CLASA 8

Asigurările de incendiu şi de alte calamităţi naturale

(Condiţii

de asigurare facultativă a averii)

 

 

1. Principii generale

 

1.1.Compania de Asigurări "AUTO - Siguranta" S.A., în continuare "Asigurător", în baza prezentelor Condiţii, încheie contracte de asigurare facultativă a averii cu întreprinderi, organizaţii şi cetăţeni, cu diverse forme de proprietate, în continuare "Asiguraţi", cu scopul despăgubirii daunei produse în rezultatul survenirii cazurilor asigurate.

 

2. OBIECTUL ASIGURĂRII

 

2.1.Obiect al asigurării este averea Asiguratului cu drept de proprietate, cu drept de administrare la contractul de închiriere, arendare, chirie, lising, primită pentru prelucrare, reparare, transportare, comisie, păstrare sau gaj.

2.2.Dacă altele nu sunt prevăzute de contractul de asigurare, asigurarea nu se extinde asupra:

·      bani în numerar în orice valută;

·      acţiuni, obligaţiuni şi alte hîrtii de valoare;

·      manuscrise, planuri, scheme, schiţe, fişiere, registre contabile şi de afaceri;

·      suporturi electronice de informaţii;

·      mostre, modele, exemplare pentru expoziţii;

·      metale şi pietre preţioase;

·      substanţe explozibile;

·      colecţii şi obiecte de artă;

·      otrăvuri, substanţe toxice şi caustice;

·      mijloace de transport în garaje şi parcări;

·      aparate, mecanisme şi instrumente la locurile de lucru şi/sau păstrare de lungă durată;

·      vitrine, vitrajuri, firme de reclamă şi panouri din sticlă, cît şi altele ca ele;

·      prejudicii din cauza staţionărilor producerii, legate de survenirea evenimentelor recunoscute ca asigurate, conform Condiţiilor date.

2.3.În cazuri aparte, pot fi asigurate obiectele enumerate în p.2.2., în acest scop se va încheia un contract de asigurare aparte.

 

3. Tipurile de risc şi cazurile asigurate

 

La contractul de asigurare, încheiat în conformitate cu prezentele Condiţii, Asigurătorul prezintă Asiguratului garanţii de despăgubire în caz de deteriorare sau pierdere a averii la survenirea cazurilor asigurate pentru următoarele grupuri de risc:

 

3.1. "Acţiunea focului"

3.1.1.Grupul de riscuri “Aсţiunea focului” subînţelege posibilitatea daunei în caz de incendiu, lovire de fulger, explozie.

Incendiu - se subînţelege producerea focului, capabil să se răspîndească de sine stătător în afara locurilor predestinate special pentru aprinderea şi menţinerea lui.

Lovirea de fulger - nimerirea fulgerului nemijlocit în avere.

Explozie - aruncarea spontană a unei cantităţi mari de energie, bazate pe tendinţa de extindere a gazelor sau a aburului.

3.1.2.Pentru grupul dat de riscuri protecţia prin asigurare nu se extinde şi asupra daunelor, produse în urma:

·      acţiunilor ilegale ale terţelor persoane;

·      acţiunii focului sau căldurii, necesare pentru procesul de prelucrare, reparare sau alte scopuri;

·      arderii şi măsurilor pentru stingerea incendiului, dacă incendiul s-a produs în afara teritoriului acoperit prin asigurare;

·      aprinderii averii, dacă aceasta n-a fost cauza ulterioară de apariţie a incendiului;

·      premeditării şi neglijenţei Asiguratului sau reprezentanţilor săi;

·      prejudiciilor provocate de mecanizmele cu motoare cu ardere internă la exploziile, apărute în camerele de ardere internă;

·      autoaprinderii ca urmare a proprietăţilor naturale ale averii;

·      descărcării în rezervuar a gazului şi vacuumului.

 

3.2. ”Deteriorare”

3.2.1.Grupul de riscuri "Deteriorare" subînţeleg posibilitatea daunei în rezultatul acţiunii mecanice neaşteptate asupra averii asigurate a forţelor fizice neprevăzute: cutremur de pămînt, alunecări, tasarea terenului, furtună, uragan, grindină, surpare, explozie, lovituri de fulger, ciocnirea mijloacelor de transport, căderea copacilor, îngheţul sistemelor de aprovizionare cu apă şi energie termică (din cauze ce nu depind de Asigurat).

3.2.2.Pentru grupul dat de riscuri protecţia prin asigurare nu se extinde asupra daunelor produse în urma:

·      acţiunii focului;

·      inundaţiei;

·      acţiunilor ilegale ale terţelor persoane;

·      acţiunii apei şi a altor lichide;

·      şubredităţii obiectului asigurat şi a deteriorării lui din cauza exploatării de lungă durată sau defecte de producere;

·      efectuării lucrărilor de explozie şi rambleere, scoaterea solului din groapa de fundaţie, cariere sau acoperirea golurilor;

·      tensiunii mai joase decît cea atmosferică;

·      premeditării şi neglijenţei Asiguratului sau reprezentanţilor săi;

 

3.3. “Inundaţie”

 

3.3.1.Grupul de riscuri "Inundaţie" prevede posibilitatea apariţiei prejudiciului în rezultatul acţiunii neprevăzute şi neaştptate a apei şi/sau a altor lichide (pătrunderea apei din încăperile inundate, avarierii sistemei de încălzire, aprovizionare cu apă şi canalizare, ieşirea apelor subterane, viiturilor, inundaţiilor, ploilor de lungă durată şi ninsorilor abundente).

3.3.2. Pentru grupul dat de riscuri protecţia prin asigurare nu se extinde asupra daunelor produse în urma:

·      acţiunii ilegale ale terţelor persoane;

·      pătrunderii precipitaţiilor atmosferice, murdăriei prin geamurile şi uşile deschise, crăpături formate din cauza şubredităţii, defectelor de construcţie sau din cauza întreţinerii necorespunzătoare a construcţiilor;

·      umedităţii în interiorul încăperii, clădirii (ciupercă, mucegai, putrezire, etc).

·      măsurilor antiincendiare, întreprinse cu scopul preîntîmpinării focului;

·      inundaţiei averii, păstrate în subsoluri sau în alte încăperi ruinate la distanţă mai mică de 20 cm. de la suprafaţa podelei;

·      deteriorării mecanice de la tensiunea apei şi a altor lichide;

·      dilatării lichidelor din cauza scăderii temperaturii;

·      amplasării averii sub cerul liber, la balcoane, verande deschise, etc.

 

3.4. “Acţiunile ilegale ale terţelor persoane”

 

3.4.1.Grupul de riscuri “Acţiunile ilegale ale terţelor persoane” subînţelege posibilitatea prejudiciului în rezultatul huliganismului, furtului prin efracţie (din încăperi), jafului sau tîlhăriei în locurile asigurate.

Huliganism - deteriorarea sau distrugerea averii asigurate pe teritoriul acoperirii de asigurare în rezultatul acţiunilor intenţionate, care încalcă brutal ordinea publică.

Furt prin efracţie - sustragerea în taină a averii asigurate de pe teritoriul acoperirii de asigurare în rezultatul pătrunderii pe el cu ajutorul şperaclului, cheilor-dublicat sau a altor mijloace tehnice (instrumente), sau pe cale obişnuită, dar cu folosirea ulterioară a mijloacelor susmenţionate la ieşirea din încăpere, cît şi efracţia elementelor constructive ale clădirilor şi încăperilor. Protecţia de asigurare se efectuează numai în cazul dacă persoana care a pătruns în încăpere la ieşirea din ea a lăsat urme, calificate ca dovadă.

Jaf, tîlhărie - sustragerea făţişă a averii asigurate din teritoriul acoperirii asigurate cu abuz de forţă faţă de Asigurat, membrii familiei sale, cu scopul reprimării rezistenţei lor, cît şi ameninţării cu abuz de forţă în limitele acoperirii de asigurare.

3.4.2.La acest grup de riscuri despăgubirea nu se achită, dacă paguba a survenit în rezultatul:

·      acţiunii focului (în afară de incendiere premeditată, efectuată de alte persoane, decît Asiguratul sau membrii familiei sale);

·      inundaţiei;

·      exploziei, dacă aceasta nu a fost provocată de aruncarea intenţionată în aer a dispozitivelor explozibile şi/sau a muniţiilor;

·      furtului obişnuit.

 

3.5.Pentru toate riscurile enumerate despăgubirea nu se acor în cazul cînd dauna este provocată în rezultatul:

·      oricărui tip de activităţi armate şi urmărilor lor, actelor de terorism, agitaţiilor civile, grevelor, confiscării averii, rechiziţionării, întreruperii lucrului, arestării, deteriorării sau distrugerii averii din ordinul conducerii civile sau armate, naţionalizării impuse, introducerii stării excepţionale, rebeliunii, răzvrătirii, puciului, loviturii de stat, complotului, răscoalei, revoluţiei;

·      calamităţii naturale pe teritoriul acoperirii de asigurare, dacă aceasta a fost anunţată pînă la momentul încheierii contractului de asigurare.

·      acţiunii nucleare sub orice formă;

·      acţiunii ilegale sau neglijenţei Asiguratului sau reprezentanţilor săi în drept (proprietarilor);

·      neexecutării de către Asigurat a instrucţiunilor pentru păstrarea, exploatarea şi deservirea obiectului asigurat, cît şi utilizarea acestui obiect în alte scopuri, nedestinate lui.

 

4. Sumele asigurate

 

4.1.Suma asigura a contractului de asigurare se stabileşte prin acordul ambelor părţi, în limitele costului real al averii.

4.2.Bază pentru stabilirea sumei asigurate este costul real (cu calculul uzurii) al averii, supuse asigurării la momentul încheierii contractului de asigurare.

4.3.Costul real al averii se estimează, reieşind din costul ei la momentul încheierii contractului de asigurare prin scăderea amortizării (uzurii) din valoarea iniţială a averii asigurate.

4.4.Nu se admite încheierea contractului de asigurare la o sumă ce depăşeşte valoarea reală a averii.

4.5.În cazul cînd părţile nu ajung la un acord comun referitor la suma de asigurare, Asigurătorul are dreptul să refuze încheierea contractului, iar la încheierea contractului la o sumă de asigurare mărită, despăgubirea de asigurare se stabileşte în limitele costului real al averii, apreciate conform p.4.3.

4.6.În cazul cînd suma de asigurare stipulată în contract e mai mică decît valoarea de asigurare a averii la momentul încheierii contractului, mărimea despăgubirii de asigurare se micşorează proporţional acestei diferenţe (responsabilitate proporţională).

4.7.În perioada acţiunii contractului de asigurare Asiguratului i se oferă dreptul de a mări suma de asigurare pentru restul termenului pînă la expirarea contractului, dar în limitele valorii reale a averii, cu condiţia că la ziua încheierii unui contract de asigurare suplimentar nu a survenit cazul asigurat.

4.8.Asigurătorul poartă responsabilitatea numai în limitele sumei de asigurare.

4.9.După achitarea despăgubirii de asigurare la survenirea cazului asigurat, suma de asigurare se micşorează cu despăgubirea de asigurare achitată.

4.10.La încheierea contractului, prin acordul părţilor, se stabileşte limita responsabilităţii Asigurătorului (despăgubirea de asigurare maximă plătită) pentru un caz asigurat şi franşiza (dauna parţială, pe care nu o achită Asigurătorul).

 

5. Calculul şi achitarea primei de asigurare

 

5.1.Prima de asigurare poate fi achitată în numerar sau prin virament în termenele stipulate în contractul de asigurare.

5.2.Mărimea primei de asigurare depinde de tariful de asigurare aplicat, care se estimează reieşind din riscurile alese de Asigurat, mărimea sumei de asigurare, termenul asigurării.

5.3.În cazul neachitării de către Asigurat a următoarei tranşe a primei de asigurare în termenul prevăzut de contractul de asigurare sau achitării ei într-o mărime mai mică decît cea prevăzută în contractul de asigurare, obligaţiile Asigurătorului de a plăti despăgubirea de asigurare nu se extinde asupra cazurilor de provocare a daunei, ca urmare a neajunsurilor mărfurilor (lucrărilor, serviciilor), care au avut loc în perioada de timp calculată da la ora 00 şi 00 minute a zilei următoare datei indicate în contract ca dată a achitării următoarei tranşe a primei de asigurare, pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei de achitare efectivă a sumei datoriei.

5.4.În cazul suspendării contractului de asigurare înainte de termen Asigurătorul restituie Asiguratului partea din prima de asigurare corespunzătoare perioadei de timp care a rămas pînă la expirarea contractului de asigurare, din care se scad cheltuielile de gestiune.

5.5.La încheierea contractului de asigurare Asigurătorul poate să acorde Asiguratului dreptul de achitare a primei de asigurare în două sau mai multe tranşe.

5.6.La încheierea contractului de asigurare pe termen de un an şi mai mult calculul primei de asigurare se efectuează după formula 1:

 

Pa = Sa x T / 100 x N /12                   (1)

 

unde     Pa - prima de asigurare conform contractului;

            Sa - suma de asigurare conform contractului;

            T -  tariful de asigurare în % de la suma de asigurare;

          N -  termenele de acţiune a contractului în luni depline, unde luna nedeplină se achită ca întreagă.

 

5.7.La încheierea contractelor de asigurare pe termen mai mic de un an calculul primei de asigurare se efectuează după formula 2:

 

Pc = Pa x K                                      (2)

 

unde     Pc -  prima de asigurare conform contractului;

          K -   coieficientul ce calculează termenul scurt de acţiune a contractului de asigurare în luni depline, unde luna nedeplină se achită ca întreagă.

 

Tabelul coeficienţilor pentru contractele de asigurare pe termen scurt

 

 

Termenul de

acţiune a contractului

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

K

 

0,25

 

0,30

 

0,40

 

0,50

 

0,60

 

0,70

 

0,75

 

0,80

 

0,85

 

0,90

 

0,95

 

5.8.La reînnoirea contractelor de asigurare în acţiune în legătură cu majorarea sumei de asigurare pe termenul rămas pînă la expirarea contractului, prima de asigurare la contractele de reînnoire se va calcula după formula 3:

     

Pa = (Pn - Pca) x K                         (3)

 

unde      Pa - prima de asigurare la contractul reînnoit;

Pn - prima de asigurare la noul contract;

Pca - prima de asigurare la contractul în acţiune;

K - coeficientul corespunzător lunilor rămase pînă la expirarea contractului  de asigurare

în luni depline, unde luna nedeplină se achită ca una întreagă.

La reînnoirea contractului de asigurare se eliberează o poliţă nouă de asigurare, iar cea veche se anulează.

5.9.Suma de asigurare poate fi micşorată numai cu condiţia că nu au fost achitate anterior despăgubiri de asigurare pentru contractul dat. La micşorarea sumei de asigurare Asiguratului i se restituie partea din prima de asigurare, mărimea căreia se calculează după formula 5:

 

Ps = (P1 - P2) х m/n                  (4)

R = N(100x П1 - П2) x m/n        (5)

 

unde    Psprima de asigurare achitată suplimentar;

R - partea de primă rambursată;

P1, P2 - primele de asigurare iniţială şi finală, calculate corespunzător formulei 1;

m - numărul orelor depline pînă la expirarea contractului de asigurare din momentul schimbării sumei de asigurare;

N - coieficientul care calculează normativul cheltuielilor de gestiune ale Asigurătorului;

  (N = 100 % - normativul cheltuielilor de gestiune ale Asigurătorului în %).

 

6. Teritoriul acoperirii de asigurare

 

6.1.Teritoriul acoperirii de asigurare - locul indicat în contractul de asigurare. Averea se consideră asigurată numai la adresa indicată în poliţa de asigurare.

6.2.Protecţia de asigurare se sistează, dacă averea asigurată se sustrage de pe teritoriul asigurat.

 

7. Termenele de acţiune a contractului de asigurare

 

7.1.Contractul de asigurare intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei de asigurare sau a unei părţi din ea.

7.2.La achitarea în numerar - contractul de asigurare intră în vigoare de la orele 00 a zilei incasării banilor de către reprezentantul Asigurătorului.

7.3.La achitarea prin virament - de la 00 zilei ulterioare decontării banilor de către bancă din contul Asiguratului pentru trecerea lor în contul Asigurătorului.

7.4.Acţiunea contractului se suspendează de la orele 00 a zilei, recunoscute de Condiţii în baza p.12.3. - zi a suspendării contractului.

 

8. Ordinea de încheiere a contractului de asigurare

 

8.1.Contractul de asigurare se încheie în baza cererii scrise a Asiguratului. În cerere se indică informaţia necesară despre obiectele prezentate asigurării şi termenele de asigurare. Cererea transmisă Asigurătorului este parte integrantă a contractului de asigurare.

8.2.La încheierea contractului de asigurare se întocmeşte o anexă la contract, în care se indică denumirea, costul averii, suma asigurată, care este autentificată prin semnătura conducătorului şi a contabilului-şef, ştampila întreprinderii. În caz de necesitate, se întocmeşte o caracteristică în scris a obiectului. Actele menţionate devin parte integrantă a contractului.

8.3.La încheierea contractului de asigurare Asiguratul e dator să comunice Asigurătorului despre toate circumstanţele importante pentru aprecierea gradului de risc a averii asigurate. În scopul aprecierii gradului de risc, Asiguratul este dator să răspundă la toate întrebările Asigurătorului referitor la averea asigurată.

Neexecutarea de către Asigurat a acestor obligaţii acordă dreptul Asigurătorului să rezilieze contractul de asigurare şi îl eliberea de obligaţia de achitare a despăgubirii de asigurare.

8.4.Contractul de asigurare poate fi încheiat în folosul terţei persoane - Beneficiarului. Beneficiarul este persoana care are dreptul să primească despăgubirea de asigurare. Această persoană poate fi numită de Asigurat la încheierea contractului de asigurare, sau este moştenitorul (moştenitorii) legitim şi/sau succesorul în drepturi (sucesorii).

8.5.După întocmirea contractului de asigurare Asiguratul achită prima de asigurare sau prima rată a ei. La achitarea primei în numerer - concomitent cu primirea poliţei de asigurare, la achitarea prin virament - în termen de 5 zile din data semnării contractului de către ambele părţi.

8.6.La pierderea poliţei de asigurare de către Asigurat, se eliberează un dublicat, poliţa pierdută este nevalabilă şi achitări pentru ea nu se fac.

 

9. Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

9.1.Asiguratul are dreptul:

9.1.1.Să primească despăgubire de asigurare în cuantumul prejudiciilor reale, în limita sumei de asigurare, luînd în consideraţie condiţiile stipulate în contractul de asigurare. Ordinea de achitare a despăgubirii e stipulată în compartimentul 10 al prezentelor Condiţii.

9.1.2.Să încheie contract în folosul terţelor persoane. În asemenea cazuri beneficiază de drepturile la contractul de asigurare persoana deţinătoare a poliţei de asigurare.

9.1.3.Să modifice contractul de asigurare conform prezentelor Condiţii.

9.1.4.Să rezilieze contractul de asigurare conform prezentelor Condiţii.

9.1.5.Să beneficieze de privilegii la contractul de asigurare conform prezentelor Condiţii.

 

9.2.Asiguratul e obligat:

9.2.1.La încheierea contractului de asigurare, să comunice Asigurătorului informaţia necesară, ce caracterizează circumstanţele importante pentru asumarea responsabilităţii de asigurare. Importante sunt tipurile de risc, ce pot influienţa Asigurătorul în decizia de a încheia  contractul de asigurare.

9.2.2.Să comunice Asigurătorului despre toate contractele încheiate sau în stadiu de încheiere referitoare la obiectul de asigurare.

9.2.3.Să achite prima de asigurare în mărimea şi ordinea stabilită de contractul de asigurare.

9.2.4.Să ia toate măsurile rezonabile de precauţie pentru preîntîmpinarea daunei şi micşorarea daunei posibile.

9.2.5.Să respecte instrucţiunile de păstrare şi deservire a obiectului asigurat, să utilizeze acest obiect potrivit destinaţiei.

9.2.6.Să comunice în scris Asigurătorului în termen de 3 zile despre schimbarea condiţiilor de asigurare cu scopul rezilierii sau modificării contractului.

9.2.7.Să comunice imediat Asigurătorului locul aflării  averii asigurate pierdute, dacă aceasta a fost depistată.

9.2.8.Să ia toate măsurile posibile pentru diminuarea daunei şi salvarea averii asigurate, inclusiv şi măsurile recomandate de Asigurător.

9.2.9.Să comunice Asigurătorului în decurs de 24 de ore din momentul depistării daunei şi imediat să anunţe organele competente.

9.2.10.Să scrie cerere de achitatre a despăgubirii de asigurare în forma stabilită şi să prezinte Asigurătorului acte confirmatoare a faptului survenirii cazului asigurat şi cuantumului prejudiciului.

9.2.11.Să ofere Аsigurătorului posibilitatea de a examina averea deteriorată, de a face cercetări cu scopul aprecierii cauzei şi cuantumului prejudiciului, de a participa la măsurile pentru diminuarea daunei şi salvarea averii asigurate.

9.2.12.Să prezinte în scris, la cererea Asigurătorului informaţia necesară pentru aprecierea mărimii şi cauzei deteriorării sau distrugerii averii asigurate.

9.2.13.Să prezinte Asigurătorului lista averii deteriorate, distruse sau pierdute. Lista se prezintă în termene coordonate cu Asigurătorul, dar nu mai tîrziu de o lună din momentul survenirii cazului asigurat.

9.2.14.Să păstreze averea deteriorată sub aspectul în care era după cazul asigurat. Schimbările pot fi efectuate numai din considerente de securitate şi/sau intenţii de micşorare a cuantumului prejudiciilor.

9.2.15.Să transmită Asigurătorului toate actele şi să ia măsuri pentru executarea dreptului de regres faţă de persoanele vinovate.

9.3.Obligaţiile Asiguratului enumerate în p. 9.2. al prezentelor Condiţii, cu excepţia obligaţiei de achitare a primei de asigurare (subpunctul 9.2.3.), se extind în parte egală şi asupra Beneficiarului. Neexecutarea de către Beneficiar a acestor obligaţii are aceleaşi consecinţe ca şi pentru Asigurat.

 

9.4. Asigurătorul are dreptul:

9.4.1.Să verifice informaţia primită de la Asigurat privind corespunderea obiectului de asigurare cu datele comunicate în cererea de asigurare.

9.4.2.Să verifice starea obiectului asigurat, cît şi corespunderea datelor comunicate de Asigurat despre obiectul asigurat cu datele reale.

9.4.3.Să participe la salvarea şi păstrarea averii asigurate, să dea recomandaţii în scris referitor la diminuarea daunei, aceste recomandări fiind obligatorii pentru Asigurat. Acţiunile date nu pot fi considerate ca obligaţie a Asigurătorului de a achita despăgubirea de asigurare.

9.4.4.Să clarifice de sine stătător cauzele şi circumstanţele cazului asigurat.

9.4.5.Să înceapă examinarea averii deteriorate fără să aştepte anunţul Asiguratului despre daună. Asiguratul nu este în drept să împiedice Asigurătorul.

9.4.6.Să ceară de la Asigurat informaţia necesară pentru aprecierea faptului survenirii cazului asigurat şi cuantumului prejudiciului, inclusiv informaţia ce ţine de taina comercială.

9.4.7.Să înainteze, după necesitate, cerere în organele competente privind verificarea corespunderii actelor şi informaţiei, care confirmă faptul şi cauza survenirii cazului asigurat.

9.4.8.În cazul depistării averii asigurate furate să intre în posesia ei, dacă este achitată despăgubirea de asigurare în mărimea totală a sumei de asigurare.

 

9.5. Asigurătorul e obligat:

9.5.1.Să familiarizeze Asiguratul cu prezentele Condiţii.

9.5.2.Să garanteze executarea obligaţiilor luate conform contractului de asigurare.

9.5.3.Să nu divulge informaţii despre Asigurat şi despre situaţia patrimonială a acestuia, cu excepţia cazurilor, prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

9.5.4.Să modifice contractul de asigurare în termen de 5 zile de la anunţul Asiguratului despre schimbările condiţiilor stipulate în contractul de asigurare sau să rezilieze contractul, anunţînd în scris Asiguratul.

9.5.5.Să cerceteze în decurs de 48 ore din momentul anunţului Asiguratului despre survenirea cazului asigurat obiectul asigurat (nu se iau în consideraţie zilele de odihnă şi sărbătorile). Dacă cercetarea nu s-a efectuat în 48 de ore din momentul survenurii cazului asigurat, Asiguratul are dreptul să înceapă lucrările de restabilire a obiectului asigurat.

9.5.6. întocmească cu participarea Asiguratului actul de evaluare a pagubei.

9.5.7.Să întocmească împreună cu Asiguratul calculul prejudiciilor.

9.5.8.Să achite despăgubirea de asigurare, dacă evenimentul este recunoscut drept caz asigurat.

9.5.9.Să comunice Asiguratului în scris în termen de 15 zile cauza refuzului de achitare a despăgubirii de asigurare, argumentînd acest fapt.

 

 

10. Aprecierea cuantumului prejudiciilor şi achitarea

despăgubirii de asigurare

 

10.1.Prin daună se subînţelege costul averii furate, pierdute şi/sau deteriorate.

10.2.Cuantumul despăgubirii se apreciază de Asigurător în baza datelor de examinare şi a costului real al averii păgubite, sumelor de asigurare şi a altor acte, ce confirmă paguba la momentul survenirii cazului asigurat. Dacă la momentul survenirii cazului asigurat costul real al averii asigurate depăşeşte suma de asigurare (asigurarea incompletă), indiferent de cauză, despăgubirea de asigurare pentru dauna parţială a obiectelor asigurate se va efectua proporţional raportului sumei de asigurare şi a costului real al averii asigurate.

10.3.În cazul apariţiei litigiilor privind cuantumul prejudiciului, fiecare din părţi are dreptul de a cere efectuarea expertizei. Cheltuielile de expertiză le va suporta partea iniţiatoare a ei. Dacă în rezultatul expertizei se constată că refuzul Asigurătorului de  achitare este neîntemeiat, Asiguratul îşi asumă partea cheltuielilor de expertiză, corespunzător raportului dintre suma despăgubirii achitate şi suma despăgubirii calculate după efectuarea expertizei.

10.4.Asigurătorul are dreptul de a refuza achitarea despăgubirii de asigurare în cazul:

·      dacă are îndoieli în ceea ce priveşte dreptul Asiguratului de a primi despăgubirea de asigurare, pînă cînd vor fi prezentate dovezile necesare;

·      dacă organele de interne au deschis dosar penal pe numele Asiguratului sau pe numele persoanelor care îl reprezintă şi se duc cercetări de anchetă a circumstanţelor ce au dus la survenirea pagubelor, pînă la sfîrşitul anchetei.

10.5.Asiguratul nu are dreptul de a se dezice de averea asigurată rămasă după cazul asigurat, chiar dacă aceasta este deteriorată.

10.6.Despăgubirea de asigurare se achită:

·      la distrugerea totală a averii - în mărimea sumei de asigurare minus costul rămăşiţelor;

·      la deteriorarea parţială a averii - în mărimea cheltuielilor de restabilire, conform p. 10.2 al prezentelor Condiţii.

10.7.Cheltuielile de restabilire includ:

·      cheltuieli pentru materiale şi piese de rezervă destinate reparării;

·      cheltuieli de achitare a lucrărilor de reparare;

·      cheltuieli de livrare a materialelor la locul reparării şi alte cheltuieli necesare, ce ţin de readucerea obiectelor asigurate la starea în care se aflau pînă la survenirea cazului asigurat.

 

Lucrările de restabilire nu includ:

·      cheltuieli suplimentare provocate de schimbările sau îmbunătăţirile obiectului asigurat;

·      cheltuieli legate de reparări temporare sau auxiliare de restabilire;

·      alte cheltuieli, ce depăşesc cheltuielile necesare.

Din suma cheltuielilor de restabilire se omit cheltuielile de uzură a elementelor, înlocuite în procesul de reparare (construcţii, aparate, utilaj).

10.8.Distrugerea totală are loc, dacă cheltuielile de restabilire, calculînd uzura, împreună cu costului rămăşiţelor, luînd în consideraţie suma asigurată (vezi p. 15.2) depăşesc costul real al obiectului asigurat. Obiectul asigurat se consideră deteriorat sau parţial distrus, dacă lucrările de restabilire împreună cu costul rămăşiţelor, luînd în calcul suma asigurată, nu depăşesc costul real al obiectului asigurat la momentul survenirii cazului asigurat.

10.9.Majorarea considerabilă a costului real al obiectului asigurat în perioada de acţiune a contractului şi întîrzierea revizuirii sumei de asigurare (modificării contractului), îi acordă dreptul Asigurătorului de a achita despăgubirea de asigurare corectată cu coieficientul de cuprindere a asigurării, care exprimă raportul sumei de asigurare la costul real al obiectului asigurat la momentul survenirii cazului asigurat.

În toate cazurile, achitarea despăgubirii de asigurare, inclusiv cheltuielile cu scopul diminuării prejudiciului sau aducerii în ordine a averii asigurate, nu poate depăşi suma de asigurare.

10.10.Asigurătorul, după ce a achitat despăgubirea de asigurare, are dreptul de regres în limitele acestei sume, pe care Asiguratul sau altă persoană, ce a primit despăgubirea de asigurare, îl prezintă terţei persoane, responsabilă de dauna cauzată.

10.11.Asigurătorul are dreptul să achite Asiguratului despăgubirea de asigurare în mărimea cesiunii de creanţă, la care Asiguratul are dreptul faţă de persoana terţă indicată.

10.12.Dacă Asiguratul se dezice de reclamaţia faţă de persoana terţă sau de drepturile ce servesc la asigurarea acestor cerinţe, atunci Asigurătorul este eliberat de obligaţia de a achita partea de despăgubire, care trebuia să o perceapă de la persoana terţă. Dacă dauna e cauzată intenţionat şi dacă e urmare a acţiunilor premediate cu caracter grav, Asigurătorul nu poate refuza realizarea dreptului de regres.

10.13.Dacă Asiguratul sau Beneficiarul au primit o parte de despăgubire de la terţele persoane, Asigurătorul achită diferenţa dintre suma despăgubirii calculate, conform contractului de asigurare şi suma despăgubirii primită de la terţele persoane. Asiguratul este obligat să anunţe imediat Asigurătorul despre încasarea acestei despăgubiri.

10.14.Asiguratul sau Beneficiarul este dator să remită Asigurătorului despăgubirea de asigurare primită (sau partea coresunzătoare), dacă în decursul termenelor legislative de prescripţie a acţiunii va apărea circumstanţa, care, conform legii, sau prezentelor Condiţii parţial sau total îl lipseşte pe Asigurat sau Benefeciar de dreptul la despăgubirea de asigurare.

10.15.Asiguratul sau Beneficiarul au dreptul de a prezenta Asigurătorului cerere de achitare a despăgubirii de asigurare în termene stabilite de prescripţie a acţiunii în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.16.Despăgubirea de asigurare nu se achită, iar acţiunea contractului poate fi întreruptă din cauza pierderii încrederii în Asigurat, sau dacă acesta (reprezentanţii săi şi/sau proprietarii):

·      nu a întreprins măsuri, coordonate cu Asigurătorul şi prevăzute de contract, îndreptate la preîntîmpinarea apariţiei daunei şi diminuarea gradului de risc;

·      intenţionat sau din neatenţie brutală a înfăptuit sau a admis acţiuni, ce au dus la apariţia daunei;

·      nu a respectat instrucţiunile de păstrare, expluatare şi deservire a obiectului asigurat, a utilizat acest obiect contrar destinaţiei lui;

·      a comunicat şi/sau a prezentat Asigurătorului informaţii greşite (incomplete, intenţionat false) despre obiectul şi condiţiile de asigurare cerute de Asigurător;

·      nu a comunicat despre modificări în condiţiile de asigurare;

·      nu a întreprins măsuri pentru preîntîmpinarea sau diminuarea daunei;

·      nu a anunţat Asigurătorul despre apariţia daunei, şi în rezultat a fost imposibil de a aprecia cauza şi cuantumul prejudiciului;

·      nu a prezentat Asigurătorului cererea, actele cerute, informaţia necesară;

·      a împiedicat Asigurătorul sau reprezentanţii săi la determinarea circumstanţelor apariţiei, caracterului şi mărimii daunei;

·      a dus intenţionat în eroare Asigurătorul sau reprezentanţii lui la determinarea cauzei şi/sau cuantumului prejudiciului;

·      a primit totalmente despăgubirea de asigurare de la persoana vinovată de prejudiciu;

·     s-a dezis de dreptul cererii de la persoanele vinovate, sau exercitarea acestui drept a fost imposibilă; dacă achitarea despăgubirii a fost deja efectuată, Asiguratul e obligat să remită Asigurătorului suma despăgubirii de asigurare primită.

 

 

 11. Modificări în contractul de asigurare

 

11.1.Modificările la contractul de asigurare se fac prin acordul comun al Asigurătorului şi Asiguratului, în baza cererii uneia din părţi, în decurs de 5 zile din momentul primirei ei şi se întocmesc ca acord suplimentar al părţilor.

11.2.Dacă una din părţi nu acceptă modificările la contractul de asigurare, în termen de 5 zile se rezolvă problema acţiunii contractului la Condiţiile anterioare sau rezilierii lui.

11.3.Contractul acţionează în condiţiile anterioare pîna la momentul luării deciziei uneia din părţi prevăzute de p.p. 11.1. şi 11.2.

 

12. Sistarea acţiunii contractului de asigurare

 

12.1.Contractul de asigurare este sistat:

12.1.1.Asiguratul nu a achitat totalmente prima de asigurare sau o parte a ei în termenele stabilite de contract - din ziua ulterioară zilei stabilite ca ultimul termen de achitare a primei sau a unei părţi a ei.

12.1.2.La expirarea termenului de acţiune a contractului - din ziua ulterioară zilei indicate în poliţa de asigurare ca zi a expirării contractului.

12.1.3.La achitarea despăgubirii de asigurare în mărimea sumei de asigurare, din ziua plăţii definitive.

12.1.4.În cazul hotărîrii judecăţii despre recunoaşterea contractului nul, din momentul încheierii ei (p. 13.1).

12.1.5.Se pierde încrederea faţă de Asigurat.

12.2.Achitările reciproce între Asigurător şi Asigurat se vor efectua conform p. 13.2. al prezentelor Condiţii cînd Asiguratul pierde dreptul de proprietate asupra averii sau obiectului asigurat sau în cazul lichidării (reorganizării) Asiguratului, din ziua ulterioară zilei semnării actelor corespunzătoare. Asiguratul sau Beneficiarul pot reînnoi (relua) contractul de asigurare în decurs de 15 zile din data sistării lui. În acest caz contractul intră din nou în vigoare din ziua ulterioară zilei reînnoirii (reluării) şi acţionează conform termenelor indicate în contractul precedent.

12.3.Contractul se reziliază la iniţiativa unei părţi - din ziua ulterioară datei indicate în anunţul în scris al faptului rezilierii. Despre intenţia rezelierii părţile sunt obligate să se anunţe una pe alta cu 30 zile calendaristice înainte de momentul presupus al rezelierii. Din momentul primirii avizului de către una din părţi acţiunea contractului se suspendează pană la rezilierea lui.

12.4.Contractul de asigurare poate fi reînnoit, dacă acţiunea sa a fost suspendată din cauza neachitării de către Asigurat a următoarei rate a primei de asigurare.

Pentru reluarea acţiunii contractului, Asiguratul trebuie să achite partea restantă a primei. Termenele de acţiune a contractului nu se prelungesc. Asigurătorul nu îşi asumă responsabilitatea de contract din momentul suspendării lui şi pînă la momentul reînnoirii.

 

 

13. Nulitatea contractului de asigurare

 

13.1.Contractul se consideră nul din momentul încheierii, dacă:

·      este încălcată legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

·      este încheiat după survenirea cazului asigurat;

·      obiectul contractului de asigurare este averea supusă confiscării în baza hotărîrii intrate în vigore a judecăţii.

13.2.În cazul recunoaşterii contractului nul, prima de asigurare se remite Asiguratului minus cheltuielile de gestiune. Despăgubirea de asigurare achitată se remite totalmente Asigurătorului.

 

14. Regresul

 

14.1.Asigurătorului, după achitarea despăgubirii de asigurare, îi revine dreptul de regres (în limitele despăgubirii achitate), care Asiguratul (sau altă persoană care a primit deaspăgubirea de asigurare) îl are faţă de persoana vinovată de prejudiciu.

14.2.Dacă Asiguratul a primit compensare pentru prejudiciu de la terţe persoane, Asigurătorul achită numai diferenţa dintre despăgubirea calculată conform condiţiilor contractului de asigurare şi despăgubirea primită de la terţele persoane. Asiguratul este dator să comunice acest fapt Asigurătorului. Asiguratul este obligat să remită Asigurătorului despăgubirea de asigurare primită sau partea ei, dacă în decursul termenelor legislative de prescripţie a acţiunii va apărea circumstanţa, care total sau perţial îl lipseşte pe Asigurat de dreptul la despăgubirea de asigurare.

 

 15. Asigurare dublă

 

15.1.Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre toate contractele de asigurare a obiectului sau averii în cauză, încheiate cu alţi Asigurători. Asiguratul este obligat să indice denumirea altor Asigurători, obiectele de asigurare, riscurile asigurate şi mărimea sumei de asigurare.

15.2.Dacă la momentul survenirii cazului asigurat mai acţionau şi alte contracte de asigurare pentru riscuri analogice, despăgubirea se calculează proporţional raportului sumei de asigurare pentru care obiectul  este asigurat în fiecare companie de asigurare. Asigurătorul achită numai partea de despăgubire care îi revine. Cuantumul prejudiciului achitat se micşorează cu mărimea franşizei, dacă aceasta este stabilită în contractul de asigurare.

 

 

 16. Litigii

 

16.1.Litigiile dintre Asigurat şi Asigurător se vor rezolva prin intermediul negocierilor.

16.2.În cazul nerezolvării conflictului, litigiile se vor rezolva conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.