pot stabili mărimea prejudiciului care nu se compensează de către Asigurător - franşiza.

6.2. Franşiza poate fi condiţională sau necondiţională şi poate fi stabilită atît în procente faţă de suma asigurată, cît şi în mărime absolută.

6.3. La stabilirea franşizei condiţionale, Asigurătorul nu plăteşte despăgubirea de asigurare, dacă paguba nu întrece suma franşizei, dar plăteşte despăgubirea de asigurare în întregime, dacă paguba întrece suma franşizei.

6.4. La stabilirea franşizei necondiţionale, Asigurătorul plăteşte în toate cazurile despăgubirea de asigurare, din care se scade suma franşizei.

 

7.      PRIMA DE ASIGURARE, FORMA ŞI ORDINEA EI DE PLATĂ

 

7.1. Prima de asigurare se calculează, reieşind din tarifele de asigurare (Anexa 1), elaborate de către Asigurător în baza evaluării de expertiză a nivelului riscului primit în asigurare, suma de asigurare convenită de către Părţi, durata termenului de asigurare şi franşiza.

7.2. Tarifele de asigurare se stabilesc de către Asigurător, în dependenţă de condiţiile şi volumul producţiei, amplasarea obiectului industrial periculos, alţi factori ai exploatării lui, producerii, utilizării, prelucrării, formării, depozitării şi transportării în anumite cantităţi a substanţelor periculoase la obiectele industriale periculoase

7.3. Asiguratul este obligat să plătească prima de asigurare în întregime sau în rate.             În acest caz, achitarea primei de asigurare poate fi efectuată lunar, o dată în două luni, trimestrial, o dată în 6 luni sau în alt termen, în conformitate cu graficul achitării primei de asigurare, prevăzut de contractul de asigurare.

7.4. Plata primei de asigurare poate fi efectuată în numerar sau prin virament.

7.5. Data achitării primei de asigurare se consideră:

- data încasării mijloacelor băneşti de către reprezentantul împuternicit al Asigurătorului sau data achitării mijloacelor băneşti în casa Asigurătorului - în cazul decontărilor în numerar;

- data înregistrării mijloacelor băneşti la contul de decontare al Asigurătorului - în cazul decontărilor prin virament.

 

 

 

 

 

8.      TERMENUL ACŢIUNII CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 

8.1. Contractul de asigurare se încheie pe termen de un an sau pe alt termen, convenit de către Părţi.

Data începutului şi sfîrşitului termenului de asigurare se indică în contractul de asigurare.

8.2. Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirea de asigurare în cazurile provocării daunelor (recunoscute drept cazuri asigurate), care au avut loc pe parcursul termenului de asigurare, începînd cu ora 00 şi 00 minute a zilei, indicate în contractul de asigurare ca data începutului termenului de asigurare (dar nu mai devreme de ora 00 şi 00 minute a zilei ce urmează după data achitării primei de asigurare (primei tranşe a primei de asigurare) şi pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei, indicate în contract ca dată a expirării termenului de asigurare.

Totodată, pentru calificarea cazului de provocare a daunei drept caz asigurat, conform Condiţiilor date, este necesar să fie în vigoare licenţa Asiguratului pentru exploatarea obiectului industrial periculos respectiv.

8.3. Dacă nu este prevăzut altfel de contractul de asigurare, atunci, pentru ca evenimentul care are indicii ale cazului asigurat să poată fi recunoscut de către Asigurător, după intrarea în vigoare a hotărîrii organelor judiciare, drept caz asigurat, este necesar ca cererile persoanelor terţe faţă de Asigurat de a li se recupera dauna cauzată să fie prezentate în decursul termenului de asigurare.

8.4. În cazul neachitării de către Asigurat a următoarei tranşe a primei de asigurare în termenul prevăzut de contractul de asigurare sau achitării ei într-o mărime mai mică decît cea prevăzută în contractul de asigurare, obligaţiile Asigurătorului de a plăti despăgubirea de asigurare nu se extinde asupra cazurilor de provocare a daunei vieţii, sănătăţii sau averii persoanelor terţe sau mediului înconjurător, ca urmare a avariilor la obiectele industriale periculoase exploatate de către Asigurat, care au avut loc în perioada de timp calculată da la ora 00 şi 00 minute a zilei următoare datei indicate în contract ca dată a achitării următoarei tranşe a primei de asigurare, pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei de achitare efectivă a sumei datoriei.

8.5. Contractul de asigurare poate fi suspendat înainte de termen în următoarele cazuri:

8.5.1. Îndeplinirea de către Asigurător a obligaţiilor de achitare a despăgubirilor de asigurare în întregime (achitarea în întregime a sumei asigurate stabilite în contractul de asigurare). Totodată, nu se efectuează nici o decontare suplimentară între Părţi.

8.5.2. Dacă a dispărut posibilitatea de survenire a cazului asigurat şi a încetat existenţa riscului asigurat din alte motive decît cazul asigurat. La astfel de motive se referă, în particular, încetarea exploatării obiectului industrial periculos din cauze ce nu depind de Asigurat, care exclud posibilitatea avariei, în rezultatul căreia pot fi provocate daune vieţii, sănătăţii sau averii persoanelor terţe sau mediului înconjurător. Totodată, Asigurătorul restituie Asiguratului partea din prima de asigurare corespunzătoare perioadei de timp care a rămas pînă la expirarea contractului de asigurare, din care se scad cheltuielile de gestiune.

8.5.3. Lichidării Asiguratului, precum şi suspendării licenţei Asiguratului pentru exploatarea obiectului industrial periculos.

8.5.4. Lichidării Asigurătorului.

8.5.5. Pierderii interesului patrimonial al Asiguratului care a fost asigurat în conformitate cu prezentele Condiţii sau dispariţiei obligaţiei lui de a asigura obiectul industrial periculos.

8.5.6. Suspendării acţiunii contractului de asigurare prin hotărîrea organelor judiciare.

8.5.7. Alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

8.6. Asiguratul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de asigurare în orice moment de timp. În acest caz Asigurătorul nu restituie prima de asigurare achitată de către Asigurat, dacă contractul de asigurare nu prevede altfel.

8.7. În cazul rezilierii contractului de asigurare din iniţiativa Asigurătorului, acesta restituie Asiguratului prima de asigurare achitată. Dacă rezilierea contractului de către Asigurător a fost cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale ale Asiguratului, atunci prima de asigurare se restituie pentru perioada neexpirată de acţiune a contractului de asigurare, din care se scad cheltuielile de gestiune.

Despre rezilierea contractului de asigurare Părţile sunt obligate să se anunţe în scris reciproc cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de ziua presupusei rezilieri.

 

9.      MODIFICAREA GRADULUI  DE  RISC

 

9.1. În perioada de acţiune a contractului de asigurare Asiguratul este obligat să anunţe imediat, prin orice mijloc accesibil (iar în scris - timp de 3 zile), Asigurătorul despre schimbările survenite în condiţiile comunicate la încheierea contractului de asigurare, despre care a aflat (sau despre care trebuia să afle).

Faptul, că această obligaţie a fost îndeplinită în mod corespunzător, trebuie să fie confirmat în scris.

9.2. Asigurătorul, informat despre circumstanţele care au drept consecinţă mărirea gradului de risc, are dreptul de a cere modificarea condiţiilor contractului de asigurare sau plata unei prime de asigurare suplimentare proporţional cu mărirea gradului de risc.

Dacă Asiguratul nu este de acord cu modificarea condiţiilor contractului de asigurare sau cu plata suplimentară a primei de asigurare, atunci Asigurătorul are dreptul de a cere rezilierea contractului de asigurare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9.3. Dacă Asiguratul nu a îndeplinit obligaţia prevăzută în punctul 9.1 al Condiţiilor date, obligaţiile Asigurătorului conform contractului de asigurare se consideră anulate din momentul survenirii modificărilor în gradul de risc.

În acest caz Asigurătorul:

9.3.1. Nu este obligat să achite despăgubirea de asigurare pentru cazurile asigurate survenite în rezultatul avariilor la obiectele industriale periculoase, începînd din momentul în care au avut loc modificări în gradul de risc.

9.3.2. Restituie Asiguratului partea din prima de asigurare corespunzătoare duratei de timp rămasă pînă la expirarea contractului de asigurare, din care se scad cheltuielile de gestiune.

9.4. Principiile cuprinse în punctul 9.3 al Condiţiilor date nu se aplică, dacă la momentul survenirii evenimentelor indicate în punctul 9.3.1 circumstanţele care conduc la mărirea riscului asigurat nu au deja importanţă.

 

10.  OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR  CONFORM CONTRACTULUI  DE  ASIGURARE

 

10.1. Asigurătorul este obligat:

10.1.1. Să elibereze Asiguratului poliţa de asigurare în termenul stabilit, anexînd Condiţiile de asigurare;

10.1.2. În cazul cînd Asiguratul întreprinde măsuri de micşorare a riscului survenirii cazului asigurat şi mărimii daunei posibile provocată persoanelor terţe, să modifice, la cererea Asiguratului, contractul de asigurare, luînd în consideraţie aceste circumstanţe. Divergenţele privind existenţa şi nivelul diminuării riscului se rezolvă prin concluzia de expertiză corespunzătoare;

10.1.3. În cazul recunoaşterii faptului survenirii cazului asigurat, să calculeze şi să achite despăgubirea de asigurare în termen nu mai mare de 10 zile, începînd cu ziua primirii de la Asigurat a tuturor documentelor necesare sau să refuze de a achita despăgubirea de asigurare,  anunţînd în scris Asiguratul şi motivînd acest refuz în termenul indicat;

10.1.4. Să compenseze cheltuielile Asiguratului privind lichidarea consecinţelor avariei, cu scopul diminuării pierderilor posibile, dacă aceste cheltuieli au fost necesare sau au fost efectuate în conformitate cu indicaţiile Asigurătorului. Compensarea acestor cheltuieli se efectuează în termen de o lună din ziua primirii de către Asigurător a actului privind efectuarea cheltuielilor respective (dar nu mai devreme de achitarea despăgubirii de asigurare). Cheltuielile date se compensează proporţional raportului sumei asigurate stabilite pentru obiectul dat şi daunei provocate în rezultatul exploatării lui;

10.1.5. Să nu divulge informaţii privind situaţia patrimonială a Asiguratului, starea, condiţiile şi particularităţile exploatării obiectului industrial periculos şi alte informaţii confidenţiale pe care le-a cunoscut în legătură cu încheierea contractului de asigurare, dacă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu prevede altfel.

10.2. Asigurătorul are dreptul:

10.2.1. Să efectuieze independent sau prin intermediul unei organizaţii specializate expertiza obiectului industrial periculos pentru care se încheie contractul de asigurare, precum şi expertiza nivelului riscului asigurat;

10.2.2. În cazul informării despre circumstanţele care pot duce la majorarea riscului asigurat, să ceară modificarea condiţiilor contractului de asigurare sau achitarea unei prime de asigurare suplimentare, proporţională cu nivelul de majorare a riscului;  

10.2.3. Să reprezinte Asiguratul, la dispoziţia acestuia, în relaţiile ce ţin de despăgubirea daunei;

10.2.4. Să reprezinte Asiguratul, la dispoziţia acestuia, în procese în instanţe de judecată, precum şi să facă din numele lui declaraţii referitoare la acţiunile intentate de către persoanele terţe (însă aceste acţiuni ale Asigurătorului nu pot fi calificate drept recunoaştere a obligaţiei sale de achitare a despăgubirii de asigurare).

10.3. Asiguratul este obligat:

10.3. 1. Să achite la timp şi în întregime prima de asigurare stabilită;

10.3.2.  La încheierea contractului de asigurare, să comunice Asigurătorului despre toate circumstanţele cunoscute de el care au importanţă pentru evaluarea riscului asigurat, de asemenea despre toate contractele de asigurare care au fost încheiate sau se încheie, pentru obiectul industrial periculos dat;

10.3.3.  În termen de 3 zile să comunice Asigurătorului despre orice accident la obiectul industrial periculos, precum şi despre oricare urmări ale accidentului, care pot duce la prezentarea Asiguratului cererii de despăgubire a pagubei persoanelor terţe şi mediului ambiant, despre toate pretenţiile şi cererile de despăgubire a pagubei, să prezinte toate documentele care caracterizează împrejurările şi cauzele accidentului;

10.3.4. În termen de 3 zile să comunice Asigurătorului despre hotărîrea de judecată care stabileşte obligaţia Asiguratului de a despăgubi dauna pricinuită vieţii, sănătăţii sau averii persoanelor terţe şi mediului ambiant în rezultatul accidentului în exploatarea obiectului industrial periculos (survenirii cazului asigurat);

10.3.5. Să ia măsurile necesare şi posibile pentru evitarea accidentelor la obiectul industrial periculos, diminuarea prejudiciului, cauzat în rezultatul accidentelor la exploatarea obiectului industrial periculos;

10.3.6. În cazul survenirii accidentului, să întreprindă măsuri raţionale şi accesibile în asemenea circumstanţe, pentru micşorarea pierderilor posibile. Întreprinzînd astfel de măsuri, Asiguratul trebuie să urmeze indicaţiile Asigurătorului, dacă acestea au fost comunicate Asiguratului;

10.3.7. Să nu-şi asume obligaţii pentru reglementarea cererilor, prezentate de persoanele terţe păgubite, fără acordul prealabil al Asigurătorului.

10.4. Asiguratul şi Asigurătorul pot avea şi alte drepturi şi obligaţii reciproce, rezultate din prezentele Condiţii şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.5. În legătură cu specificul obiectului industrial periculos, Asiguratul este obligat:

10.5.1. Să respecte principiile legislaţiei în vigoare, documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale;

10.5.2. Să posede licenţă pentru exploatarea obiectului industrial periculos, să înştiinţeze Asigurătorul despre primirea ei şi expirarea termenului ei de acţiune, suspendarea şi reînnoirea ei;

10.5.3. Să admită angajarea la obiectul industrial periculos a persoanelor care corespund cerinţelor de calificare respective şi care nu au interdicţii medicale pentru îndeplinirea lucrului respectiv;

10.5.4. Să organizeze şi să efectueze controlul respectării cerinţelor securităţii industriale;

10.5.5. Să garanteze prezenţa şi funcţionalitatea aparatelor şi sistemelor de control necesare pentru procesele de producţie, în corespundere cu cerinţele stabilite;

10.5.6. Să asigure efectuarea expertizei securităţii industriale, de asemenea să efectueze diagnostica, testarea, certificarea construcţiilor şi dispozitivelor tehnice folosite la obiectul industrial periculos în termenii stabiliţi şi la ordinul emis în ordinea stabilită de către organul de administraţie publică abilitat în domeniul securităţii industriale;

10.5.7. Să interzică pătrunderea pe teritoriul obiectului industrial periculos a persoanelor străine;

10.5.8. Să asigure îndeplinirea cerinţelor securităţii industriale la folosirea substanţelor periculoase;

10.5.9. Cu scopul preîntîmpinării şi/sau minimizării daunei, să sisteze exploatarea obiectului industrial periculos, independent sau la ordinul emis de către organul de administraţie publică abilitat în domeniul securităţii industriale şi persoanele oficiale, în cazul accidentului la obiectul industrial periculos, precum şi în cazul depistării unor noi circumstanţe, care ar influienţa securitatea industrială;

10.5.10. Să întreprindă măsuri pentru localizarea şi lichidarea urmărilor accidentelor la obiectul industrial periculos, să acorde ajutor organelor de stat în cercetarea cauzelor accidentului, informînd Asigurătorul în ordinea stabilită şi ternenii raţionali;

10.5.11. Să întreprindă măsuri pentru înlăturarea cauzelor survenirii accidentelor şi de profilactică;

10.6. În cazul neîndeplinirii de către Asigurat şi Asigurător a obligaţiilor, stabilite de prezentul capitol, ei poartă răspundere conform articolelor Codului Civil al Republicii Moldova şi prezentelor Condiţii.

 

11. CALCULUL  ŞI  PLATA  DESPĂGUBIRII  DE  ASIGURARE

 

11.1. Despăgubirea de asigurare se achită în baza hotărîrii de judecată intrată în vigoare, primită în urma reclamaţiilor persoanelor terţe, prezentate în termen de trei ani din momentul producerii accidentului la obiectul industrial periculos.

11.2. Mărimea despăgubirii de asigurare se stabileşte de către Asigurător în baza actului de examinare tehnică a cauzelor accidentului, hotărîrilor de judecată şi altor materiale care conţin date despre mărimea daunei pricinuite.

11.3. Despăgubirea de asigurare se achită în baza cererii scrise a Asiguratului (Beneficiarului), întocmită în forma stabilită de Asigurător. Cererea scrisă trebuie să fie întocmită şi prezentată Asigurătorului în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul producerii accidentului la obiectul industrial periculos, în rezultatul căruia a fost provocată daună vieţii, sănătăţii sau averii persoanei terţe şi mediului înconjurător.

11.4. Despăgubirea de asigurare se efectuează în limitele sumelor asigurate stabilite în contractul de asigurare (poliţa).

Dacă conform unui contract de asigurare sunt asigurate cîteva obiecte industrial periculoase, pentru care sunt stabilite diferite sume minime de asigurare, atunci despăgubirea de asigurare pentru cazul asigurat concret se efectuează în limitele sumei asigurate stabilite pentru obiectul industrial periculos, la exploatarea căruia s-a produs accidentul. Nu se permite compensarea daunei care depăşeşte mărimea minimă a sumei asigurate din contul sumelor asigurate stabilite în contract pentru alte obiecte industrial periculoase.

11.5. Despăgubirile de asigurare se efectuează în limitele sumelor asigurate, mărimea cărora este stabilită la data încheierii contractului de asigurare şi, în toate cazurile, nu pot depăşi mărimea lor, cu excepţia cazului prevăzut de sp. 10.1.4. al Condiţiilor.

11.6. În dependenţă de urmările accidentului, în suma despăgubirii se include:

11.6.1.  Paguba, pricinuită de distrugerea sau deteriorarea averii persoanei terţe.

11.6.2.  Despăgubirea daunei provocate vieţii sau sănătăţii:

  • salariul, de care persoana terţă a fost lipsită în urma pierderii capacităţii de muncă;
  • cheltuielile suplimentare, necesare pentru recuperarea sănătăţii persoanei terţe;
  • partea de salariu de care, în cazul decesului persoanei terţe, au fost lipsite persoanele tutelate sau care au dreptul de a primi de la ea întreţinere;
  • cheltuielile pentru înmormîntarea persoanei terţe, în cazul decesului ei.

11.6.3. Despăgubirea daunei pricinuite mediului înconjurător (poluarea solului, zăcămintelor ei, apelor subterane şi terestre).

11.6.4.  Compensarea cheltuielilor în conformitate cu sp. 10.1.4. al Condiţiilor.

Mărimea pagubei provocate vieţii, sănătăţii, averii şi mediului înconjurător se efectuează conform normelor Codului Civil a Republicii Moldova, altor acte legislative.

11.7. Despăgubirile de asigurare se achită nemijlocit Beneficiarului – persoanei (persoanelor) terţe prejudiciate. Despăgubirea cheltuielilor, prevăzute de sp. 10.1.4. al Condiţiilor se achită nemijlocit Asiguratului.

11.8. Despăgubirea de asigurare se achită în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din ziua în care Asigurătorul a primit cererea de la Asigurat (Beneficiar), întocmită conform p. 11.3, cu anexarea:

a) hotărîrii judecătoreşti, care stabileşte obligaţia Asiguratului de despăgubire a daunei provocate în urma accidentului la obiectul industrial periculos, pentru care s-a încheiat contractul de asigurare în baza prezentelor Condiţii;

b) actului de expertiză tehnică a accidentului. Dacă acest act lipseşte, el poate fi cerut de la organul de administraţie publică abilitat în domeniul securităţii industriale;

c) actului de asigurare, întocmit de către Asigurător;

d) altor documente ale organelor competente corespunzătoare, care confirmă faptul survenirii cazului asigurat şi mărimea prejudiciului.

11.9. În cazul recursului (contestării) hotărîrii judecătoreşti în ordinea stabilită, Asigurătorul poate amîna achitarea despăgubirii de asigurare, pînă la momentul primirii hotărîrii definitive, dacă în baza hotărîrii iniţiale nu este posibilă o încheiere completă pozitivă sau negativă.

11.10. Asigurătorul are dreptul să petreacă o cercetare suplimentară, cu scopul stabilirii mărimii pagubei pricinuite. În legătură cu aceasta, el este în drept să ceară materialele expertizei tehnice a accidentului, documentele de la organele competente, referitoare la pricinuirea pagubei, concluziile medicale, conturile, care permit o evaluare a costului averii pierdute (deteriorate, distruse), costului lucrărilor efectuate, precum şi alte documente necesare.

11.11. Dacă, la momentul survenirii cazului asigurat, se stabileşte că răspunderea Asiguratului, asigurată conform prezentelor Condiţii, a fost asigurată, de asemenea, şi la alţi asigurători, atunci fiecare asigurător achită despăgubirea de asigurare în mărimea direct proporţională raportului dintre suma asigurată pentru contractul încheiat de către el şi suma totală pentru toate contractele de asigurare a riscului dat, încheiate de către Asigurat.

11.12. În cazurile în care dauna provocată se despăgubeşte, de asemenea, şi de alte persoane, Asigurătorul achită numai diferenţa dintre suma despăgubirii care urmează să fie achitată conform contractului de asigurare şi suma care este achitată de către alte persoane. Asiguratul este obligat să înştiinţeze Asigurătorul despre despăgubirile achitate beneficiarilor de către alte persoane, despre care a aflat.

11.13. În cazul în care Asiguratul, în baza executării hotărîrii judecătoreşti, a efectuat compensarea daunei, pricinuite în rezultatul exploatării obiectului industrial periculos, pentru care a fost încheiat contractul de asigurare, Asigurătorul achită Asiguratului despăgubirea de asigurare în limitele sumei despăgubirii achitate, dar nu mai mult de suma asigurată stabilită în contract.

11.14. Asigurătorul este scutit de obligaţia de a achita despăgubirea de asigurare în cazurile  cînd obligaţiile Asiguratului de a recupera dauna cauzată persoanelor terţe sau mediului ambiant au apărut ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale, enumerate în capitolul 10 al Condiţiilor date.

11.15. Dreptul Asigurătorului de a refuza achitarea despăgubirii de asigurare se determină şi se realizează de către el independent.

 

12. DREPTUL DE REGRES

 

            12.1. Asigurătorul, care a achitat despăgubirea de asigurare, primeşte, în limita sumei achitate, dreptul de despăgubire a daunei pe care Asiguratul (Beneficiarul) îl deţine faţă de persoana responsabilă pentru dauna provocată, care a fost compensată în conformitate cu contractul de asigurare.

            12.2. Dreptul de regres al Asigurătorului se exercită prin respectarea Condiţiilor care reglementează relaţiile dintre Asigurat (Beneficiar) şi persoana responsabilă pentru dauna provocată.

            12.3. Asiguratul (Beneficiarul) este obligat să transmită Asigurătorului toate documentele şi dovezile şi să – i comunice toate informaţiile, necesare pentru exercitarea de către Asigurător a dreptului de regres.

 

13. ORDINEA  SOLUŢIONĂRII  LITIGIILOR

 

Litigiile care apar în procesul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de contractul de asigurare se rezolvă prin intermediul tratativelor. În cazul cînd nu se realizează un acord referitor la litigiile apărute, rezolvarea lor se transmite spre examinare organelor judiciare în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

    

 

                                                    

Taxele tarifare anuale pentru asigurarea răspunderii pentru dauna cauzată

ca urmare a exploatării obiectelor industriale periculoase

 

 

 

Nr. d/o

Tipul obiectelor şi substanţelor periculoase

Unitatea de măsură

Suma asigurată minimă

(lei /unitate)

Tariful de asigurare de bază (în % faţă de suma asigurată sau în lei)

1

Substanţe inflamabile

 

pentru 100 t

100 000

2,5 %

2

Substanţe combustibile, care se păstrează la depozite şi baze de mărfuri şi materii prime

 

pentru 100 t

100 000

2,0 %

3

Linii de înaltă tensiune, mai mult de 10 kw

-          cu lungimea pînă la 50 km.

-          peste 50 km.

 

 

pentru 1 kм

pentru 1 kм

 

10 000

10 000

 

100 lei

75 lei

4

Staţii de transformare

 

pentru 1 kw

100

1 %

5

Rezervoare de apă, lacuri, staţii de acumulare şi pompare a apei

 

pentru 1 hа de suprafaţă a apei

10 000

1,6 %

6

Staţii de alimentare cu combustibil lichid

pentru un post (furtun) de alimentare

25 000

1 %

7

Staţii de alimentare cu combustibil gazos

pentru un post

de alimentare

25 000

1,5 %

 

 

 

Nr. d/o

Denumirea substanţelor periculoase

Cantitatea maximă de substanţe periculoase (t)

Suma asigurată minimă

(lei)

Tariful de asigurare de bază (în % faţă de suma asigurată)

1

Amoniac în rezervoare şi instalaţii

 

pentru 10 t

50 000

2,5 %

2

Clor la staţii de clorare şi în rezervoare, reieşind din programul anual de lucrări

 

pentru 1 t

50 000

3,0 %

Nr. d/o

Denumirea producţiei periculoase,

tipul obiectului periculos

Suma asigurată

(lei)

Tariful de asigurare de bază (în % faţă de suma asigurată)

1

Obiectele industriei de extracţie minieră şi lucrările miniere

 

50 000

1,0 %

2

Conducte magistrale, care funcţionează sub presiune

-          cu diametrul pînă la 300 mm

-          cu diametrul peste 300 mm

 

 

10 000

10 000

 

1,5 %

1,7 %

3

Producţiile chimice

 

100 000

2,0 %

4

Industria morăritului

 

10 000

1,5 %

5

Obiectele producţiilor metalurgice

 

100 000

0,5 %

6

Instalaţiile de ridicare, inclusiv:

-          macarale de pod

-          macarale de turn

-          macarale piramidale

-          macarale auto şi pe şenile

-          lifturi pentru încărcături

-          lifturi pentru pasageri

 

 

50 000

50 000

50 000

50 000

40 000

20 000

 

0,5 %

0,7  %

0,5 %

0,7 %

0,3 %

0,5 %

7

Cazane, recipiente, care funcţionează sub presiune, cazane cu abur cu un randament

-          pînă la 1 t / oră

-          peste 1 t / oră

 

 

 

50 000

50 000

 

 

1,5 %

2,0 %

8

Alimentarea cu gaze (blocuri de distribuire şi evidenţă a gazelor)

 

30 000

1,0 %

9

Staţii de oxigen

 

50 000

2 %