CLASA 7

Asigurările de bunuri în tranzit

   (CONDIŢII

DE ASIGURARE   A ÎNCĂRCĂTURILOR TRANSPORTATE)

 

Compania de asigurări "AUTO - Siguranta" S.A. în baza prezentelor "Condiţii" asigură încărcături ale persoanelor fizice şi juridice, transportate cu diverse tipuri de transport ale Republicii Moldova şi ale altor ţări.

 

    I. NOŢIUNI GENERALE

 

1.1.Prezentele "Condiţii" determină principiile de bază, ordinea de asigurare a tuturor încărcăturilor şi sunt bază pentru încheierea contractului de asigurare.

1.2.Subiecte ale asigurării sunt Compania de asigurări "AUTO - Siguranta" S.A. , în continuare "Asigurător" şi orice persoană fizică sau juridică, în continuare "Asigurat".

1.3.Obiecte ale asigurării, în conformitate cu prezentele "Condiţii", sunt interesele patrimoniale ale "Asiguratului", legate de transportarea încărcăturii proprii sau transmise sub răspundere, în conformitate cu tarifele anexate la "Condiţii", care sunt parte integrantă a lor.

 

    II. ORDINEA DE ASIGURARE A ÎNCĂRCĂTURILOR

 

2.1.Contractul poate fi îcheiat pentru o încărcătură unică, căt şi pentru transportarea încărcăturilor pe partide în termene concrete şi în baza uneia din condiţiile enumerate mai jos:

2.1.1.“Cu responsabilitate de toate riscurile”.

La contractul de asigurare, încheiat cu această condiţie se despăgubesc:

a)prejudicii de la deteriorarea sau distrugerea totală sau parţială a încărcăturii survenite din orice cauză, cu exceptia cazurilor mentionate în p.2.3.;

b)prejudicii, cheltuieli şi rate la accidentul total;    

c)toate cheltuielile necesare şi utile efectuate la salvarea încărcăturii, căt şi diminuarea prejudiciilor şi stabilirea mărimii lui, dacă acesta se despăgubeşte conform condiţiilor de asigurare.

2.1.2.“Cu responsabilitate de accident individual”.

Contractul de asigurare încheiat conform acestei condiţii acoperă următoarele riscuri, cu excepţia cazului menţionat în p.2.3.:

-prejudicii la deteriorarea sau distrugerea totală sau parţială a încărcăturii în urma focului, fulgerului, furtunii, uraganului, altor calamităti naturale, naufragiului sau ciocnirii vaselor, aparatelor de zbor şi altor mijloace sau a lovirii lor în obiecte nemişcate sau plutitoare, aşezării navei pe banc, prăbuşirii podurilor, exploziilor, deteriorării navei de gheţuri, umezelii de la apele de după bord, căt si în rezultatul acţiunilor efectuate întru salvarea încărcăturii sau stingerii incendiului;

-prejudicii în urma pierderii fără veste a mijlocului de transport;

-prejudicii la deteriorarea sau distrugerea totală sau parţială a încărcăturii în urma accidentului în momentul încărcării, aşezării, descărcării încărcăturilor şi alimentarea navei cu combustibil şi la alte operaţiuni tehnologice necesare.

2.1.3.“Fără responsabilitate de deteriorări, cu exceptia cazurilor de deraere, naufragiu, prăbuşire”.

La contractul de asigurare încheiat conform acestei condiţii, prejudiciile se despăgubesc numai în cazul distrugerii totale sau parţiale a încărcăturii asigurate din cauzele indicate în p.2.1.2. şi la deteriorarea încărcăturii în rezultatul distrugerii mijlocului de transport, inclusiv pierderile, cheltuielile şi ratele la accidentul total, referitoare la încărcătură, cu excepţia cazurilor menţionate în p.2.3.

2.2.Prin acordul părtilor încărcătura poate fi asigurată la alte conditii, inclusiv şi de riscuri suplimentare.

2.3.Nu se consideră cazuri asigurate şi nu se achită despăgubirea, dacă prejudiciul a survenit în urma:

-infracţiunilor intenţionate sau din neglijenţa gravă a “Asiguratului” sau a Beneficiarului;

-încălcării de către “Asigurat”, beneficiar sau a reprezentanţilor săi a regulilor de transportare, expediere şi păstrare a încărcăturilor;

-diverselor tipuri de acţiuni sau manifestări armate şi consecinţele lor, deteriorări sau distrugeri de mine, torpile, bombe şi alte arme de război, conflictelor de diverse caractere cu anunţarea şi neanunţarea războiului, invaziilor, încălcării neutralităţii, căt şi actelor de violenţă politică a ţărilor străine sau a organizaţiilor teroriste;

-războiului civil, revoluţiilor, rebeliunilor, răscoalelor, grevelor, dezordinii publice, actelor de violenţă în interiorul ţării;

-dispoziţiilor statale sau departamentale, căt şi confiscării, inventarierii, arestării sau distrugerii încărcăturilor la cererea regimului politic sau civil;

-acţiunii directe sau indirecte a radiaţiei sau a contaminării radioactive, chimice, bacteriologice, legate de orice utilizare a energiei atomice si folosirea materialelor fisionabile, prejudiciilor apărute în urma accidentelor, diversiunilor şi catastrofelor la obiectele militare sau industriale;

-influenţei temperaturii, urmezelii sau a proprietăţilor deosebite, ce pot duce la stricăciuni (uscare, risipire, scurgere, creştere a greutăţii din cauza umezelii, putrezire, autoaprindere, pericol de explozie şi foc etc.);

-stricăciunilor provocate de viermi, rozători, insecte;

-ambalajului sau acoperirii nesatisfăcătoare a încărcăturilor, inclusiv şi aranjării incorecte în container, etc. sau expedierii în stare deteriorată;

-necorespunderii mijlocului de transport cerinţelor (tehnice, de securitate etc.);

-focului sau exploziei în urma încărcării din acordul “Asiguratului” a substantelor şi obiectelor periculoase, ce pot aduce la explozie şi autoaprindere;

-insuficienţei încărcăturii la integritatea ambalajului şi plumburilor;

-reţinerii furnizării încărcăturii;

-scăderii preţurilor, schimbului cursului valutar, insolvabilităţii sau neexecutării obligaţiunilor de către proprietar, conducere, navlositorul sau operatorul vasului.

Nu se despăgubesc prejudicii secundare, cu excepţia cazurilor, cănd conform “Condiţiilor” asemenea prejudicii se plătesc în urma accidentului total.

2.4.“Asigurătorul” poate refuza achitarea despăgubirii în cazurile:

-comunicării de către “Asigurat” a informatiei intenţionat false despre obiectul asigurării;

-primirei despăgubirii totale de către “Asigurat” de la vinovatul daunei comise;

-necomunicării transportatorului despre deteriorarea încărcăturii la recepţionarea ei din punctul destinat necomunicării organelor de drept în perioada acţiunii protecţiei de asigurare, cît şi atunci cînd cazul nu-i confirmat de organele de drept.

-riscurilor legate de transportarea încărcăturilor deosebit de preţioase, dacă existenţa lor la momentil transmiterii transportatorului  n-a fost stipulată printr-o scrisoare aparte sau nu s-a încheiat un contract de asigurare individual;

-prejudiciilor, survenite după expirarea perioadei de asigurare.

2.5.La transportarea încărcăturilor periculoase şi radioactive “Asigurătorul” nu poartă răspundere faţă de terţele persoane pentru prejudiciile posibile.            

2.6.Încărcătura se consideră asigurată la suma declarată de “Asigurat” care nu depăşeşte costul încărcăturii, indicată în contractul (factura) furnizorului, cu includerea cheltuielilor de transportare (dacă nu-s condiţionate altele) sau preţul de piaţă a obiectului asigurat la momentul încheerii contractului de asigurare. Se estimează  de experti, in caz de necesitate, obiectul asigurat, mijloacele de transport folosite la transportare, ruta, punctele de transbordare şi păstrare.

Cheltuielile de expertiză le suportă partea iniţiatoare a ei.

       

    III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

3.1. ”Asigurătorul se obligă:

-să familiarizeze “Asiguratul” cu prezentele “Condiţii” şi cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

-să nu divulge informaţii despre “Asigurat” şi starea lui patrimonială, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova ;

-la survenirea dreptului “Asiguratului” de primire a despăgubirii de asigurare, să se achite la timp şi în mărimele stabilite de contractul de asigurare.

“Asigurătorul” are dreptul:

-să studieze obiectul pentru asigurare şi actele corespunzătoare  pînă la încheierea contractului, iar după intrarea lui în vigoare să întreprindă măsuri profilactice şi de control. Rezultatele examinării şi măsurilor preventive să le comunice “Asiguratului” în scris, să participe la examinarea cazurilor de asigurare şi să execute alte lucrări legate de însoţirea contractului în perioada lui de acţiune;

-să refuze asigurarea obiectelor, ce nu corespund cerinţelor prezentate acestor obiecte (reguli de transportare, ambalare, fixare, etc.) sau dacă calităţile de exploatare a transportului nu corespund cerinţelor tehnice.

-să refuze parţial sau total achitarea despăgubirii de asigurare în cazuri prevăzute de prezentele ”Condiţii” şi contractul de asigurare.

-de comun acord cu “Asiguratul” să despăgubească prejudiciul survenit în rezultatul cazului asigurat, prin schimbarea averii furate, distruse pierdute sau deteriorate cu alta analogică. În asemenea  caz averea deteriorată (dacă se depistează - pierdută sau furată) trece în proprietatea “Asigurătorului”.

3.2."Asiguratul" este obligat:

-să achite la timp “Asigurătorului” ratele de asigurare, stabilite în contract;

-la încheierea contractului de asigurare să comunice “Asigurătrului” despre toate circumstanţele de importanţă esenţială pentru estimarea riscului asigurat;

-să creeze condiţiile necesare reprezentanţilor "Asigurătorului" pentru efectuarea măsurilor, legate de încheierea contractului şi însoţirea lui pe toată perioada de acţiune, cît şi să prezinte la cererea "Asigurătorului" orice acte, care confirmă trecerea încărcăturii transportate în decursul acţiunii contractului de asigurare.

-să comunice “Asigurătorului” despre toate contractele de asigurare încheiate sau ce se încheie referitor la obiectul asigurării;

-să transmită “Asigurătorului” dreptul la regres;

-să anunţe imediat “Asigurătorul” despre toate schimbările în risc îndată ce va avea cunoştintă de ele, spre exemplu: reţineri considerabile a expedierii încărcăturii, devierii de la ruta stipulată în  contracrul de asigurare, reţinerea rutei, schimbări în punctele de transbordare, descărcare sau destinaţie a încărcăturii, transbordarea pe alt mijloc de transport, schimbări în modul de expediere.

“Asiguratul” are dreptul:

-să încheie contract de asigurare în folosul terţelor persoane;

-să primească despăgubire de asigurare, cu condiţia respectării prezentelor “Condiţii” şi a contractului de asigurare.

 

  IV. CONTRACTUL DE ASIGURARE

 

4.1.Bază de încheiere a contractului de asigurare serveşte cererea în scris a “Asiguratului”. Asiguratul prezintă certificat despre costul încărcăturii asigurate, semnat de conducător şi contabil-şef (dacă “Asiguratul” este persoană juridică) sau semnătura personală (dacă dănsul nu este persoană juridică), şi copia facturii la încărcătura dată.

4.2.Faptul încheierii contractului de asigurare poate fi confirmat de poliţa eliberată de “Asigurător” şi anexarea la ele a “Condiţiilor” de asigurare.

4.3.Ordinea şi termenele achitării primei de asigurare sunt stabilite în contractul de asigurare.

4.4.La solicitarea “Asiguratului” contractul de asigurare poate fi încheieat la costul total sau parţial concret al încărcăturii.

4.5.Responsabilitatea “Asigurătorului” la contractul de asigurare încheiat începe din momentul recepţionării încărcăturii spre transportare de către transportator, cu condiţia întroducerii la acest moment a primei de asigurare în casieria “Asigurătorului” sau decontarea banilor de pe contul “Asiguratului”, confirmată prin copia dispoziţiei de plată,   legalizată de bancă şi expiră din momentul descărcării încărcăturii din mijlocul de transport la punctul de destinatăţie, dacă contractul de asigurare nu stipulează alte condiţii.

4.6.Momentul sistării responsabilităţii “Asigurătorului” la contractul de asigurare este acordat de părţi, se indică în poliţa de asigurare şi poate coincide cu momentul:

a)livrării încărcăturii la punctul de destinaţie (persoana de răspundere recepţionează încărcătura de la transportator si o păstrează pănă la preluarea ei de către proprietar).

b)livrării încărcăturii recepţionarului.

4.7.Contractul de asigurare este suspendat:

-“Asigurătorul” şi-a onorat totalmente obligaţiunile la contractul de asigurare;

-lichidarea “Asiguratului”- persoanei juridice sau decesul “Asiguratului”- persoanei fizice;

-neachitarea de către “Asigurat” în termenii stabiliţi de contract a primelor de asigurare.

Contractul poate fi reziliat anticipat. Atunci partea iniţiatoare e obligată să anunţe cealaltă parte cu 30 zile pînă la rezilierea contractului.

La rezilierea anticipată a contractului de asigurare “Asigurătorul” restituie “Asiguratului” primele de asigurare pentru termenul neexpirat al contractului.

4.8.Contractul la care a fost achitată despăgubirea de asigurare îşi păstrează forţa de acţiune în termenele stabilite în mărime de diferenta dintre suma de asigurare şi suma despăgubirilor achitate.

 

 V. RELAŢIILE PĂRŢILOR LA SURVENIREA

    CAZULUI ASIGURAT

 

5.1.La survenirea cazului asigurat “Asiguratul” e obligat să întreprindă toate măsurile posibile întru salvarea şi păstrarea încărcăturii deteriorate. In curs de 24 ore e dator să anunţe “Asigurătorul” despre faptul survenirii cazului asigurat.

5.2.”Asiguratul” are dreptul să participe la salvarea şi păstrarea încărcăturii asigurate.

Acţiunile “Asigurătorului” nu sunt temei pentru “Asigurat” de a recunoaşte dreptul la despăgubirea de asigurare.

5.3.Despăgubirea de asigurare se achită la prezentarea de către “Asigurat” a cererii în scris şi a poliţei de asigurare, eliberată de “Asigurător”, care confirmă primirea încărcăturii spre asigurare şi dovezile  documentale ale “Asiguratului”:

-importanţa personală a averii asigurate (conosamente, documente de transport, facturi, conturi);

-prezenţa cazului asigurat (acte oficiale de la organele competente cu indicarea cauzei cazului asigurat);

-reclamaţii personale la cuantumul prejudiciilor (act de examinare a încărcăturii, a expertizei, a aprecierii cuantumului prejudiciilor etc., acte de justificare a cheltuielilor de producţie);

5.4.Actul de asigurare este întocmit după primirea tuturor actelor necesare despre cazul asigurat şi conform rezultatului examinării circumstanţelor survenerii lui.

 

 VI. ACHITAREA DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE

 

6.1.Cuantumul prejudiciilor e apreciat de către reprezentantul “Asigurătorului” în conformitate cu condiţiile contractului de asigurare.  În caz de divergenţe, fiecare parte poate cere ca cuantumul prejudiciilor să fie apreciat de către expertiză. Cheltuielile de expertiză le suportă partea iniţiatoare a ei.

6.2.Despăgubirea de asigurare nu poate depăşi suma de asigurare condiţionată de contractul de asigurare.

6.3.În cazul distrugerii întregii încărcături (dispariţia încărcăturii cu tot cu mijlocul de transportare) se achită despăgubire de asigurare totală cu reţinerea costului salvării, dacă despăgubirea ei n-a fost prevăzută în contractul de asigurare.

În cazul distrugerii unei părţii a încărcăturii, cuantumul prejudiciilor se apreciază din partea sumei de asigurare proportională raportului costului încărcăturii distruse către costul încărcăturii totale. În cazul deteriorării încărcăturii (a unei părţi) cuantumul prejudiciilor se calculează ca diferenţa dintre costul încărcăturii nedetiorate şi celei deteriorate. Costul poate fi apreciat prin vănzare deschisă sau licitaţie publică, la cererea “Asigurătorului”

Dacă suma de asigurare este mai mică decăt costul de asigurare a încărcăturii, cuantumul prejudiciilor se micşorează proporţional raportului sumei de asigurare către suma de asigurare a averii.

6.4.Despăgubirea de asigurare nu se achită, dacă cuantumul prejudiciilor nu depăşeşte mărimea franşizei. Mărimea concretă şi caracterul franşizei se stabileşte în contractul de asigurare.

6.5.Achitarea despăgubirii de asigurare se efectuează în decurs de 7(şapte) zile din ziua stabilirii definitive a obligaţiunii “Asigurătorului” de a compensa pierderile şi semnarea de către el a actului de asigurare.

6.6.Despăgubirea de asigurare se achită numai în cazul intrării totalmente în contul  “Asigurătorului” a primei de asigurare. 

6.7.Dacă dauna de asigurare e despăgubită de persoane terţe, “Asigurătorul” achită numai diferenţa dintre suma de despăgubire prevăzută de contract şi suma de compensare achitată de persoane terţe.

6.8.Achitarea despăgubirii de asigurare nu se efectuează în cazurile (exepţie - condiţiile sus enumerate):

-acţiuni intenţionate ale “Asiguratului”, îndreptate spre survenirea cazului asigurat;

-existenţa relaţiei cauzale de anchetă între Asigurat” sau reprezentantul său la cazul asigurat survenit;

-comunicarea de către “Asigurat” “Asigurătorului”  a informatiei intenţionat false despre încărcătură, volumul ei, particularităţi, calitate, dacă asemenea informaţie a avut o importanţă esenţială la aprecierea gradului de risc;

-dacă n-a fost depusă cererea despre cazul asigurat în organele competente, iar circumstanţele cazului asigurat presupuneau asta, căt şi dacă faptul cazului asigurat sau faptul adresării în organele competente nu s-a adeverit;

-dacă “Asiguratul” a primit despăgubirea corespunzătoare de la persoana vinovată în cauzarea daunei;

-dacă “Asiguratul” n-a intreprins măsuri pentru salvarea încărcăturii asigurate sau încărcătura deteriorată n-a fost prezentată “Asigurătorului” pentru examinare.

6.9.Contractul de asigurare poate prevedea şi alte cauze pentru refuz de achitare “Asiguratului” despăgubirea de asigurare.

6.10.La achitarea despăgubirii de asigurare “Asigurătorului” i se transmite obiectul deziderat (în limitele despăgubirii achitate) al “Asiguratului” sau al succesorului în drepturi faţă de persoana vinovată de prejudiciu. “Asiguratul” sau Beneficiarul sunt datori să prezinte “Asigurătorului” toate documentele şi dovezile care le are şi să îndeplinească toate formalităţile pentru realizarea dreptului de regres. Dacă realizarea dreptului de regres al “Asigurătorului” va fi imposibilă din cauza persoanelor menţionate, “Asigurătorul” are dreptul de a refuza achitarea despăgubirii de asigurare, iar dacă aceasta a fost plătită, ”Asiguratul” (Beneficiarul) e obligat să restituie despăgubirea plătită “Asigurătorului” cu procentele legiferate din ziua primirii despăgubirii.

                

 VII. ALTE CONDIŢII

 

7.1.Litigiile la contractul de asigurare se examinează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7.2.Părţile se obligă să nu divulge informaţia primită de la cealaltă parte în legătură cu contractul de asigurare şi să respecte confidencialitatea anunţată de altă parte.

 

VIII. TERMENI ŞI DETERMINĂRI

 

Accident total - prejudicii survenite în urma cheltuielilor intentionate şi extrem de rezonabile sau donaţii în scopul salvării vasului, frahtului şi încărcăturii transportate de la pericolul total.

Accident particular - prejudicii, care nu pot fi atribuite accidentului total.