CLASA  1

ASIGURARI DE ACCIDENTE

(CONDIŢIILE

DE ASIGURARE FACULTATIVĂ DE ACCIDENTE)

 

I. PRINCIPII GENERALE

 

            1. Prezentele Condiţii determină principiile de bază, ordinea şi condiţiile asigurării de accidente a persoanelor fizice sau juridice.

            2. Subiecţi ai contractului de asigurare (Părţi) sunt Compania de Asigurări                           "AUTO - Siguranta" S.A., numită în continuare "Asigurător", şi oricare persoană juridică sau  fizică aptă de muncă, numită în continuare "Asigurat".

            3. Litigiile apărute în legătură cu contractele de asigurare între Asigurător şi Asigurat se soluţionează în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

            4. Termenii enumeraţi mai jos poartă acelaşi sens, oriunde ar apărea în Condiţiile date:

            4.1. Asigurător - Compania de Asigurări "AUTO - Siguranta" S.A.

            4.2. Asigurat – oricare persoană fizică sau juridică, care a încheiat contractul de asigurare cu Asigurătorul şi care este obligată să achite prima de asigurare şi are dreptul să primească despăgubirea de asigurare la survenirea cazului asigurat.

            4.3. Persoană asigurată – oricare persoană fizică, cu o vărstă de pănă la 75 de ani, în favoarea căreia a fost încheiat contractul de asigurare.

            4.4. Accident – acţiune neaşteptată şi spontană a forţelor de diversă natură asupra organismului uman, în rezultatul căreia Persoanei asigurate i se provoacă vătămări corporale sau îmbolnăviri (fracturi întîmplătoare ale oaselor, dinţilor, luxaţii, arsuri, traume ale organelor), care necesită asistenţă medicală urgentă.

            4.5. Caz asigurat – întîmplare prevăzută în contractul de asigurare sau în condiţiile asigurării, la apariţia căreia Asiguratul, Persoana asigurată sau Beneficiarul asigurării are dreptul de a primi despăgubirea de asigurare.

            4.6. Rude – tată, mamă, copil, soţ, frate, soră.

            4.7. Beneficiarul asigurării – persoana care este indicată în contractul de asigurare şi care obţine dreptul de a primi despăgubirea de asigurare, cu condiţiile indicate în prezentele condiţii de asigurare.

 

 

 

 

II. OBIECTUL ASIGURĂRII

 

2.1. Obiect al asigurării constituie interesul patrimonial al Asiguratului, care prevede achitarea despăgubirii de asigurare:

2.1.1. Persoanei asigurate sau Beneficiarului, în cazul vătămării corporale sau decesului neaşteptat în rezultatul unui accident care a avut loc în perioada acţiunii contractului de asigurare pe teritoriul Republicii Moldova ;

2.1.2. Persoanei asigurate sau Beneficiarului, în cazul vătămării corporale sau decesului neaşteptat în rezultatul unui accident care a avut loc în perioada acţiunii poliţei de asigurare, în timpul aflării în staţiuni balneare (sanatorii), hoteluri sau în mijlocul de transport auto, pe rutele internaţionale, cu excepţia zonelor în care este declarată situaţie de război.

III. CAZURILE ASIGURATE

           

            3.1. Cazuri asigurate sunt considerate evenimentele survenite întîmplător, subit, imprevizibil în perioada de valabilitate a Contractului de asigurare:

            3.1.1. Vătămări corporale şi tulburări ale sănătăţii, cauzate în timpul accidentului (arsuri, degerări, leziuni cauzate de curentul electric sau fulger, cădere, accidente rutiere, intoxicaţie acută cu plante otrăvitoare, săruri ale metalelor grele, şocul anafilactic, etc.);

            3.1.2. Decesul Persoanei asigurate, provocat de accidentele enumerate în p. 3.1.1.

            3.2.  Vătămările corporale, tulburările sănătăţii sau decesul Persoanei asigurate sunt recunoscute drept cazuri asigurate dacă sunt confirmate de documentele medicale remise de instituţiile medicale din Republica Moldova, sau din alte state, dacă în contractul de asigurare nu este prevăzut altfel.

            3.3. Nu se consideră caz asigurat decesul Persoanei asigurate cauzat de maladii profesionale sau generale, precum şi consecinţele acestora care au provocat decesul.

            3.4. Accidentul sau decesul nu se consideră cazuri asigurate şi nu se acoperă prin asigurare dacă au survenit ca urmare a:

            3.4.1. Unor acţiuni intenţionate ale Persoanei asigurate în scopul de a provoca cazul asigurat.

            3.4.2. Stării de ebrietate sau drogare a Persoanei asigurate cu substanţe toxice sau stupefiante.

            3.4.3. Comiterii de către Persoana asigurată a unor acţiuni ilegale legate în mod direct de cazul asigurat, confirmate prin judecată.

            3.4.4. Sinuciderii sau consecinţelor atentatelor de sinucid ale Persoanei asigurate.

            3.4.5. Participării Persoanei asigurate la acţiuni militare, tulburări în masă.

            3.4.6. Accidentelor şi leziunilor corporale cauzate direct sau indirect de energia nucleară.

            3.4.7. Intoxicaţiilor alimentare de provenienţă infecţioasă.

 

IV. SUMA  ASIGURATĂ

 

4.1. Suma asigurată pentru contractul de asigurare se stabileşte cu acordul Părţilor, dar nu poate fi mai mică de 1 000 lei şi reprezintă mărimea maximă a despăgubirii de asigurare, care poate fi plătită pentru toate cazurile asigurate, survenite pe parcursul termenului de asigurare.

4.2. În cazul asigurării colective de accidente, suma asigurată se stabileşte pentru fiecare Persoană asigurată şi se indică în Contractul de asigurare şi în Poliţa de asigurare.

4.3. Suma asigurată se micşorează cu suma despăgubirii de asigurare plătită, din data plăţii.

V. PRIMA DE ASIGURARE, FORMA ŞI ORDINEA EI DE PLATĂ

 

5.1. Prima de asigurare se calculează, reieşind din tarifele de asigurare (Anexa 1), elaborate de către Asigurător în baza evaluării nivelului riscului care caracterizează Persoana asigurată (profesia, vîrsta, etc.), suma de asigurare convenită de către Părţi şi termenul de asigurare.

5.2. Asiguratul este obligat să plătească prima de asigurare în întregime într-o singură rată, sau în rate, în conformitate cu graficul achitării primei de asigurare, prevăzut de contractul de asigurare.

5.3. Plata primei de asigurare poate fi efectuată în numerar sau prin virament.

5.4. Data achitării primei de asigurare se consideră:

- data încasării mijloacelor băneşti de către reprezentantul împuternicit al Asigurătorului sau data achitării mijloacelor băneşti în casa Asigurătorului - în cazul decontărilor în numerar;

- data înregistrării mijloacelor băneşti la contul de decontare al Asigurătorului - în cazul decontărilor prin virament.

5.5. Asiguratului care a încheiat un contract de asigurare pe un termen de la 3 la 5 ani, i se acordă un rabat din prima calculată:

20 % - termen de asigurare 3 ani;

30 % - termen de asigurare  4 ani;

40 % - termen de asigurare 5 ani.

Dacă Asiguratul a încheiat contracte de asigurare pentru doi ani la rînd, atunci la încheierea contractului pentru anul al treilea el beneficiază de o reducere a primei de asigurare calculate de 10 %, pentru anul al patrulea – 15 %, pentru anul al cincilea – 20 %, pentru mai mult de 5 ani – 25 %, cu condiţia că contractul va fi reîncheiat pe un termen nou în decurs de 3 luni din ziua expirării contractului anterior.

 

VI. TERMENUL ACŢIUNII CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 

6.1. Contractul de asigurare se încheie pe termen de un an sau pe alt termen, convenit de către Părţi. Data începutului şi sfîrşitului termenului de asigurare se indică în contractul de asigurare şi poliţa de asigurare.

6.2. În cazul asigurării de accidente în mijlocul de transport auto pe rute internaţionale, termenul asigurării coincide cu durata aflării în mijlocul de transport.

6.3. În cazul asigurării de accidente în staţiuni balneare (sanatorii) sau hoteluri termenul asigurării coincide cu durata aflării în staţiunile balneare sau hoteluri.

6.4. Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirea de asigurare în cazurile provocării daunelor vieţii sau sănătăţii Persoanei asigurate (recunoscute drept cazuri asigurate), care au avut loc pe parcursul termenului de asigurare, începînd cu ora 00 şi 00 minute a zilei, indicate în contractul de asigurare ca data începutului termenului de asigurare (dar nu mai devreme de ora 00 şi 00 minute a zilei ce urmează după data achitării primei de asigurare (primei tranşe a primei de asigurare) şi pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei, indicate în contract ca dată a expirării termenului de asigurare.

6.5 În cazul neachitării de către Asigurat a următoarei tranşe a primei de asigurare în termenul prevăzut de contractul de asigurare sau achitării ei într-o mărime mai mică decît cea prevăzută în contractul de asigurare, obligaţiile Asigurătorului de a plăti despăgubirea de asigurare nu se extinde asupra cazurilor de provocare a daunei vieţii sau sănătăţii Persoanei asigurate (recunoscute drept cazuri asigurate), care au avut loc în perioada de timp calculată da la ora 00 şi 00 minute a zilei următoare datei indicate în contract ca dată a achitării următoarei tranşe a primei de asigurare, pînă la ora 24 şi 00 minute a zilei de achitare efectivă a sumei datoriei.

6.6. Contractul de asigurare poate fi suspendat înainte de termen în următoarele cazuri:

6.6.1. Îndeplinirea de către Asigurător a obligaţiilor de achitare a despăgubirilor de asigurare în întregime (achitarea în întregime a sumei asigurate stabilite în contractul de asigurare).

Totodată, nu se efectuează nici o decontare suplimentară între Părţi.

6.6.2. Iniţiativa uneia dintre Părţi. Despre intenţia de a rezilia înainte de termen Contractul de asigurare, Părţile sunt obligate să se informeze reciproc în scris în termen de 30 zile pînă la data preconizată pentru suspendarea valabilităţii Contractului. În acest caz Asigurătorul restituie Asiguratului partea din prima de asigurare corespunzătoare perioadei de timp care a rămas pînă la expirarea contractului de asigurare, din care se scad cheltuielile gestionare, corespunzătoare termenului neexpirat.

6.6.3. Alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

VII. MODIFICAREA GRADULUI  DE  RISC

 

7.1. În perioada de acţiune a contractului de asigurare Asiguratul este obligat să anunţe imediat, prin orice mijloc accesibil (iar în scris - timp de 3 zile), Asigurătorul despre schimbările survenite în condiţiile comunicate la încheierea contractului de asigurare, despre care a aflat (sau despre care trebuia să afle).

Faptul, că această obligaţie a fost îndeplinită în mod corespunzător, trebuie să fie confirmat în scris.

7.2. Asigurătorul, informat despre circumstanţele care au drept consecinţă mărirea gradului de risc, are dreptul de a cere modificarea condiţiilor contractului de asigurare sau plata unei prime de asigurare suplimentare proporţional cu mărirea gradului de risc.

Dacă Asiguratul nu este de acord cu modificarea condiţiilor contractului de asigurare sau cu plata suplimentară a primei de asigurare, atunci Asigurătorul are dreptul de a cere rezilierea contractului de asigurare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7.3. Dacă Asiguratul nu a îndeplinit obligaţia prevăzută în punctul 7.1 al Condiţiilor date, obligaţiile Asigurătorului conform contractului de asigurare se consideră anulate din momentul survenirii modificărilor în gradul de risc.

În acest caz Asigurătorul:

7.3.1. Nu este obligat să achite despăgubirea de asigurare pentru cazurile asigurate survenite, începînd din momentul în care au avut loc modificări în gradul de risc.

7.3.2. Restituie Asiguratului partea din prima de asigurare corespunzătoare duratei de timp rămasă pînă la expirarea contractului de asigurare, din care se scad cheltuielile gestionare.

7.4. Principiile cuprinse în punctul 7.3 al Condiţiilor date nu se aplică, dacă la momentul survenirii evenimentelor indicate în punctul 7.3.1 circumstanţele care conduc la mărirea riscului asigurat nu au deja importanţă.

 

VIII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

8.1. Asiguratul are dreptul:

8.1.1. Să ceară achitarea despăgubirii de asigurare Persoanelor asigurate, la survenirea cazului asigurat.

8.1.2. Să determine suma asigurată pentru Persoanele asigurate.

8.1.3. Să desemneze Beneficiarul asigurării, care va primi suma asigurată în cazul decesului Asiguratului (Persoanei asigurate).

8.1.4. Să rezilieze înainte de termen Contractul de asigurare, depunînd Asigurătorului o cerere în scris, înainte cu 30 zile de termenul presupus al rezilierii.

8.2. Asigurătorul are dreptul:

8.2.1. Să rezilieze înainte de termen Contractul de asigurare:

- în cazul nerespectării de către Asigurat a condiţiilor Contractului de asigurare, anunţînd în scris Asiguratul despre motivele rezilierii Contractului.

- în cazul cînd Asiguratul (Persoana asigurată), prin comportamentul său (consumarea alcoolului, drogurilor, substanţelor toxice etc.) sporeşte riscul asigurat sau contribuie la producerea cazului asigurat;

- în cazul cînd Asiguratul (Persoana asigurată) a falsificat sau a încercat să falsifice cazul asigurat şi perioada de pierdere a capacităţii de muncă;

- în cazul cînd Asiguratul (Persoana asigurată) a informat Asigurătorul despre survenirea cazului de asigurare cu o întîrziere nemotivată de mai mult de 5 zile.

8.2.2. Să verifice informaţia prezentată de Asigurat (Persoana asigurată) la încheierea Contractului de asigurare şi respectarea de către Asigurat (Persoana asigurată) a condiţiilor Contractului de asigurare.

8.2.3. Să stabilească prima de asigurare.

8.3. Asiguratul este obligat:

8.3.1. Să achite prima de asigurare în termenul stabilit prin Contractul de asigurare.

8.3.2. Să informeze în scris Asigurătorul în termen de 5 zile despre survenirea cazului asigurat.

8.3.3. Să informeze Asigurătorul, pînă la încheierea Contractului de asigurare, despre toate circumstanţele cunoscute de el, care sunt necesare pentru determinarea nivelului riscului asigurat.

8.3.4. Să întreprindă acţiunile dependente de el pentru evitarea producerii cazului asigurat sau pentru limitarea pagubelor cauzate de producerea lui.

8.4. Asigurătorul este obligat:

8.4.1. Să aducă la cunoştinţa Asiguratului (Persoanei asigurate) condiţiile de asigurare de accidente.

8.4.2. La apariţia dreptului Persoanei asigurate de a încasa despăgubirea de asigurare, să efectuieze achitarea ei în decurs de cel mult 3 zile calendaristice de la data prezentării tuturor documentelor necesare pentru calificarea cazului ca fiind asigurat.

8.4.3. Să achite Beneficiarului suma asigurată în cazul decesului Persoanei asigurate în decurs de cel mult 3 zile calendaristice de la data prezentării documentelor confirmatoare.

 

IX. CALCULUL  ŞI  PLATA  DESPĂGUBIRII  DE  ASIGURARE

 

9.1. La survenirea cazului asigurat, despăgubirea de asigurare se va efectua în mărime de  0, 7 % de la suma asigurată, pentru fiecare zi de incapacitate de muncă, dar nu mai mult de 70 % din suma asigurată pentru un caz asigurat.

9.2. Suma totală a despăgubirii de asigurare pentru mai multe cazuri asigurate, survenite în perioada acţiunii contractului, nu poate depăşi suma asigurată.                                                  

9.3. În cazul decesului Persoanei asigurate, Asigurătorul achită Beneficiarului suma asigurată neutilizată pînă la momentul decesului acesteia.

Dacă nu a fost desemnat Beneficiarul asigurării, suma asigurată se achită moştenitorilor.

9.4. În cazul pierderii capacităţii de muncă, cu stabilirea invalidităţii, ca consecinţă a cazului asigurat, Asiguratul (Persoana asigurată) primeşte despăgubirea de asigurare în mărime de :

-          90 % din suma asigurată, pentru invaliditate de grupul I ;

-          80 % din suma asigurată, pentru invaliditate de grupul II ;

-          70 % din suma asigurată, pentru invaliditate de grupul III ;

9.5. Pentru primirea despăgubirii de asigurare Persoana asigurată sau Beneficiarul asigurării va prezenta următoarele documente:

a)      cererea în formă stabilită ;

b)      poliţa de asigurare ;

c)      buletinul de identitate ;

d)     procesul – verbal despre accidentul de muncă, dacă accidentul a survenit la producere ;

e)      certificatul eliberat de către instituţia medicală care a prestat asistenţa medicală respectivă ;

f)       copia buletinului de boală ;

g)      copia deciziei organului care a stabilit gradul de invaliditate, în cazul stabilirii invalidităţii, ca urmare a accidentului ;

h)      copia certificatului de deces, în caz de deces a Persoanei asigurate ca consecinţă a cazului asigurat ;

i)        certificatul de moştenitor confirmat notarial sau alte documente care confirmă dreptul de moştenitor ;

j)        în caz de necesitate, materialele organelor judiciare sau de anchetă.

            9.6. În cazul survenirii accidentului în mijlocul de transport auto pe rutele internaţionale, pentru a primi despăgubirea de asigurare, Asiguratul va prezenta Asigurătorului următoarele documente :

a)      poliţa de asigurare ;

b)      biletul de călătorie, cu ştampila casierului (agentului) pe partea reversă ;

c)      procesul – verbal despre accident, cu participarea transportatorului sau reprezentantului gării auto unde a avut loc accidentul ;

d)     copia buletinului de boală .

            9.7. În cazul survenirii accidentului în staţiuni balneare (sanatorii)  şi hoteluri, pentru a primi despăgubirea de asigurare, Asiguratul va prezenta Asigurătorului următoarele documente :

             a)  poliţa de asigurare;

             b)  biletul de tratament sau cazare;

             c)  procesul       verbal  despre accident, cu participarea persoanelor cu funcţii de răspundere din instituţiile respective;

             d)   copia buletinului de boală 

9.8. Ziua achitării despăgubirii de asigurare se consideră:

- ziua transferării mijloacelor băneşti de pe contul de decontare al Asigurătorului - în cazul decontărilor prin virament;

- ziua achitării despăgubirii de asigurare din casa Asigurătorului - în cazul decontărilor în numerar.

9.9. Dacă pînă la data survenirii cazului asigurat erau în vigoare şi alte contracte de asigurare de accidente încheiate de către Asigurat cu alte companii de asigurare, atunci Asigurătorul achită despăgubirea de asigurare în mărime proporţională raportului dintre suma asigurată conform contractului de asigurare încheiat de către el şi totalul sumelor asigurate pentru toate contractele de asigurare încheiate de către Asigurat.

 

X. ORDINEA  SOLUŢIONĂRII  LITIGIILOR

 

Litigiile care apar în procesul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de contractul de asigurare se rezolvă prin intermediul tratativelor. În cazul cînd nu se realizează un acord referitor la litigiile apărute, rezolvarea lor se transmite spre examinare organelor judiciare în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.