CLASA 13

Asigurările de accidente

(CONDIŢII DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE A

AUTOTRANSPORTATORILOR ŞI EXPEDITORILOR)

 

 

 

1. NOŢIUNI GENERALE

2. LISTA OBIECTELOR ASIGURATE

3. MODUL DE DETERMINARE A SUMELOR DE ASIGURARE

4. RISCURILE DE ASIGURARE

5. EXCEPŢII DE LA CAZURILE DE ASIGURARE ŞI LIMITAREA ASIGURĂRII

6. TERMENUL ŞI LOCUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

7. MODUL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

9. ACŢIUNEA ASIGURATULUI LA SURVENIREA CAZULUI ASIGURAT

10. LISTA DOCUMENTELOR CARE JUSTIFICĂ SURVENIREA CAZULUI ASIGURAT ŞI MĂRIMEA PAGUBELOR

11. MODUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ A SUMELOR DE ASIGURARE

12. TERMENUL DE ADOPTARE A HOTĂRÎRII PRIVIND PLATA SAU REFUZUL DE PLATĂ A SUMELOR DE ASIGURARE ŞI A DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE

13. CONDIŢIILE ÎNTRERUPERII CONTRACTULUI DE ASIGURARE

14. MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

15. TARIFELE DE ASIGURARE

16. CONDIŢII SPECIALE

 

1. NOŢIUNI GENERALE

 

1. Prezentele Condiţii se aplică în conformitate cu prevederile Statutului Companiei de Asigurări  “AUTO – Siguranta” S.A., Legea R.M. Nr.407  din  21.12.2006 “Cu privire la asigurări“, alte legi în vigoare şi acte legislative ale R.M. şi determină condiţiile şi modul de încheiere a contractului de asigurare de răspundere a persoanelor juridice (în continuare Asiguraţi) în procesul prestării activităţii în sfera transportărilor interne, internaţionale şi de expediere a încărcăturilor.

2. Prezentele Condiţii constituie parte integrantă a fiecărui contract de asigurare de răspundere a autotransportatorului, încheiat între Compania de Asigurări  “AUTO – Siguranta” S.A. (în continuare Asigurător) şi Asigurat.

Prin acordul părţilor, unele prevederi ale prezentelor Condiţii, pot fi modificate, extinse, completate sau înlocuite cu alte Condiţii şi condiţii recunoscute în practica de asigurare.

 

2. LISTA OBIECTELOR ASIGURATE

 

În conformitate cu prezentele Condiţii:

1.1. Subiectul asigurării (Asiguraţii) îl constituie autotransportatorii şi expeditorii, care efectuează transportarea şi expedierea încărcăturilor pe teritoriul Moldovei şi al ţărilor străine.

1.2. Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguraţilor, legate de îndeplinirea obligaţiilor lor pentru contractele de transportare şi expediere a încărcăturilor.

 

3. MODUL DE DETERMINARE A SUMELOR DE ASIGURARE

 

 În limitele prezentelor Condiţii de asigurare prin sumă de asigurare se subînţelege acea sumă maximală a despăgubirii de asigurare, pe care Asigurătorul trebuie să o plătească Asiguratului (Beneficiarului) la survenirea cazului prevăzut în poliţa de asigurare, ţinîndu–se cont de răspunderea limitată, normele stabilite pentru autotransportator şi expeditor de convenţiile şi acordurile internaţionale, de legislaţia internă, precum şi de condiţiile contractului de asigurare.

1. Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii (cap. II, p. 1 al prezentelor Condiţii) este limitată:

1.1. La transportarea încărcăturilor în baza Convenţiei privind contractul de transportare rutieră internaţională a încărcăturilor (CTRICMR, 1956).

1.1.1. În limitele prevăzute de art. 23 al Convenţiei (la transportarea încărcăturii fără indicarea costului ei în bonul de livrare).

1.1.2. În limitele prevăzute de art. 24 al Convenţiei (la transportarea încărcăturii prin declararea costului ei –– prin indicarea costului încărcăturii în bonul de livrare).

1.2. La expedierea internaţională a încărcăturilor prin utilizarea conosamentului FIATA –– în limitele a RSR – 2 (Condiţiilor speciale de reciprocitate) pentru un kilogram de greutate pierdută sau deteriorată a încărcăturii.

1.3. La transportările sau expedierile interne a încărcăturilor pe teritoriul Moldovei, ţărilor CSI, Lituaniei, Estoniei şi Letoniei sau între aceste ţări (dacă CIRI sau condiţiile conosamentului FIATA nu sînt aplicate), limitele răspunderii Asigurătorului sînt coordonate cu Asiguratul şi sînt indicate în poliţa de asigurare.

2. Răspunderea Asigurătorului pentru pretenţiile legate de reţinerea livrării încărcăturii (cap. 4, p. 1.1.), cu răspunderea faţă de organele vamale (cap. 4, p. 3.), răspunderea faţă de terţe persoane în caz de deteriorare a încărcăturii (cap. 4, p. 4) poate fi limitată la sumele, coordonate între Asigurător şi Asigurat.

3. Cheltuielile referitoare la cercetarea împrejurărilor accidentului şi protejarea interesului Asiguratului în instanţele judiciare sau de arbitraj (cap.4, p. 5.1.) şi cheltuielile de preîntîmpinare sau reducere a pagubei, cauzată terţelor persoane (cap. 4, p. 5.2.) se compensează în sumele, în mărimea cărora au fost depuse efectiv. Cheltuielile care depăşesc suma de 500 $ SUA. trebuie coordonate preliminar cu Asigurătorul.

4. În conformitate cu prezentele Condiţii şi practica de asigurare, în contractul de asigurare pot fi prevăzute limitări speciale ale răspunderii la transportarea unor grupe speciale de mărfuri şi limitări generale (agregate) ale răspunderii Asigurătorului pentru toate pretenţiile şi cazurile de asigurare pe întreaga perioadă de asigurare).

4. RISCURILE DE ASIGURARE

 

În conformitate cu prezentele Condiţii, prin asigurare sînt acoperite:

1. Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, dispuse transportării sau expedierii, în conformitate cu:

1.1. Prevederile Convenţiilor internaţionale de transportare, aplicate în mod obligatoriu sau în virtutea condiţiilor contractuale.

Pentru transportările internaţionale auto prevăzute de Convenţia internaţională “Cu privire la contractul internaţional de transportare a încărcăturilor“ 1956 (CTRI/CMR).

1.2. Prevederile legislaţiei guvernamentale de transportare a ţării corespunzătoare.

1.3. Condiţiile standard de prestare a serviciilor, aprobate de Asociaţia expeditorilor şi transportatorilor rutieri a ţării Asiguratului.

1.4. Prevederile contractelor şi convenţiilor, aprobate de Asigurător.

 

2. Pagubele financiare –– “erori şi omiteri“

2.1. Pagubele financiare, suportate de clientul  Asiguratului, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat parţial sau integral, a obligaţiilor contractuale, inclusiv:

2.1.1. Răspunderea pentru pretenţiile faţă de întîrzierea livrării încărcăturii.

2.1.2. Răspunderea pentru livrarea încărcăturii cu abateri de la prevederile stabilite.

2.1.3. Răspunderea pentru expedierea incorectă a încărcăturii din vina angajaţilor Asiguratului –– cheltuieli suplimentare pentru expedierea încărcăturii pe adresa destinată, suportate de Asigurat în rezultatul expedierii incorecte a încărcăturii.

În baza acestui punct, prin asigurare nu este acoperită răspunderea Asiguratului, survenită în urma înmînării încărcăturii unui alt destinatar din vina Asiguratului sau angajaţilor săi.

Autotransportatorul / Expeditorul preia răspunderea pentru întîrzierea livrării încărcăturii în caz dacă încalcă termenele de livrare a încărcăturilor, stabilite de convenţia CTRI/CMR, Statutul transportării auto a R.M. şi alte Condiţii şi acte legislative emise în modul stabilit.

 

3. Răspunderea faţă de terţe persoane în caz de deteriorare a încărcăturii transportate.

3.1. Răspunderea pentru deteriorări necontractuale, pricinuite încărcăturii în legătură cu:

3.1.1. Distrugerea sau deteriorarea bunurilor de terţe persoane.

3.1.2. Decesul / mutilarea / traumarea / îmbolnăvirea terţelor persoane, inclusiv cheltuielile de acordare a asistenţei  medicale şi funerare.

3.2. Prin asigurare, conform prezentului punct, nu se acoperă:

3.2.1. Răspunderea Asiguratului faţă de angajaţii săi în caz dacă aceştia au fost afectaţi din cauza încărcăturii.

3.2.2. Răspunderea faţă de terţe persoane, care survine în urma situaţiilor de forţă majoră (acţiunea forţelor supranaturale).

 

4. Cheltuieli.

4.1. Cheltuielile de cercetare a împrejurărilor cazului asigurat şi de protejare a intereselor Asiguratului în instanţele judiciare şi de arbitraj pe accidentele, pentru care poartă răspundere autotransportatorul / expeditorul.

4.2. Cheltuielile rezonabile, operate în vederea preîntîmpinării sau reducerii pagubei, pentru care poartă răspundere autotransportatorul / expeditorul (în caz că sînt întreprinse măsuri de păstrare a încărcăturii după avarierea mijlocului de transport, sortarea, reambalarea, comercializarea încărcăturii deteriorate, etc.)

 

5. EXCEPŢII DE LA CAZURILE DE ASIGURARE  ŞI LIMITAREA ASIGURĂRII

 

În conformitate cu prezentele Condiţii prin asigurare nu este acoperită răspunderea survenită în rezultatul:

1. Unor acţiuni sau măsuri militare de divers gen şi consecinţelor acestora, consecinţelor războiului civil, tulburărilor de masă şi grevelor; confiscării, rechiziţiei, arestării sau distrugerii încărcăturilor din ordinul instanţelor militare sau civile.

2. Acţiunii directe sau indirecte a exploziei atomice, infestării radioactive sau radiaţiei legată de orice fel de aplicare a energiei atomice sau materialelor fuzibile.

3. Acţiuni premeditate sau neglijenţa crasă a Asiguratului sau angajaţilor săi faţă de Condiţiile de transportare şi păstrare a încărcăturilor. În limitele prezentelor Condiţii de asigurare, prin neglijenţă crasă se au în vedere atare acţiuni sau lipsă de acţiuni din partea autotransportatorului / expeditorului, angajaţilor săi, agenţilor sau altor persoane, la care recurg în procesul transportării şi expedierii, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, consecinţele negative ale cărora, sub formă de pretenţii ale proprietarilor de încărcături, ale instanţelor vamale sau terţelor persoane trebuia să fie prevăzute.

4. Exploatarea mijloacelor de transport în stare tehnică deteriorată, inclusiv a refrigeratoarelor la transportarea încărcăturilor, care necesită un regim de temperatură specială la transportare.

Prevederi pentru transportarea încărcăturilor în refrigeratoare.

Asigurarea de răspundere a autotransportatorilor / expeditorilor pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturilor, transportate în refrigeratoare auto, refrigeratoare vagoane şi refrigeratoare-containere nu se extinde asupra cazurilor care au fost provocate în rezultatul:

 

·         utilizării instalaţiilor refrigorifere, a căror stare tehnică nu corespundea din start cerinţelor securităţii de transportare şi păstrare a încărcăturilor;

 

·         acţiunilor premeditate sau neglijenţei crasă a Asiguratului sau a angajaţilor săi faţă de respectarea regimului de temperatură necesar la transportarea încărcăturilor.

 

5. Transportarea încărcăturilor cu mijloace de transport (remorchere, remorci, semiremorci etc.) neincluse în anexa 2. la poliţă.

6. Ambalajul necorespunzător sau ambalarea şi expedierea încărcăturii în stare deteriorată.

7. Insuficienţa de încărcătură, ambalajul exterior fiind intact şi păstrîndu–se plombele expeditorului.

8. Transportarea şi expedierea încărcăturilor de contrabandă şi a mărfurilor nelegale.

9. Transportarea încărcăturilor de mare valoare:

a) lingouri de metale preţioase;

b) pietre preţioase şi bijuterii de mare valoare;

c) bancnote şi monede;

d) obligaţiuni, bonuri de plată sau hîrtii de valoare de alt gen;

e) opere de artă;

f) animale de rasă;

 

6. TERMENUL ŞI LOCUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI  DE ASIGURARE

 

Răspunderea Asigurătorului pentru contractul de asigurare începe din momentul în care Asiguratul a preluat încărcătura pentru transportare sau expediere şi continuă pînă în momentul predării încărcăturii destinatarului împuternicit, ţinîndu–se cont de respectarea termenelor de intrare în vigoare şi expirare a contractului, indicate în poliţa de asigurare.

Dacă teritoriul, direcţia şi traseul transportării sînt modificate fără acordul preliminar al Asigurătorului, atunci valabilitatea contractului poate fi întreruptă de Asigurător la acea etapă de transportare sau expediere, în care acestea au fost modificate necorespunzător contractului de asigurare.

 

7. MODUL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 

1. Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pe termen de 1 an.

2. Drept bază pentru încheierea contractului de asigurare, constituie cererea depusă în scris de Asigurat de forma specială, anexată la prezentele Condiţii de asigurare.

3. Contractul de asigurare intră în vigoare de la data indicată în poliţa de asigurare sau alt document care confirmă luarea riscului în asigurare.

4. Poliţa de asigurare şi anexa prezentelor Condiţii de asigurare constituie documentul de bază care confirmă încheierea contractului de asigurare. Toate relaţiile părţilor contractuale sînt reglementate de prezentele Condiţii.

5. Dacă în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare Asiguratul află de oricare schimbări esenţiale survenite în gradul de risc sau modificări care, în virtutea consecinţelor lor pot majora volumul răspunderii Asigurătorului, atunci Asiguratul este obligat să înştiinţeze neîntîrziat în scris Asigurătorul despre toate modificările survenite.

5.1. Modificările survenite în risc după încheierea contractului de asigurare şi care majorează volumul răspunderii Asigurătorului îi oferă acestuia dreptul de a modifica condiţiile contractului de asigurare sau de a stabili o primă de asigurare suplimentară.

5.2. Refuzul Asiguratului de a modifica condiţiile contractului de asigurare sau de plată a primei suplimentare îi oferă dreptul Asigurătorului de a desface contractul din momentul în care au survenit modificările în gradul de risc.

5.3. În caz de modificare a condiţiilor de asigurare, inclusiv ca urmare a modificării gradului de risc, a volumului de asigurare, perioadei de valabilitate a contractului sau de modificare a taxelor primei de asigurare, Asigurătorul remite o anexă la poliţă.

6. Dacă se depistează că datele furnizate de Asigurat nu corespund cu cele reale, integral sau parţial şi apar presupuneri că Asiguratul a prezentat din start date false, Asigurătorul este în drept să refuze plata despăgubirii de asigurare, precum şi să desfacă contractul, fără respectarea termenului de o lună stabilit.

7. Contractul de asigurare poate fi prelungit pe următorul termen de asigurare în baza cererii depuse în scris de Asigurat către Asigurător nu mai tîrziu de 30 de zile pînă la expirarea termenului de asigurare prevăzut de poliţa în vigoare.

8. În cazurile în care Asiguratul solicită Asigurătorului să trimită unei terţe persoane o confirmare scrisă a încheierii contractului de asigurare, atunci această confirmare se remite exclusiv sub formă de informaţie şi nu presupune transmiterea anumitor drepturi aferente contractului de asigurare către persoana căreia i se expediază.

9. Contractul de asigurare se încheie numai cu condiţia participării personale a Asiguratului la compensarea pagubei (franşiza). Franşiza se stabileşte, de regulă, pentru toate pretenţiile, pentru fiecare caz de asigurare. Mărimea franşizei este determinată prin acordul dintre Asigurător şi Asigurat.

10. În baza contractului de asigurare se poate prevedea, pe lîngă Asigurat, unul sau cîţiva beneficiari contractuali, adică Coasiguraţi.

11. Coasiguraţii, în baza contractului, poartă aceleaşi obligaţii şi au aceleaşi drepturi ca şi Asiguratul de bază.

12. La includerea în contractul de asigurare în perioada de valabilitate a poliţei a unor coasiguraţi suplimentari, Asigurătorul are dreptul să modifice condiţiile şi taxele primelor de asigurare.

 

8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

1. Prin acordul părţilor, condiţiile de asigurare, indicate în prezentele Condiţii, pot fi modificate sau completate.

2. Asigurătorul este obligat:

2.1. Să informeze, sub semnătură, Asiguratul cu Condiţiile de asigurare.

2.2. În decursul a două zile lucrătoare, din moment ce va afla despre survenirea cazului asigurat, să înceapă personal cercetarea şi să întreprindă măsuri pentru perfectarea tuturor documentelor necesare privind plata la timp a sumei de asigurare sau despăgubirii de asigurare Asiguratului.

2.3. La survenirea cazului asigurat, să plătească despăgubirea de asigurare în conformitate cu      p. 11 al prezentelor Condiţii.

2.4. Să compenseze cheltuielile suportate de Asigurat la survenirea cazului de asigurare pentru preîntîmpinarea şi reducerea pagubei, dacă aceasta este prevăzut de contractul de asigurare.

2.5. Să nu divulge informaţia despre Asigurat şi starea sa economică, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare a R.M.

3. Asiguratul este obligat:

3.1. Să ia cunoştinţă sub semnătură de Condiţiile de asigurare.

3.2. Să plătească la timp primele de asigurare. Neachitarea deplină sau parţială de către Asigurat a primelor de asigurare ordinare, îi oferă Asigurătorului dreptul de a refuza integral sau parţial plata despăgubirii de asigurare.

3.3. La încheierea contractului de asigurare, să prezinte Asigurătorului informaţie despre toate împrejurările cunoscute, de importanţă esenţială la evaluarea riscului şi să–l informeze în continuare despre modificarea posibilă a riscurilor asigurate.

3.4. Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre toate contractele de asigurare de răspundere, încheiate cu alte companii de asigurare în calitate de autotransportator / expeditor, perioada de valabilitate a cărora corespunde deplin sau parţial cu perioada de valabilitate a poliţei Asigurătorului. În cazul deţinerii unei asigurări duble, Asigurătorul plăteşte despăgubire numai în proporţia care nu este acoperită prin asigurare de alte companii.

3.5. Să informeze Asigurătorul (în conformitate cu cap. 9, p. 1.1.  al prezentelor Condiţii) despre survenirea cazului asigurat, să întreprindă toate măsurile pentru preîntîmpinarea şi reducerea pagubelor, provocate la producerea cazului asigurat.

3.6. Să informeze Asigurătorul neîntîrziat, îndată ce va afla, despre toate modificările survenite în risc pentru a se recalcula prima de asigurare. În caz contrar, Asigurătorul este în drept să refuze Asiguratului plata despăgubirii de asigurare.

4. Întreruperea valabilităţii contractului de asigurare nu absolvă părţile de la obligaţia de a opera toate decontările necesare.

 

9. ACŢIUNEA ASIGURATULUI LA SURVENIREA CAZULUI DE ASIGURARE

 

1. Informarea Asigurătorului.

1.1. Asiguratul este obligat, în decursul a 72 ore, din  moment ce va afla despre survenirea cazului asigurat sau despre acţiuni care pot atrage răspunderea Asigurătorului pentru contractul de asigurare, să informeze în scris Asigurătorul.

1.2. Dacă Asiguratul va încălca această cerinţă şi Asigurătorul nu va fi informat despre producerea cazului asigurat sau respectivele acţiuni în decursul a 72 ore din  momentul în care Asiguratul a aflat despre acestea, atunci Asigurătorul este în drept să refuze plata despăgubirii de asigurare.

În cazurile în care condiţiile prezentului punct contravin acordurilor sau convenţiilor internaţionale, în baza cărora se efectuează transportarea încărcăturilor, atunci sînt aplicate prevederile corespunzătoare ale acordurilor / convenţiilor internaţionale.

 

2. Preîntîmpinarea şi reducerea consecinţelor cazului asigurat.

2.1. La survenirea cazului asigurat, Asiguratul sau reprezetantul său este obligat să întreprindă toate măsurile posibile în scopul preîntîmpinării sau reducerii pagubelor, compensarea cărora, în corespundere cu prezentele Condiţii revine pe seama Asigurătorului. Cheltuielile rezonabile suportate de către Asigurat în aceste cazuri vor fi compensate de Asigurător, odată cu compensarea cheltuielilor pentru paguba generală.

2.2. Dacă din vina Asiguratului, respectivele măsuri de preîntîmpinare sau reducere a pagubei nu au fost întreprinse şi suma pagubei a crescut, atunci Asigurătorul este în drept să reducă suma despăgubirii la achitarea pentru paguba generală.

3. Procesele judiciare de arbitraj şi de pretenţie.

3.1. Asiguratul este în drept să intenteze de sine stătător procesele judiciare de arbitraj şi de pretenţie.

3.2. În conformitate cu p. 3.1. al prezentului capitol, pentru intentarea proceselor judiciare de arbitraj şi de pretenţie, Asiguratul este în drept să desemneze surveieri, experţi, avocaţi, precum şi să se adreseze către Asigurător după consultaţii şi să transmită dosarele pentru soluţionarea lor propriu–zisă.

3.3. Asigurătorul are dreptul:

3.3.1. Să solicite şi să obţină de la Asigurat informaţia şi documentele necesare, referitoare la cazul asigurat.

3.3.2. La propria alegere, să desemneze sau să angajeze în numele Asiguratului surveieri, experţi, avocaţi şi alte persoane pentru cercetarea împrejurărilor accidentului sau cazului asigurat, cercetarea cazurilor şi reglementarea pagubelor.

3.3.3. Să reprezinte Asiguratul în instanţele judiciare şi de arbitraj sau faţă de autorii reclamanţii pretenţiilor.

3.3.4. Să acorde recomandări în vederea reducerii pagubelor, să întreprindă în comun cu Asiguratul cercetarea împrejurărilor cazului asigurat sau accidentelor.

3.4. Toate acţiunile întreprinse de Asigurător, enumerate în p. 3.3., nu presupun recunoaşterea de către el a răspunderii sau obligaţiilor pentru fiecare caz concret de asigurare.

3.5. Dacă Asiguratul nu contribuie sau împiedică Asigurătorul să–şi exercite drepturile enumerate în p. 3.3., sau dacă nu îndeplineşte dispoziţiile şi recomandările Asigurătorului, atunci acesta are dreptul să refuze Asiguratului plata despăgubirii sau să reducă suma ei.

 

10. LISTA DOCUMENTELOR CARE CONFIRMĂ SURVENIREA CAZULUI

ASIGURAT ŞI MĂRIMEA PAGUBELOR

 

1. La cererea de compensare a pagubelor, Asiguratul trebuie să anexeze:

1.1. Pachetul deplin al documentelor de pretenţie:

a) parvenite de la reclamanţii pretenţiilor în confirmarea cerinţelor faţă de autotransportator / expeditor, inclisiv:

·         bonurile de livrare sau alte documente corespunzătoare, cu menţiunile destinatarului sau ale reprezentantului său;

·         despre deteriorarea sau insuficienţa de încărcătură;

·         facturile şi conturile;

·         listele de ambalaj;

·         actele de examinare a încărcăturii (certificatele de avarie), actele de expertiză, întocmite de organizaţii specializate independente, conform legilor şi practicii aplicate în ţara în care s–a produs accidentul, sau a fost evaluată ori constatată insuficienţa sau deteriorarea încărcăturii;

·         calculul pagubei, declarat autotransportatorului / expeditorului de către partea care cere compensarea ei;

·         în caz dacă pretenţia faţă de autotransportator / expeditor nu este înaintată de către destinatarul împuternicit, ci de către compania care asigură încărcătura, atunci se solicită de la reclamantul pretenţiei (asigurătorul încărcăturii) să prezinte subrogaţia, adică documentul care confirmă preluarea de către asigurătorul încărcăturii a dreptului asiguratului (proprietarul încărcăturii) după achitarea pretenţiilor privind asigurarea încărcăturii.

b) pachetul de documente, prezentarea şi înmînarea cărora, în dependenţă de tipul accidentului, constituie obligaţia autotransportatorului / expeditorului, incluzînd:

·         procesul–verbal al Inspectoratului Auto de Stat, sau al poliţiei rutiere, în cazul accidentelor rutiere;

·         recipisa din organele de poliţie sau miliţie, care confirmă că autotransportatorul s–a adresat către aceste instanţe în legătură cu furtul sau alte infracţiuni de tip criminal, produse în timpul transportării încărcăturii, sau recipisa–confirmare remisă de organele de drept despre intentarea procesului penal în legătură cu săvîrşirea furtului sau altei acţiuni criminale;

·         explicaţiile în scris ale conducătorului auto despre faptul survenirii cazului asigurat;

·         documentele de confirmare a cheltuielilor, operate de către Asigurat în scopul preîntîmpinării sau reducerii pagubelor şi de protejare a intereselor sale în instanţele judiciare sau de arbitraj;

·         copia corespondenţei cu reclamanţii pretenţiilor;

·         documentul care confirmă faptul achitării pretenţiilor de către Asigurat;

·         copiile documentelor sau corespondenţei, care confirmă respectarea prevederilor p. 5 al cap. 11 al prezentelor Condiţii de asigurare în confirmarea documentară a drepturilor Asigurătorului pentru înaintarea acţiunilor în regres faţă de terţele persoane, culpabile de cauzarea pagubei Asiguratului;

·         inclusiv, dacă la cererea Asiguratului, cheltuielile trebuie compensate de către Asigurător agentului sau reprezentantului Asiguratului care de facto achită pretenţiile, atunci trebuie prezentate documentele care confirmă că Asiguratul transmite împuterniciri agentului / reprezentantului său în vederea reglementării şi compensării pagubelor suportate de Asigurat.

 

1.2. Asigurătorul este în drept să solicite de la Asigurat şi acesta este obligat să–i prezinte toate documentele necesare, pe care Asigurătorul le consideră necesare la stabilirea despăgubirii de asigurare.

 

11. MODUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ A SUMELOR DE ASIGURARE

 

1. Asigurătorul compensează pagubele Asiguratului, dacă Asiguratul sau agentul său au plătit primele de asigurare.

2. Asigurătorul achită unele pretenţii nemijlocit reclamanţilor, în mod exclusiv şi cu condiţia că Asigurătorului i s–au prezentat toate documentele respectivelor pretenţii.

3. În caz că plata este operată nemijlocit, în conformitate cu p. 2, atunci din suma despăgubirii de asigurare se reţine suma franşizei, dacă aceasta este prevăzută de condiţiile contractului de asigurare.

4. Despăgubirea de asigurare se plăteşte în valuta în care a fost achitată prima de asigurare, dacă părţile contractuale nu au convenit altfel.

5. Compensarea pagubei, cauzate de terţe persoane şi preluarea de către Asigurător a dreptului de regres al Asiguratului.

5.1. Asigurătorul de răspundere, care plăteşte despăgubire de asigurare Asiguratului, preia, în limitele sumei achitate, dreptul de pretenţie pe care Asiguratul îl exercită faţă de persoana responsabilă de pricinuirea pagubei, reieşind din împrejurările cazului de asigurare.

5.1.1. Dacă răspunderea Asiguratului, conform Condiţiilor, survine din vina a terţe persoane, atunci Asiguratul este obligat să înterprindă toate măsurile necesare şi să perfecteze toate formalităţile pentru confirmarea documentară a drepturilor sale în vederea compensării pagubelor cauzate de aceste persoane, sau pentru transmitera către Asigurător a drepturilor de încasare a despăgubirii de la terţele persoane prin acţiune de regres după plata de către Asigurător a despăgubirii de asigurare.

5.1.2. Dacă Asiguratul se dezice de la unele drepturi sau dacă Asigurătorul nu poate intenta acţiune în regres din vina Asiguratului (depăşirea termenelor de revendicare a pretenţiilor faţă de persoanele culpabile, neprezentarea de către Asigurat a documentelor necesare etc.), atunci Asigurătorul este în drept să refuze Asiguratului compensarea pagubei, parţial sau integral.

5.1.3. Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre încasarea tuturor compensaţiilor pe pagubele dispuse compensării în baza prezentelor Condiţii.

5.1.4. Dacă Asiguratul a încasat despăgubire de la terţe persoane, atunci Asigurătorul achită doar diferenţa dintre suma dispusă plăţii conform condiţiilor de asigurare şi suma plătită de terţele persoane.

5.1.5. Asiguratul sau Beneficiarul este obligat să restituie Asigurătorului despăgubirea de asigurare încasată (sau partea corespunzătoare a acesteia), dacă în decursul termenelor de prescripţie a acţiunii prevăzute de legislaţiia în vigoare a R.M. va fi constatată această situaţie, care în virtutea legii sau a prezentelor Condiţii privează parţial sau integral Asiguratul sau Beneficiarul de dreptul la despăgubire de asigurare.

 

12. ADOPTAREA HOTĂRÎRII PRIVIND PLATA SAU REFUZUL DE PLATĂ

A SUMELOR DE ASIGURARE ŞI DESPĂGUBIRILOR DE ASIGURARE

 

1. Hotărîrea privind plata sau refuzul de plată a despăgubirii de asigurare este adoptată de către Asigurător în decursul a 5 (cinci) zile lucrătoare de la data finisării cercetărilor întreprinse.

2. Toate plăţile pe cazurile de asigurare se operează în decursul a 15 zile după finisarea cercetării corespunzătoare.

 

13. ÎNTRERUPEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 

1. Valabilitatea Contractului de asigurare se întrerupe prin acordul părţilor, precum şi în caz dacă:

1.1. Expiră termenul de valabilitate a Contractului de asigurare.

1.2. Asigurătorul şi–a îndeplinit întreg volumul de obligaţii faţă de Asigurat.

1.3. Asiguratul nu a achitat primele de asigurare în termenul prevăzut de Contract, dacă prin acordul părţilor nu au fost stabilite alte condiţii.

1.4. Asigurătorul a fost lichidat conform legislaţiei în vigoare a R.M.

1.5. Asiguratul este lichidat (ca persoană juridică sau fizică), sau şi–a pierdut capacitatea de acţiune, cu excepţia cazurilor prevăzute de p. 1.3. al cap. Condiţiilor.

1.6. Instanţa judiciară recunoaşte Contractul de asigurare nevalabil.

1.7. Sînt invocate alte cazuri prevăzute de legislaţie.

2. Dacă se intenţionează întreruperea Contractului de asigurare, părţile sînt obligate ca nu mai tîrziu de 30 de zile pînă la data preconizată să se informeze reciproc, dacă nu au fost stabilite alte condiţii.

2.1. În caz de întrerupere înainte de termen a Contractului din iniţiativa Asiguratului, Asigurătorul îi restituie primele pentru perioada restantă pînă la expirarea valabilităţii Contractului, cu reţinerea cheltuielilor gestionare în mărime de 30 % din prima de asigurare, a plăţii efective a despăgubirii de asigurare, operate în baza Contractului de asigurare. Dacă pretenţia Asiguratului este bazată pe încălcarea de către Asigurător a condiţiilor de asigurare, atunci acesta îi restituie Asiguratului primele de asigurare, cu reţinerea compensaţiilor deja achitate.

2.2. În caz de întrerupere înainte de termen a Contractului de asigurare din iniţiativa Asigurătorului, Asiguratului i se restituie primele de asigurare plătite, cu reţinerea despăgubirilor compensate. Dacă pretenţia Asigurătorului este întemeiată prin neîndeplinirea de către Asigurat a Contractului de asigurare, atunci Asigurătorul restituie Asiguratului primele de asigurare pentru perioada restantă a termenului de valabilitate a Contractului de asigurare, cu reţinerea a 30 % din primă, din despăgubirile de asigurare, care au fost operate în baza Contractului de asigurare.

2.3. În caz că plata primei este întîrziată, Asiguratul este obligat să plătească penalizări în sumă de 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii.

3. Dacă Asiguratul şi–a pierdut dreptul de persoană juridică în urma reorganizării, atunci drepturile şi obligaţiile aferente Contractului de asigurare sînt preluate de succesorul de drept al Asiguratului, cu acordul Asigurătorului.

 

14. MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

 

Litigiile aferente Contractului de asigurare sînt soluţionate de instanţele judiciare sau de arbitraj, în conformitare cu legislaţia în vigoare a R.M.

 

15. TARIFELE DE ASIGURARE

 

1. Primele de asigurare se stabilesc pentru fiecare Asigurat individual, în baza informaţiei indicate în cererea de asigurare.

2. Asiguratul este obligat să plătească prima de asigurare în mărimea şi termenele indicate în poliţa şi contractul de asigurare.

3. Plata primei de asigurare poate fi efectuată în rate, dacă aceasta este prevăzută de Contractul de asigurare. În acest caz Asigurătorul poartă răspundere proporţional plăţilor încasate, dacă prin contract nu sînt prevăzute alte condiţii.

4. În caz de neplată a primei, în conformitate cu p. 2 al prezentului capitol, Asigurătorul este în drept să întrerupă plăţile prevăzute de toate obligaţiile aferente Contractului de asigurare, precum şi să desfacă Contractul.

5. În caz că plata primei este amînată prin acordul părţilor, Asigurătorul este în drept să perceapă o penalitate în mărime de 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere.

 

16. CONDIŢII  SPECIALE

 

1. Dreptul Asiguratului de a înainta pretenţii către Asigurător sau al Asigurătorului către Asigurat este sistat conform legislaţiei în vigoare a R.M. în baza termenului prescripţiei de acţiune ce a prevăzut acest drept.

2. Valabilitatea prezentelor Condiţii şi a oricărui Contract încheiat în conformitate cu acestea, este reglementă de prevederile legislaţiei în vigoare a R.M.