CLASA 3

Asigurările de vehicule terestre

(condiŢii

de asigurare facultativă a mijloacelor de transport)

1. Dispoziţii generale

1.1.Compania de Asigurări "AUTO-Siguranta" S.A. (în continuare "Asigurător"), în baza Condiţiilor date, încheie cu persoane juridice şi fizice (în continuare "Asiguraţi") contracte de asigurare facultativă a autovehicolelor, utilajului suplimentar, precum şi a şoferului şi pasagerilor contra accidentelor.

1.2.Contractul de asigurare este valabil numai pe teritoriul Republicii Moldova .

1.3.Contractul de asigurare poate fi încheiat atît de proprietarul legal al autovehicolului, cît şi de persoana împuternicită de acesta în baza procurii eliberate în ordinea stabilită. Beneficiar al asigurării este considerată persoana indicată în contractul şi poliţa de asigurare.

 

2. Obiectele asigurării

 

2.1.Obiect al asigurării sunt considerate interesele patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice care rezultă din posedarea şi utilizarea autovehicolelor, înregistrate în ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova .

 

2.2.Conform condiţiilor date, se consideră autovehicole:

a)      autovehicole destinate transportului de persoane;

b)      autovehicole destinate transportului de bunuri;

c)      autovehicole speciale;

d)     remorci auto care sunt trase de un autovehicol din cele menţionate mai sus;

e)      tractoare;

f)       maşini agricole.

 

2.3.La dorinţa Asiguratului, concomitent cu autovehicolul pot fi asigurate:

a. utilajul suplimentar şi accesoriile autovehicolelor (televizorul din automobil, radioul, magnetofonul, aparatul de condiţionare a aerului), dacă acestea nu sunt instalate conform instrucţiei de completare a uzinei producătoare;

b. conducătorul autovehicolului şi pasagerii contra accidentelor rutiere.

 

2.4.Nu pot fi asigurate:

a.  autovehicolele la care lipsesc numărul motorului şi caroseriei (şasiului);

b. autovehicolele cu urme de avarieri sau corozie a caroseriei, cu deteriorări ale geamurilor.

3. Asigurii

 

3.1.Asiguraţi, conform condiţiilor date, se consideră:

a)      persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani

b)      persoanele juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică şi de proprietate

c)      persoanele fizice şi juridice străine, care activează pe teritoriul Republicii Moldova

d)     persoanele fără cetăţenie care locuiesc permanent în Republica Moldova ,

e)      care sunt proprietari ai mijloacelor de transport, le utilizează conform procurei sau contractului de arendă.

4. Cazuri asigurate

 

4.1.Asigurarea mijloacelor de transport, remorcilor şi aparatajului suplimentar se efectuează în caz de deteriorare sau distrugere în rezultatul următoarelor cazuri asigurate:

A.    accident rutier, ciocniri cu obiecte fixe sau mobile, răsturnări, căderea de la înălţime a mijloacelor de transport sau căderea peste ele a obiectelor, incendii, explozii;

B.     calamităţi naturale;

C.     furtul părţilor componente ale mijlocului de transport, detaliilor, aparatajului suplimentar, cît şi pagubele produse în urma acţiunilor intenţionate ale persoanelor terţe;

D.    furtul mijlocului de transport.

4.2.Şoferii şi pasagerii mijloacelor de transport se asigură în caz de deces sau daună sănătăţii în rezultatul traumei, provocate în rezultatul accidentului sau în alte împrejurări, legate de exploatarea autovehicolelor.

5. Variante de asigurare

 

5.1.Asigurarea mijloacelor de transport şi a aparatajului suplimentar se efectuează de următoarele tipuri de riscuri:

I variantă - CASCO total: pentru toate riscurile enumerate în p.4.1 (cu excepţia deteriorării anvelopelor, dacă mijlocul de transport nu are alte deteriorări).

II variantă - CASCO parţial: pentru riscurile enumerate în p.4.1, subpunctele A, B şi C).

III variantă - CASCO parţial: pentru riscurile enumerate în p.4.1, subpunctele A şi B sau  A şi C.

IV variantă - CASCO parţial: pentru riscurile enumerate în p.4.1, subpunctele A, B, C sau D.

5.2.Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele produse în urma survenirii cazurilor asigurate, în limita sumei asigurate stabilite în contract, cu aplicarea franşizei (o parte din pagubă care nu se compensează de către Asigurător).

Franşiza poate fi atinsă sau deductibilă.

În cazul stabilirii franşizei atinse, Asigurătorul achită despăgubirea de asigurare în întregime atunci cînd dauna depăşeşte mărimea franşizei. Dacă dauna este mai mică decît franşiza, atunci Asigurătorul nu achită nimic Asiguratului.

În cazul stabilirii franşizei deductibile, mărimea despăgubirii de asigurare este egală cu diferenţa dintre valoarea daunei şi valoarea franşizei.

În cazul furtului autovehicolului se aplică franşiza deductibilă de 50 % din suma asigurată stabilită în contract.

 

 

6. Ordinea de încheiere a contractului

 

6.1.La încheierea contractului de asigurare Compania explică Asiguratului Condiţiile de asigurare, efectuează examinarea mijlocului de transport, verifică corespunderea numerelor de înmatriculare, a caroseriei şi motorului cu datele din paşaportul tehnic, concretizează existenţa altor contracte de asigurare în acţiune sau încheiate anterior, inclusiv şi cu alte companii de asigurări.

6.2.Dacă Asiguratul nu este proprietarul mijlocului de transport, e dator să prezinte procura cu drept de utilizare.

6.3.După examinarea mijlocului de transport, reprezentantul Companiei de asigurări, împreună cu Asiguratul întocmesc Actul de examinare a mijlocului de transport primit în asigurare, acordă cu clientul sumele asigurate, tipurile de risc, mărimea primei de asigurare, întroduce în Act deteriorările mijlocului de transport depistate la examinare.

6.4.Contractul pentru care a fost achitată despăgubirea de asigurare îşi păstrează forţa juridică pînă la expirarea lui în mărimea diferenţei dintre suma asigura şi suma plătită. În caz de achitare totală a sumei asigurate, acţiunea contractului se întrerupe.

 

7. Termenele de asigurare

 

7.1.Contractul de asigurare se încheie, ca regulă, pe termen de un an. Prin acordul părţilor, contractul de asigurare poate fi încheiat  pe termen mai mic de un an.

7.2.Contractul de asigurare intră în vigoare de la ora 00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare în numerar, iar la achitarea primei prin virament - din ziua intrării banilor în contul Companiei de asigurări.

7.3.La reîncheierea contractului pe un termen nou, pînă la expirarea acţiunii contractului anterior responsabilitatea contractului nou începe din momentul expirării contractului anterior.

 

8. Sumele asigurate

 

8.1.Sumele asigurate pentu mijloacele de transport, remorci şi aparataj suplimentar se stabilesc în limitele costului real la momentul încheierii contractului de asigurare, dar nu mai puţin de 30% din cost şi se indică în poliţa de asigurare.

 

Remarcă: costul real al mijloacelor de transport, remorcilor şi aparatajului suplimentar este costul nou al lor la ziua încheierii contractului, minus uzura, ţinînd cont de starea tehnică şi condiţiile de exploatare, corespunzător tabelei înlesnirilor de uzură. (Anexa nr.2).

8.2.Suma asigura pentru automobilele de import se stabileşte în comun acord cu clientul, ţinînd cont de preţurile de piaţă la ziua încheierii contractului sau conform catalogului de preţuri ale mijloacelor de transport.

8.3.Dacă la încheierea contractului de asigurare a fost stabilită o sumă asigura care depăşeşte costul mijlocului de transport, contractul se consideră nul pentru partea sumei de asigurare care depăşeşte costul real la momentul încheierii contractului de asigurare.

8.4.În perioada de acţiune a contractului suma asigura, numărul de riscuri poate fi majorat prin intermediul unui contract de asigurare suplimentar (ţinînd cont de primele de asigurare achitate anterior) pentru termenul rămas pînă la expirarea contractului, dar în limitele costului real al mijloacelor de transport la ziua reînnoirii contractului de asigurare (cu condiţia, că în perioada respectivă de timp nu s-au făcut achitări ale despăgubirilor de asigurare).

8.5.Suma asigura pentru aparatajul suplimentar şi accesoriile mijloacelor de transport se stabileşte în limitele costului real, în starea nouă minus 20% uzură pentru fiecare an de exploatare.

8.6.Suma asigura la asigurarea de accidente a şoferului şi pasagerilor se stabileşte pentru fiecare loc (conform acordului), dar se limitează la suma echivalentă a 1 000 $ SUA, la ziua încheierii contractului, pentru fiecare loc.

9. Primele de asigurare

9.1.Prima de asigurare se stabileşte de către Asigurător, în conformitate cu tarifele (Anexa nr.1) şi depinde de tipul mijloacelor de transport şi tipul asigurării.

9.2.La încheierea contractului tarifele pot fi majorate sau micşorate în dependenţă de condiţiile concrete de asigurare.

9.3.Prima de asigurare poate fi achitată:

·      în numerar - reprezentantului Companiei de asigurări;

·      prin virament - prin contabilitatea companiei, cu cec bancar sau prin mandat poştal din contul clientului.

9.4.Asiguratului care a încheiat contractul de asigurare i se acordă dreptul de a achita prima de asigurare în următoarele tranşe:

50% - la încheierea contractului de asigurare;

50% - în decurs de 3 luni de la încheierea contractului de asigurare.

Dacă partea rămasă a primei de asigurare n-a fost achitată în termenele stabilite, indiferent de cauză, contractul de asigurare se reziliază şi primele de asigurare nu se restituie.

9.5.Dacă cazul asigurat a survenit pînă la achitarea următoarei tranşe a primei de asigurare, responsabilitatea Companiei este proporţională cu prima de asigurare achitată.

 

9.6.Asiguratul care în decursul termenului de acţiune a contractului (un an) nu s-a adresat după despăgubirea de asigurare şi asigură în continuare, fără întrerupere mijloacele de transport, are dreptul la o reducere din suma asigura de 10 % pentru fiecare an de asigurare dar nu mai mult de 50 % din mărimea totală a primei de asigurare.

 

10. Reînnoirea contractului

 

10.1.La trecerea mijlocului de transport în proprietatea altei persoane, clientul poate transmite poliţa de asigurare proprietarului nou al mijlocului de transport, înaintînd cerere        C.A. “AUTO-Siguranta” S.A. În poliţa de asigurare se introduc numele şi prenumele sau denumirea noului proprietar, adresa.

10.2.La trecerea mijlocului de transport în proprietatea altei persoane şi transmiterea poliţei de asigurare noului proprietar, contractul de asigurare rămîne în vigoare pînă la expirarea termenului de acţiune.

10.3.Asiguratul are dreptul de a modifica contractul de asigurare pentru un nou automobil cumpărat.

10.4.Modificarea contractului este efectuată de reprezentantul Companiei, cu examinarea obligatorie a mijlocului de transport pentru care este modificat contractul. Datele necesare se introduc într-o anexă şi în noua poliţă de asigurare.

10.5.Modificarea contractului de asigurare se face în limitele aceleiaşi sume asigurate, stabilite în contractul anterior, minus despăgubirile achitate.

10.6.Dacă costul real al mijlocului de transport e mai mic decît suma asigura a contractului anterior, mijlocul de transport nou cumpărat se consideră asigurat la suma costului real, fără recalcularea primelor de asigurare.

                 

 

 

 

11. Relaţiile dintre părţi

 

11.1.La survenirea cazului asigurat clientul este obligat:

11.1.1.Să ia măsuri imediate pentru salvarea mijlocului de transport, preîntîmpinarea deteriorării în continuare şi înlăturarea cauzelor, ce duc la apariţia prejudiciilor suplimentare.

11.1.2.Să înainteze Companiei o cerere, în care comunică despre survenirea cazului asigurat, în decurs de 2 zile de la momentul survenirii lui.

11.1.3.Să anunţe imediat organele competente (poliţia auto, comisariatul de poliţie după locul de trai, etc) despre survenirea cazului asigurat şi să ceară întocmirea actului despre cauzele şi circumstanţele cazului asigurat.

11.1.4.Să prezinte pînă la reparare reprezentantului companiei mijlocul de transport deteriorat sau rămăşiţele lui, cît şi detaliile deteriorate ale mijlocului de transport sau rămăşiţele lor.

11.2.Compania de Asigurări "AUTO-Siguranta" S.A. are dreptul să refuze achitarea despăgubirii de asigurare dacă clientul încalcă obligaţiile menţionate în articolul dat şi dacă aceste încălcări fac imposibilă aprecierea faptului sau cauzei distrugerii, furtului sau deteriorării mijlocului de transport, sau determinării cuantumului prejudiciului.

 

12. Determinarea cuantumului prejudiciului

şi achitarea despăgubirii de asigurare

 

12.1.Determinarea cuantumului prejudiciului şi stabilirea sumei despăgubirii de asigurare se efectuează de către Asigurător, în baza Actului de examinare a mijlocului de transport, calculului cheltuielilor de reparie şi costului noilor piese şi detalii de schimb.

12.2.Actul examinării mijlocului de transport este întocmit de reprezentantul Companiei, în prezenţa Asiguratului sau a reprezentantului său. În act se indică gradul de deteriorare a fiecărei piese, detaliu ale mijlocului de transport, care necesită reparare sau schimb.

12.3.Cuantumul daunei este egal cu costul reparaţiei părţilor componente sau pieselor avariate sau cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare sau montare, la preţurile şi tarifele practicate de către unităţile de specialitate din Moldova.

12.4.Asiguratul are dreptul să execute lucrări de reparare la staţiile de deservire tehnică sau întreprinderi de reparare, să cumpere piese de rezervă în magazinele reţelei de comercializare cu amănuntul numai cu acordul Asigurătorului.

12.5.În caz de pierdere totală (constructivă sau de facto) sau de furt al autovehicolului, despăgubirea se acordă la nivelul sumei asigurate stabilite în Contractul de asigurare. Autovehicolul deteriorat rămîne la dispoziţia Asigurătorului în baza unei cereri scrise din partea acestuia.

Prin pierdere totală se înţeleg cazurile în care costul reparaţiilor autovehicolului avariat (inclusiv cheltuielile de transportare către locul de reparaţie) constituie 75 % şi mai mult din suma asigurată sau din valoarea reală a autovehicolului la data asigurării.

12.6.Despăgubirea de asigurare pentru autovehicolul avariat sau furat (sau pentru unele părţi componente), a remorcii şi a utilajului suplimentar se acordă în cuatumul real al pagubei, în limita sumei asigurate stabilite în contract, dacă aceasta corespunde costului real al autovehicolului asigurat.

În cazul în care suma asigurată este mai mică decît costul real al autovehicolului (remorcii, utilajului suplimentar) la data încheierii contractului, despăgubirea se acordă în aceeaşi proporţie faţă de pagubă în care se găseşte suma asigurată în raport cu valoarea obiectului asigurat.

Suma asigurată se va micşiora cu suma despăgubirii achitate.

12.7.Din suma despăgubirii se deduce franşiza (partea pagubei suportate de Asigurat. Asigurătorul achită numai partea daunei care depăşeşte franşiza.

12.8.Nu se recunosc ca prejudiciu şi nu se includ în calcul costul lucrărilor, legate de reconstrucţia şi reutilarea mijlocului de transport, reparaţia sau schimbul detaliilor, ce ţin de uzură şi rebut tehnic.

12.9.Achitarea despăgubirii de asigurare se efectuează în decurs de 72 ore din momentul primirii de către Companie a tuturor documentelor necesare pentru luarea deciziei de achitare a despăgubirii.

12.10.Prejudiciu al aparatajului suplimentar se consideră:

·      costul reparării aparatajului, la prezentarea actelor întreprinderilor de reparări;

·      răpire

Achitarea despăgubirii de asigurare pentru aparatajul ce nu poate fi refăcut se efectuează după predarea lui Asigurătorului sau prezentarea actelor necesare de către organele competente, care confirmă distrugerea sau răpirea lor.

12.11.Despăgubirea de asigurare achitată şoferului şi pasagerilor, în cazul accidentelor, constituie 1 % din suma asigurată pentru fiecare zi inaptă de muncă, dar nu mai mult de 70% din suma asigura pentru un caz asigurat.

În caz de deces a persoanei asigurate, suma asigura stabilită în contract se achită moştenitorilor. 

12.12.Nu se achită despăgubirea de asigurare, dacă:

·      Asiguratul nu şi-a onorat obligaţiile conform Condiţiilor de asigurare;

·      cazul asigurat este un rezultat al acţiunilor intenţionate ale Asiguratului, persoanei asigurate, îndreptate spre survenirea cazului asigurat;

·      faptul furtului mijlocului de transport sau a părţilor lui componente nu este confirmat de către organele competente;

·      Asiguratul a comunicat Asigurătorului informaţii false despre mijlocul de transport;

·      Asiguratul a primit compensarea pagubei de la persoana vinovată de prejudiciu;

·      daunele au fost provocate de furtul mijloacelor de transport lăsate fără pază în timp de noapte (de la orele 22 pînă la 6) în afara locurilor de păstrare permanentă (parcare, garaj), indicate în cererea de asigurare.

12.13.Drepturile de proprietate ale clientului asupra autovehicolului pentru care s-a plătit despăgubirea de asigurare în mărime egală cu valoarea lui reală trec la Compania de Asigurări "AUTO-Siguranta" S.A.

12.14.Dacă autovehicolul (remorca, utilajul suplimentar) furat, după achitarea despăgubirii a fost găsit şi Asiguratul doreşte să-l primească înapoi în posesia sa, el este obligat în termen de 30 zile să restituie Asigurătorului despăgubirea primită, minus cheltuielile pentru reparaţia avarierilor posibile, sau furtul unor părţi ori detalii ale autovehicolului (remorcii).

12.15.Compania nu poartă responsabilitate pentru cazurile asigurate survenite în rezultatul acţiunilor armate, stării excepţionale, restricţiilor de circulaţie şi a altor circumstanţe extraordinare (fors-majore).

 

13. Nulitatea contractului de asigurare

 

13.1.Contractul de asigurare se consideră nul în cazul cînd prevede anumite condiţii care contravin  legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi principiilor prevăzute de Condiţiile date.

13.2.Contractul de asigurare se consideră nul dacă:

·      a fost încheiat după survenirea cazului asigurat;

·      obiectul asigurat este avere, ce urmează a fi confiscată în baza hotărîrii judecăţii, intrate în vigoare.

 

 

 

14. Condiţii suplimentare

 

            14.1.Prin acordul părţilor în contract pot fi prevăzute şi alte condiţii, ce nu contravin legislaţiei în vigoare şi principiilor generale ale Condiţiilor date.

            Condiţiile care nu sunt prevăzute de Condiţiile date sunt reglementate de articolele respective ale Legii Republicii Moldova "Cu privire la asigurări" Nr.407  din  21.12.2006.

            14.2.Compania de Asigurări "AUTO - Siguranta" S.A. poate modifica, în dependenţă de conjunctura pe piaţa de asigurare şi financiară, de condiţiile în care este exploatat obiectul asigurat, de preţul acestuia, anumite condiţii de asigurare şi mărimea tarifelor.

 

15. Soluţionarea litigiilor

 

15.1.În conformitate cu legislaţia în vigoare, după achitarea despăgubirii de asigurare clientului, Compania are dreptul de a cere de la persoana vinovată de prejudiciu compensarea lui, în limitele sumelor achitate.

15.2.Asiguratul pierde dreptul la despăgubirea de asigurare, dacă prejudiciul a fost totalmente achitat de persoana vinovată.

15.3.Dacă prejudiciul a fost achitat parţial şi în mărime mai mică decît despăgubirea de asigurare, atunci achitarea se va face ţinînd cont de suma primită de Asigurat de la persoana vinovată de prejudiciu.

15.4.Reclamaţiile (litigiile) care apar în legătură cu contractul de asigurare sunt soluţionate prin negocieri. În caz de neînţelegere, litigiul se transmite pentru examinare organelor judiciare în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Reclamaţiile se vor prezenta în limitele termenelor de prescripţie a acţiunii stabilite de legislaţia în vigoare.